Sõiduki ümberehitus

Sõiduki ümberehituseks tuleb sõiduki omanikul esitada avaldus.

Vabas vormis avalduse võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile info@transpordiamet.ee või täites vastava blanketi liiklusregistri büroos. Kui esitaja ei ole sõiduki registrijärgne omanik, tuleb avaldusele lisada volikiri või ostu-müügilepingu koopia. Juriidilisele isikule kuuluva sõiduki korral peab avalduse allkirjastama juhatuse liige.

Ümberehitatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele, kuid nõudeid rakendatakse sõiduki esmase kasutuselevõtu ajast lähtuvalt. Soovitatav on sõiduki ümberehitamise protsessist teha fototabel ning hoida alles ümberehitusega seotud materjalide ja tööde ostuarved.

Transpordiamet kontrollib pärast ümberehituse teostamist ümberehituseks loa saanud sõiduki vastavust tehnonõuetele. Kui ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele, vormistab Transpordiameti tehnoosakond sõidukile ümberehituse otsuse.

Registriandmete muudatuste eest tuleb tasuda riigilõiv

Üksikkorras valmistatud sõidukid

Sõiduk

Üksikkorras on lubatud valmistada M1, N1, O1, O2 ja L kategooria sõidukeid.

Üksikkorras valmistatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Sõiduki välimus peab erinema tehases valmistatud sõiduki välimusest.

M1 ja N1 kategooria sõidukil peab olema omavalmistatud kere või raam. Pidurisüsteem ja rool peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud autolt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-tüübikinnitatud:

 • esiklaas;
 • turvavööd;
 • rehvid;
 • valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed;
 • tahavaatepeegel.

L kategooria sõiduki pidurisüsteem peab olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud sõidukilt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-tüübikinnitatud:

 • rehvid;
 • valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

Üksikkorras valmistatud O1 ja O2 kategooria sõidukil peavad vähemalt järgmised osad ja seadmed olema EÜ- või E-tüübikinnitatud:

 • haakeseade;
 • rehvid;
 • valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

Üksikkorras sõiduki valmistaja peab üksikkorras sõiduki registreerimiseks esitama Transpordiametile avalduse.

Vabas vormis valduse võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil info@transpordiamet.ee või täites vastava blanketi liiklusregistri büroos.

Sõiduk tuleb kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada Transpordiametile või tema poolt määratud tehnilisele teenistusele. Katsetuste läbimise korral omistab Transpordiamet sõidukile üksiksõiduki kinnituse, mis on aluseks sõiduki registreerimiseks.

Üksikkorras valmistatud O1 ja O2 kategooria sõidukid registreeritakse elavas järjekorras registreerimiseelse ülevaatuse käigus liiklusregistri büroodes.

Üksiksõiduki kinnituse omistamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Registreerimisel lisandub registreerimise ja registreerimismärkide väljastamise riigilõiv.

Traktor ja selle haagis

Üksikkorras on lubatud valmistada T1, T2 ja T3 kategooria traktorit ja selle haagist.

Üksikkorras valmistatud masin peab vastama teeliikluses osalevale masinale kehtestatud tehnonõuetele. Üksikkorras valmistatud masina välimus peab erinema tehases valmistatud masina välimusest.

Üksikkorras valmistatud masinal peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud traktori või sertifitseeritud pidurisüsteemi osad, rooliseadme osad, valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed, esiklaas, tahavaatepeegel, rehvid ja haakeseade.

 Sõiduki valmistaja peab sõiduki valmistamiseks esitama Transpordiametile avalduse.

Vabas vormis avalduse võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil info@transpordiamet.ee või täites vastava blanketi liiklusregistri büroos.

Üksikkorras valmistatud masin tuleb tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada Transpordiametile või tema poolt määratud katsekojale. Katsetuste läbimise korral omistab Transpordiamet traktorile üksiktraktori kinnituse ja haagisele riikliku tüübikinnituse.

Üksiksõiduki kinnituse omistamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Registreerimisel lisandub registreerimise ja registreerimismärkide väljastamise riigilõiv.

Tunnustatud tühimassi mõõtjad

Alates 01.03.2016 on sõiduki tühimassi muutmise aluseks liiklusregistris kas:

 • margiesinduse kinnituskiri, kus peab olema kirjas põhjus, miks tühimass muutus või
 • Transpordiameti poolt tunnustatud tühimassi mõõtja mõõteprotokoll, millele peab kaasa lisama sõiduki omaniku seletuskirja tühimassi muutumise põhjusest. Tunnustatud mõõtjate andmed toodud allpool.

Registriandmetes tühimassi väärtuse muutmiseks tuleb sõiduk Transpordiameti teenindusbüroole esitada koos ühe eelpool mainitud dokumendiga.

Sellistel juhtudel, kus tüübikoodi vahemik ei võimalda tühimassi muuta, suunatakse sõiduk uuesti tüübikinnitusele. Iga juhtum, kus uus tühimass ei mahu tüübikoodi vahemikku vaadatakse üksikkorras läbi ja tehnoosakond otsustab, kas muudab tühimassi või teostatakse täiendav kontroll (nt margiesinduses komplektsuse tuvastamine või kontroll kaalumine).

