Blanketid

Siit leiate vajalikud blanketid toimingute tegemiseks.

Kuidas taotleda luba eriveo teostamiseks?

Avalikult kasutataval teel on erivedu lubatud tee omaniku antud eriloaga ja eritasu eest ning üksnes eriloal märgitud veoteel ja tingimustel. Erateel toimub erivedu tee omaniku nõusolekul ja tingimustel.

  • Riigiteedel sõitmiseks annab eriloa Transpordiamet, selleks tuleb esitada taotlus Transpordiameti e-teeninduses.
  • Linnatänavatel pöörduge linnavalitsusse või selle volitatud juriidilise isiku poole.
  • Vallateedel pöörduge vallavalitsuse või selle volitatud juriidilise isiku poole.
  • Erateedel pöörduge eratee omaniku või tema volitatud isiku poole.

Taotlus

Vene- ja inglisekeelsed taotlused saata aadressil veoluba@transpordiamet.ee

Laevamehaanikud

Laevajuhid ja väikelaevajuhid

Teki- ja masinameeskond

Lennumeeskonnaliikme luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõiduki käitamisega seotud tegevuste täitmiseks lennuülesande ajal. Loaga antud õiguste kasutamine sõltub loa pädevusmärgete kehtivusest. Transpordiamet annab välja lennumeeskonnaliikme lubasid ja peab nende üle arvestust.

Vormid piloodiloa või pädevuste taotlemiseks/
Forms for the application of pilot licences or ratings
 
VA 572-51         

Part-FCL Private Pilot's Licence (Aeroplane) - Application

VA 572-52 Part-FCL Private Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-17 Part-FCL Commercial Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-17-1   Part-FCL Commercial Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-42 Part-FCL Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-43 Part-FCL Airline Transport Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-18 Application for the issue of a duplicate
VA 572-19 Night Rating - Application
VA 572-28 Application and report form for the radio communications examination
VA 572-31 Application for designation of examiner for skill test
VA 572-32 Application for removal of limitations
VA 572-33 Application for crediting pilot licence/rating obtained during military service
VA 572-44 Application for revalidation of SEP(land), SEP(sea) and TMG ratings using flight experience
VA 572-64 Application to make an entry in the pilot licence
VA 575-2 Part-FCL Pilot Licence Application on Conversion of an Existing National (Estonian) Licence
VA 575-3    Validation of Flight Crew Licence issued by third country

Piloodiloa ületoomine, konventeerimine ja tunnustamine

Loa omanik peab haldama kõiki lubasid selle riigi lennuametis, kus hoitakse tema terviseandmeid. Eestis välja antud rahvuslikud lennundusload asendatakse FCL osa kohase loaga.
Lennuamet tunnustab kolmandas riigis (ICAO liikmesriigis) välja antud lennduslubasid. 


Teooriaeksami sooritamine

Piloodiloa või instrumentaalpädevuse taotleja peab näitama teadmiste taset, mis vastab nende lubade ja pädevustega kaasnevatele õigustele.

VA 574-7 Application for Theoretical Knowledge Examination
VA 574-8 Recommendation by Training Provider for Theoretical Knowledge Examination

Kontrollpiloodi tunnistus on Transpordiameti poolt välja antud dokument nõuetele vastavate vajalike teadmiste, tausta ning asjakohaste kogemustega pilootidele.
Kontrollpiloodi tunnistuse omanik hindab piloodiloa, klassi-/tüübi-/instruktori pädevuse taotlejate või klassi-/tüübi-/instruktori pädevuse  pikendajate/taastajate teadmisi ja praktilisi oskusi talle tunnistusega antud õiguste ulatuses.

VA 576-1

Examiner's Certificate - Application

VA 576-2 V6

Revalidation of Examiner's Certificate - Application

VA 576-6 V4

Examiner assessment of competence form

Vormid kontrollpilootidele (mitte PBN)
Forms for flight examiners (non PBN)
VA 572-1           

Application and report form for LAPL(S) and SPL: skill test and proficiency check

