Piloot

Kvalifitseeritud piloodina lendamiseks on vajalik piloodiluba.

Transpordiamet annab välja piloodilube ning peab nende üle arvestust. Samuti tunnustab Euroopa Liidus välja antud piloodilube. Piloodina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või Euroopa Liidus välja antud ning Eestis tunnustatud piloodiluba.

Piloodiloa taotlemise eelduseks on rahvusvaheliselt tunnustatud piloodiloa koolituse läbimine, mis võimaldab kooli lõpetanul tegutseda piloodina.

Load väljastatakse sarnaselt autojuhilubadele kategooriate põhiselt - erinevate kategooriate omamiseks on vajalik erinev ettevalmitus ja praktika, lisaks võivad erineda tervisenõuded.

Õhusõiduki piloodiks saab õppida koolitusorganisatsioonides, millised omavad vastavat koolitusalast sertifikaati.

Piloodiloa õpingute käigus saadakse teoreetilised teadmised ja omandatakse praktilised oskused. Õpitakse lennundusõigust, inimvõimeid, meteoroloogiat, raadiosidet, aerodünaamika aluseid, käitamisprotseduure, lennu suutlikkusnäitajaid ja planeerimist, navigeerimist  ning omandatakse üldteadmised õhusõidukitest.

Lennupraktika käigus õpitakse lennueelset ettevalmistust, starti, tegevusi lennul, marsruutlendu, lennuväljale lähenemist ja maandumist ning tegutsemist ebatavalises ja hädaolukorras lennus.

Teooriaeksamid


Teoreetiliste teadmiste kontrolli käigus hindab Transpordiamet piloodi sisulist valmisolekut õhusõiduki juhtimiseks ning kõigi vajalike eelduste täitmisel väljastab õhusõiduki juhtimiseks piloodiloa. Teooriaeksamite läbiviimine peab toimima vastavalt Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 nõuetele.

Taotlejad sooritavad eksami pärast seda, kui nad on saanud nende koolituse eest vastutava sertifitseeritud koolitusorganisatsiooni soovituse, mis antakse pärast teoreetilise õppe kursusel nõutavate elementide rahuldaval tasemel omandamist.

Lubade üleviimine


Piloodil ei tohi olla ühe õhusõidukiliigi kohta mitut Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohaselt väljaantud luba. Loa omanik peab haldama kõiki lubasid selle riigi lennuametis, kus hoitakse tema terviseandmeid.

Loa üle toomiseks mõnest teisest EASA liikmesriigist Eestisse peab loa omanik esitama Transpordiametile taotluse.

Loa üle viimiseks Eestist mõnda teise EASA liikmesriiki peab loa omanik esitama taotluse selle riigi lennuametile, kuhu soovib luba üle viia.

Piloodilubade automaatne tunnustamine

Piloodil, kes kavatseb lennata väljaspool liidu territooriumi õhusõidukiga, mis on registreeritud mõnes muus liikmesriigis kui talle lennumeeskonnaliikme loa välja andnud liikmesriik, peab trükisena või elektrooniliselt kaasas olema ICAO liite (attachment) viimane väljaanne, mis sisaldab selle lepingu ICAO registreerimisnumbrit, millega tunnustatakse lubade automaatset valideerimist, ning nende riikide loetelu, kes on kõnealuse lepinguga ühinenud. ICAO liide on kättesaadav Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) kodulehelt.

Kehtivustõend

Transpordiamet tunnustab EASA liikmesriikides välja antud piloodilubasid neile täiendavaid nõudeid esitamata. ICAO liikmesriigis välja antud piloodilube tunnustab Transpordiamet vastavalt Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 artiklile 8. EASA liikmesriigis registreeritud õhusõiduki piloteerimiseks peab piloot omama kas FCL osa kohast piloodiluba või ICAO liikmesriigis välja antud ja EASA liikmesriigis tunnustatud piloodiluba.

Loa tunnustamiseks peab taotleja esitama taotluse oma elu- või asukohariigi lennuametile. Kui piloot ei ela EASA liikmesriigi territooriumil, peab ta esitama taotluse selle riigi lennuametile, kus on tema tööandjaks oleva või saava lennuettevõtja peamine tegevuskoht, või selle riigi lennuametile, kus õhusõiduk, millel ta lendab või kavatseb lennata, on registreeritud.

Loa tunnustamiseks esitab taotleja Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

  • ICAO piloodiluba;
  • tervisetõend;
  • lennuraamat(ud);
  • viimane FCL osa nõuete kohaselt sooritatud lennuoskuse tasemekontrolli akt õhusõiduki tüüpidel, millel lendamiseks piloot kehtivustõendit taotleb;
  • lennunduse erialakeele taseme tunnistus;
  • isikut tõendav dokument.


PBN 

Piloodid võivad lennata suutlikkusel põhineva navigatsiooni (PBN) protseduuri kohaselt üksnes siis, kui nende instrumentaallennupädevusmärge hõlmab ka PBN-õigusi (IR/PBN). IR/PBN õiguse saamiseks tuleb:

1. edukalt läbida PBNi hõlmav teoreetiliste teadmiste koolitus;
2. edukalt läbida PBNi hõlmav lennuõpe;
3. edukalt läbida PBNi sisaldav lennueksam või lennuoskuse tasemekontroll.

Pärast lennuoskuse tasemekontrolli või lennueksami läbimist teeb kontrollpiloot märke PBN- pädevuse eduka tõendamise kohta piloodi lennuraamatusse või samaväärsesse dokumenti ning allkirjastab selle. Transpordiametisse tuleb edastada dokumendid PBN teooria ning lennueksami või lennuoskuse tasemekontrolli eduka läbimise kohta. PBN-õigusi nõutakse kõigi instrumentaallennupädevusmärgete puhul.

Määruse nr 1178/2011 kohaldamine PBN sätete osas CPL/ATPL ja IR pädevuse omanikele, kes lendavad CAT või NCC käitaja juures ning kasutavad õhusõidukeid, mis ei täida kõiki PBN lendudeks vajalikke lennukõlblikkuse nõudeid, on edasi lükatud kuni 25.08.2020 vastavalt ameti peadirektori otsusele.

Piloodiload

Piloodil peab alati kaasas olema kehtiv luba ja tervisetõend, kui ta kasutab loaga kaasnevaid õigusi.

loe lähemalt
Piloodi pädevused ja õigused

Loaga antud õiguste kasutamine sõltub loa pädevusmärgete ja tervisetõendi kehtivusest.

loe lähemalt
Kontrollpiloot

Transpordiamet annab välja kontrollpiloodi tunnistusi ja volitusi ning peab nende üle arvestust.

loe lähemalt

Viimati uuendatud 11.08.2021