Droonide lennutamine

Alates 1. juulist 2021. a peavad kõik droonilennutajad tulenevalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest 2019/947 omandama kaugpiloodi algpädevuse. Samuti peavad drooniomanikud registreerima end Transpordiameti lennuohutuse järelevalve infosüstemis (LOIS) käitajaks.

Hetkel on Transpordiametis töös geograafiliste alade määrus ning testimise faasi on jõudnud ka erikategooria lendude taotlemise võimaldamine lennuohutuse järelevalve infosüsteemis. Samuti koostatakse infomaterjale ja teabelehti erikategooria lendude kohta.

Euroopa Komisjoni veebilehekülg droonide lennutamise kohta.

loe edasi
Lennuta_teadlikult

Lendude kooskõlastamine

Mehitamata õhusõidukite lend tuleb loakohustuslikus alas kooskõlastada.

Loe edasi

Mehitamata õhusõiduk on õhusõiduk, mille pardal ei ole pilooti ning mille juhtimine toimub tehniliste abivahendite vahendusel või eelnevalt programmeeritud autonoomse lennuna.

Mehitamata õhusõidukite hulka kuuluvad nii raadio teel juhitavad mudellennukid, mudelkopterid, multirootorid kui ka autonoomselt lendavad piloodita õhusõidukid. Rahvapäraselt kutsutakse mehitamata õhusõidukeid ka droonideks.

Lennuinfotsoon on mittekontrollitav piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust. Eestis on kolm lennuinfotsooni: Pärnu, Kärdla ja Kuressaare.

Pärnu lennuinfotsoon

Kärdla lennuinfotsoon

Kuressaare lennuinfotsoon

Kontrollitav õhuruum on piiritletud õhuruum, kus lennujuhtimisteenust osutatakse vastavalt õhuruumi klassifikatsioonile. Alates maapinnast on kontrollitavaks õhuruumiks Eestis kolm lähiala: Tallinn, Tartu ja Ämari.

Tallinna lähiala

Tartu lähiala

Ämari lähiala

Piiranguala on piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on piiratud eritingimustega. Eestis on kehtestatud kolm püsiva iseloomuga ning mitmed ajutised piirangualad.

Püsivad piirangualad:

  • EER1 - PIIRIALA

  • EER3 - VILSANDI

  • EER4 - MATSALU

EER1

Piirialas EER1 on droonide lennutamiseks vaja Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti kooskõlastust.

Riigipiiri piirangualas EER1 peab mehitamata õhusõiduki käitamiseks olema Politsei- ja Piirivalveameti eelnev kooskõlastus. Politsei- ja Piirivalveametile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks saata info planeeritavate lendude kohta (kindlasti asukoht, kõrgus, aeg, eesmärk, kontaktandmed) aadressile ppa@politsei.ee.

EER1 piirangualas lendamise eelduseks on vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/947, et kaugpiloodil oleks omandatud vähemalt A1/A3 algpädevus ning käitaja registreerimisnumber. Kuna tegemist on piirangualaga, siis on õhusõidukite lendamine piiratud eritingimustega.

Kui Politsei- ja Piirivalveamet on planeeritavad lennud kooskõlastanud, siis tuleb drooni lennutajal saata kooskõlastuse koopia koos uue lennu kooskõlastamise taotlusega ka Transpordiametile aadressile info@transpordiamet.ee.

EER3 ja EER4

Piirangualades EER3 ja EER4 peab mehitamata õhusõiduki käitamiseks peab olema eelnev kooskõlastus Keskkonnaministeeriumiga.

Keskkonnaministeeriumile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks saata info planeeritavate lendude kohta (asukoht, kõrgus, aeg, eesmärk, kontaktandmed) aadressile keskkonnaministeerium@envir.ee.

Kui Keskkonnaministeerium on planeeritavad lennud kooskõlastanud, siis tuleb kooskõlastuse koopia koos uue lennu kooskõlastamise taotlusega ka Transpordiametile saata.

Ajutised piirangualad:

  • ER15D

  • EER15E

  • EER15F

  • EER15G

  • EER16E

  • EER16W

Ajutised piirangualad aktiveeritakse NOTAM-teadetega - https://aim.eans.ee/. Aktiveeritud piirangualades võib toimuda vaid militaarlennutegevus. Kui ajutised piirangualad ei ole NOTAM-teatega aktiveeritud, võib mehitamata õhusõidukit kuni 400 jala (120 m) kõrguseni käitada ilma piiranguteta, mis tähendab, et pole vaja taotleda Transpordiameti luba.

Ajutiste piirangualade kaart on avaldatud veebilehel eAIP.

Mitmed linnu- ja loomaliigid on tundlikud nii mehitatud kui ka mehitamata õhusõidukite müra suhtes ning lendamine nende pesitsus- ja puhkealade kohal mõjub häirivalt.

Kooskõlas Keskkonnaministeeriumi eeskirjadega tuleb hoiduda lendamisest selliste alade kohal madalamal kui 1500 jalga. Sellised alad on näidatud register-kaardil (eans.ee).

Tundliku faunade alad on loetletud valitsuse määruses nr 189 „Lennupiirangud ja piirangud riiklikele õhusõidukitele lennuks ülehelikiirusel“.

Viimati uuendatud 26.10.2021