NB! Ilma põhjuseta tühimass ei muutu, seega peab iga juhtum olema põhjendatud (on algselt valesti määratud või on toimunud ümberehitus).

Registreerimistunnistuse väli "G" tühimass täidetakse määruse (EL) 1230/2012 mõistes sõiduki tegelik mass väärtusega.

Mõisted määrusest (EL) nr 1230/2012

 1. "töökorras sõiduki mass" tähendab
  1. mootorsõiduki puhul: sõiduki mass, kui kütusepaak/-paagid on täidetud vähemalt 90% ulatuses selle/nende mahust, sealhulgas juhi mass, kütuse ja vedelike mass, koos standardvarustusega, mis on paigaldatud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele, ning kere, kabiini, haakeseade ja varuratta/-rataste mass, kui need on paigaldatud, ning samuti tööriistade mass.
  2. haagise puhul: sõiduki mass, sealhulgas kütuse ja vedelike mass, koos standardvarustusega, mis on paigaldatud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele, ning kere, lisahaakeseade/-seadmete, varuratta/-rataste mass, kui need on paigaldatud, ning tööriistade mass.
 2. "sõiduki tegelik mass" – töökorras sõiduki mass, millele on lisatud üksiksõidukile paigaldatud lisavarustuse mass.
 3. "juhi mass" – 75 kilogrammile vastav mass.

Tunnustatud tühimassi mõõtjad

Asutuse nimi Kontakt
Metrosert AS (Tallinn) 681 4811 (Tallinna klienditeenindus)
Metrosert AS (Tartu) Andre Ustav
5855 4300
andre.ustav@metrosert.ee
Metrosert AS (Jõhvi) Roman Fjodorov
5912 6504
roman.fjodorov@metrosert.ee
Wett Eesti OÜ (Fosforiidi 4, Maardu) Aleksei Domanin
5450 1011
a.domanin@wett.ee

P-Trucks OÜ (Savi 26, Pärnu)

Raimond Pärn
5554 1291
raimond.parn@p-trucks.ee
Vilvo Auto AS (Pärnu mnt 36, Viljandi / Tomuski tee 10, Viljandi) Krister Kivistik
5204656
krister@vilvo.ee

Kaasaegsed juhiabiseadmed

Ülevaade ja soovituste andmine kaasaegsetest juhiabiseadmetest, mida on võimalik lisada kasutuses sõidukitele.

Juhtimise abistamiseks loodud tugisüsteem aitab juhti hoiatades või juhtimisse sekkudes sõidukit ohutult juhtida. Sõidurajalt väljasõidu hoiatussüsteem, sõiduraja hoidmise süsteem, adaptiivne kiirusehoidik, kokkupõrke hoiatus, kokkupõrke vältimise süsteem, jalakäija /jalgratturituvastus, pimeala tuvastus, pikivahe hoiatus, liiklusmärgituvastus, öise nägemise lahendused – see loetelu ei ole täielik ülevaade juhi eksimust ärahoidvatest ja ohutust suurendavatest juhiabisüsteemi võimalustest, mis sisalduvad kaasaegse sõiduki standard- või valikvarustuses. Lähema kümnendi jooksul see nimistu pikeneb ja süsteem muutub tõhusamaks ning kättesaadavamaks.

Rehvid on sõiduki väga oluline komponent. Ohuolukordades on rehvid kriitilise tähtsusega, sest on ainuke kontaktpind sõiduki ja teepinna vahel. Rehvidest sõltub osaliselt liiklusmüra ning rehvid mõjutavad märkimisväärselt sõiduki kütusekulu ning CO2 heidet. Kütusekulu aitavad vähendada madala veeretakistusega rehvid. Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS, ingl. Tyre Pressure Monitoring System) monitoorib pidevalt rehvirõhku ja teavitab juhti, kui see muutuma hakkab. Juhil on oluline kiirelt tuvastada madala rehvirõhk, kuna see põhjustab kütusekulu kasvu. 

Lisaks kütusekulu optimaalsena hoidmisele võimaldab TPMS teavitada juhti rehvirõhu alanemisest, mida silmaga ei ole veel näha. Kuu ajaga võib rõhk rehvis alaneda 3-6%. Ettenähtust madalama rõhuga rehvid võivad kütusekulu suurendada 4% ning lisaks sellele väheneb rehvi eluiga kuni 45%.

Õige rõhk rehvides on lisaks kütusesäästmisele oluline ka rehvi sooritusvõime jaoks. Alarõhuga rehvid on oluline faktor Euroopas toimunud raskete õnnetuste põhjustajana.

Uutel sõiduautodel on alates novembrist 2014 TPMS kohustuslik. Samas pakutakse TPMS ka järelpaigaldus komplektidena. Järelpaigaldatud seadmega on võimalik ka vanemal sõidukil saada TPMS-st kasu, st vähendada kütusekulu, pikendada rehvide eluiga ja parendada rehvidega seotud ohutust.

Viimati uuendatud 16.04.2021