VA 572-2
VA 572-3 Application and report form for the PPL(A) skill test
VA 572-4 Application and report form for the PPL(H) skill test
VA 572-5
Application and report form for the CPL(A) skill test
VA 572-6 Application and report form for the CPL(H) skill test
VA 572-7 Application and report form for Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High-Performance Complex Aeroplanes:
ATPL / MPL / Type rating skill test or proficiency check
VA 572-8 Application and report form for the ATPL(H) / type rating skill test or proficiency check on helicopters
VA 572-9 Application and report form for the IR(A) skill test
VA 572-10 Application and report form for the IR(H) skill test
VA 572-11 Application and report form for the flight instructor FI assessment of competence
VA 572-13 Application and report form for class / type rating skill test or proficiency check on single-pilot aeroplanes
VA 572-15 Flight instructor certificate (Aeroplane) FI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-16 Flight instructor certificate (Helicopter) FI(H) - revalidation and renewal form
VA 572-34 Application and report form for the flight instructor (Balloon) FI(B) assessment of competence
VA 572-35 Flight instructor certificate (Balloon) FI(B) - revalidation and renewal form
VA 572-36 Application and report form for the flight instructor (Sailplane) FI(S) assessment of competence
VA 572-37 Flight instructor certificate (Sailplane) FI(S) - revalidation and renewal form
VA 572-38 Synthetic flight instructor certificate (Aeroplane) SFI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-39 V4 Type Rating instructor certificate (Aeroplane) TRI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-54 Application and assessment of competence report form for the type rating instructor TRI(A) on aeroplanes
VA 572-55 V2 TRI(H) and TRI(PL) certificate: revalidation and renewal
VA 572-61 Skill test for the issue of a LAPL (A)
VA 572-62 Skill test for the issue of a LAPL (H)
VA 572-63 Seaplanes: Class rating (SEP(sea)) skill test / proficiency check

PBN vormid/
PBN forms 

VA 572-56                                       

Application and report form for Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High-Performance Complex Aeroplanes: ATPL / MPL / Type rating skill test or proficiency check

VA 572-57

Application and report form for ATPL(H) / type rating skill test or proficiency check on helicopters

VA 572-58

Application and report form for IR(A) Skill test

VA 572-59

Application and report form for IR(H) Skill test

VA 572-60

Application and report form for Class or Type rating skill test / proficiency check on Single-Pilot Aeroplanes

Salongitöötaja tunnistus on Transpordiameti poolt välja antud dokument nõuetele vastava koolituse läbinud ja eksami sooritanud salongipersonalile.

Salongitöötaja tunnistuse omanikul on õigus tegutseda salongitöötajana määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 4 lõike 1 punktides b ja c nimetatud õhusõidukitega toimuvas ärilises lennutranspordis. 

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõidukite hooldustööde tegemiseks.

 

Transpordiamet annab välja lennujuhi, -õpilase ja -informaatori lubasid ja peab nende üle arvestust ning tunnustab välisriigis välja antud lennujuhi ja lennujuhiõpilase lubasid.

Lennujuhi või lennujuhiõpilasena on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või välisriigis välja antud ning Eestis tunnustatud luba. Lennuinformaatorina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud luba.

Jätkuva lennukõlblikkuse korraldamine

Jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni (Osa-CAMO) sertifikaati tuleb taotleda õhusõidukite käitamiseks ärilises lennutranspordis või kui soovite osutada õhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse korraldamise teenust.

LT_AIR_1_J1_V1

Application to Estonian Transport Administration for organisation approval - EASA Form 2

Kombineeritud lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Kombineeritud lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni (CAO) sertifikaati (EASA vorm 3-CAO) võib taotleda mitte-keerukate õhusõidukite käitamiseks mitte-ärilises lennutranspordis; ärilises lennutranspordis, mis ei ole litsentseeritud vastavalt regulatsioonil (EC) No 1008/2008; äriliste erilendude puhul; koolitusorganisatsioonide (ATO) puhul; kui on soov osutada kombineeritud lennukõlblikkuse korraldamise teenust.

LT_AIR_1_J1_V1

Application to Estonian Transport Administration for organisation approval - EASA Form 2

Lennundustehnilise töötaja lubade väljastamine

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõidukite hooldustööde tegemiseks. 

VA 524-1 V5    

Application for initial/variation/continuity of Part 66 aircraft maintenance licence (AML)

Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaati (EASA vorm 3-145) on vaja taotleda, kui soovite hooldada ärilises lennutranspordis kasutatavaid õhusõidukeid, suuri lennukeid (MTOM > 5700 kg), mitmemootorilisi koptereid või nendele paigaldamiseks mõeldud komponente.

LT_AIR_1_J1_V1

Application to Estonian Transport Administration for organisation approval - EASA Form 2

LT_AIR_1_J1_V4

Management Personnel Acceptance form  (EASA Form 4)

Õhusõiduki lennukõlblikkuse sertifikaadi väljastamine

Õhusõiduki lennuloa väljaandmine

Transpordiamet väljastab lennulube Eesti tsiviilõhusõidukite registris olevatele või sinna registreeritavatele õhusõidukitele, mis ei vasta või mille puhul ei ole tõestatud vastavust kohaldatavatele lennukõlblikkusnõuetele, kuid millega võib loas määratletud tingimustel ohutult lennata.

Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmine

Muudatustööks õhusõidukil nimetatakse ükskõik millist muudatust õhusõidukil, mille käigus muutub õhusõiduki ehitus, konfiguratsiooni, spetsifikatsiooni ja/või käitamisnõuded erinevaks õhusõiduki tüübisertifikaadiga kinnitatud tüübiprojektist.

Osa-21 tootjaorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine


Õhusõiduki registreerimine

Õhusõiduki märgistamiseks riigi- ja registreerimistunnusega ning käitamiseks tuleb õhusõiduk registreerida.

Lennuettevõtja sertifikaadi taotlemine ja lennutegevuse eriload

Teenuse taotleja on ärilise lennutegevuse eesmärkidel õhusõidukite käitamisega tegelev isik, kes on kohustatud oma tegevuse korraldamiseks omama lennuettevõtja sertifikaati.

Lennuettevõtja sertifikaat on Transpordiameti välja antud dokument, mis kinnitab sertifikaati omava isiku valmisolekut ärilise lennutranspordi nõuetekohaseks korraldamiseks.

Lennukoolitusorganisatsiooni deklareerimine

Õhusõiduki lennumeeskonna liime loa taotleja koolitust või Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 punktis DTO.GEN.110 ettenähtud juhtudel läbi viia Transpordiametile deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon (DTO).
Deklaratsioonide üle peab arvestust ja vajadusel annab koolitajatele tähtajatuid koolitusprogrammi sertifikaate välja Transpordiamet. 

LT_ACW_2_J2_V2_v1 Declaration                                                               

Lennukoolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki lennumeeskonna liikme loa taotleja koolitust võib läbi viia sertifitseeritud koolitusorganisatsioon. Tähtajatuid sertifikaate lennumeeskonnaliikmete koolitajatele annab välja ja nende üle peab arvestust Transpordiamet.

VA 571-1 V4

Application form for an ATO Certificate 

Lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi taotlemine

Lennunduse erialakeele oskustaseme teste  korraldab lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi omanik, kasutades selleks Transpordiameti volitatud erialakeele oskustaseme eksamineerijaid. Sertifikaate lennunduse erialakeele oskustaseme testijatele annab välja ja nende üle peab arvestust Transpordiamet.

Lennutegevuse deklareerimine

Oma lennutegevuse peab Transpordiametis deklareerima õhusõiduki käitaja, kelle peamine tegevuskoht või asukoht on Eesti ning kes teostab:
a. mitteärilist lennutegevust keeruka mootorõhusõidukiga (NCC lennutegevus);
b. mitteärilisi erilende keeruka mootorõhusõidukiga (SPO lennutegevus);
c. ärilisi erilende keeruka või muu kui keeruka mootorõhusõidukiga (SPO lennutegevus);
d. ärilist lennutegevust õhupalliga;
e. ärilist lennutegevust purilennukiga.

Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki lennumeeskonnaliikmete koolitust/kontrolle võib läbi viia sertifitseeritud lennutreeningseadmetel. Tähtajatuid kvalifikatsiooni sertifikaate lennutreeningseadmetele annab välja ja nende üle peab arvestust Transpordiamet.

Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Transpordiamet väljastab Osa-147 lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaate organisatsioonidele, mille peamine tegevuskoht on Eestis.

Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaat on vajalik lennundustehniliste töötajate koolitamiseks ja eksamineerimiseks Osa-66 nõuete kohaselt. Sertifikaat kinnitab, et koolitaja talitused, seadmed, rajatised, varustus ning personal vastab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 lisa IV (Osa-147) nõuetele.

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat on Transpordiameti poolt välja antud dokument ärilise lennutegevusega tegelevate lennuettevõtjate õhusõiduki meeskonnaliikmete riigipiiri ületamisega seotud tööülesannete täitmise lihtsustamiseks.

Lennuvälja, kopteriväljakut, selle lähiümbrust ja maapinnast üle 45 m kõrgust ehitist hõlmavad planeeringud peab kohalik omavalitsus kooskõlastama Transpordiametiga.

Samuti on vajalik ametiga kooskõlastada lennuvälja lähiümbruses järgmised ehitusprojektid:

  • märkimisväärsetes kogustes gaasi, suitsu või veeauru eraldavate või muul viisil nähtavust halvendavate ehitiste ehitusprojektid;
  • jäätmekäitluskohtade ja prügilate ehitusprojektid;
  • kala- ja lihatöötlemisettevõtete ehitusprojektid;
  • loomafarmide ehitusprojektid;
  • muude ehitiste või ettevõtete ehitusprojektid, mis võivad mõjutada lennuliikluse ohutust lennuvälja lähiümbruses.

Maapinnast üle 100 m kõrgusega ehitisele võib kasutusloa väljastada ainult Transpordiameti kirjalikult antud kooskõlastuse korral.

Viimati uuendatud 29.10.2021