Riigiteede hooldeautojuhtide kutsevõistlus 2019

Riigiteede hooldeautojuhtide kutsevõistlus toimus 25. aprillil 2019 Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas. Võistlusalasid oli kolm: liiklustest (individuaalne autojuhile), täpsussõit (individuaalne autojuhile) ja teoreetiliste teadmiste viktoriin (võistkondlik, osalesid autojuht ja esindaja).

Esimese koha võitis hooldeautojuht Tarmo Einling Leonhard Weiss Viater Ehitus AS-ist. Teise koha saavutas  Aivar Lepp Tariston AS-ist ja kolmanda koha Ago Mänd Trev-2 Grupist.

Maanteeamet riigiteede korrashoiutööde tellijana jätkab maanteeala töötajate 1973. aastal alguse saanud kutsevõistluste traditsiooni. Võistluse eesmärk on motiveerida ja innustada valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid ja töötajaid enesetäiendamisele, populariseerida valdkonda ja anda võimalus kogemuste vahetamiseks teede korrashoiu alal.

Võistlusalad

Esimesena toimub liiklustest. Liiklustest toimub õppeklassis, test sooritatakse kirjalikult.

Testi teemad:

  • liiklusohutus,    
  • liiklusreeglid,       
  • psühholoogia,                   
  • tehnoseisund ja muud valdkonnad.

Kõik võistlejad alustavad vastamist korraga. Testi sooritamise kontrollaeg teatatakse kohapeal.

Iga õige vastus annab ühe punkti. Kõige rohkem punkte saanu loetakse parimaks. Võrdse arvu punktide korral otsustab aeg. Kontrollaja lõppemisel vastamine peatatakse.     

Kontrollaja lõppemisel võrdse arvu punkte saanutest on parem see, kes vastas paremini liiklusohutust puudutavatele küsimustele.

Parim liiklustesti sooritanud võistleja valib esimesena täpsussõidu stardijärjekorra ja edasi valitakse stardiaeg alanevas järjekorras.

Täpsussõit koosneb viiest harjutusest, mis tuleb läbida järjestikku (vt. skeemi punktis 4.2.2). Takistused sarnanevad igapäevatöös ettetulevatele olukordadele.

Täpsussõit toimub õppehoonete vahelisel asfalteeritud territooriumil.

4.2.1. Võistlusauto

Korraldajate poolt on ette valmistatud Scania N331 koos lume- ja libedusetõrje lisavarustusega. Auto on 3-teljeline,  pikkusega 7250 mm ja laiusega 2550 mm. Varustatud AM 4,0 m esisaha ja külgsahaga. Kastis on soolapuistur Schmidt Stratos B70-42 7,0 m³.

Võistlusrada on projekteeritud lähtuvalt selle auto mõõtmetest.

Võistlejad saavad enne võistluse algust teha lühikese proovisõidu võistlusvälisel territooriumil.

Võistlema lubatakse ka sama parameetrite ja komplektsusega oma autoga. Otsuse võistlusele lubamise kohta teeb kohtunike kogu pärast eelnevat auto ülevaatust.

Võistlusauto:

 Võistlusauto lisaseadmete juhtimispult:

Raja läbimise korda tutvustatakse ja kontrollaeg antakse kohtunike kogu poolt enne võistlusala algust.

Paremusjärjestuse aluseks on takistuste läbimisel esinenud vigade ja kontrollaja ületamise eest määratud miinuspunktide summa.

Võistlejal on keelatud

  • Kasutada kõrvalist abi, märgu- ja nõuandeid.
  • Rikkuda liiklusohutuse ja ohutustehnika nõudeid.
  • Sihilikult võistlusjuhendi ja kohtunike nõuete täitmata jätmine.

4.2.2. Ülevaade võistlusrajast

4.2.3 Takistus 1 – boks ja sein

Juht tagurdab auto 4,0 m laiusesse ja 14,0 m pikkusesse boksi võimalikult lähedale seinale. Boksi gabariidid on määratud punavalgete tähispostidega ja seina asukoht punavalge latiga.

Karistuspunktid:

kuni 30 cm seinast

0 karistuspunkti

üle selle  

15 karistuspunkti 

seina tähise puude

15 karistuspunkti

boksi gabariittähise puude  

15 karistuspunkti

4.2.4 Takistus 2 - bussipeatus

Takistuse läbimisel peab külgsahaga paigast nihutama kuus (pildil kollased) klotsi.

Karistuspunktid:

klotsi mittenihutamine

15 karistuspunkti iga klots

piirdetähise puudutamine

5 karistuspunkti iga puude

4.2.5 Takistus 3 – ring

Võistleja võtab hoidjalt ja hoiab ülesande sooritamise ajal käes või kinnitab vasakpoolse peeglikronsteini külge 6 m pikkuse nööri, mille teises otsas olev raskus on ca 1 m kõrgusel alusel.

Võistleja teeb täisringi ümber aluse sellelt raskust maha tõmbamata ja asetab nööri kinnituse tagasi hoidjale.

Karistuspunktid:

raskuse maha tõmbamine aluselt

15 karistuspunkti

aluse iga puude

5 karistuspunkti   

4.2.6 Takistus 4 – ohutussaar

Võistleja sõidab sahkamisasendis maas oleva esisahaga läbi ohutussaarest möödasõitu imiteerivast 25,0 m pikkusest tähistatud teelõigust.

Lippudega tähistatud piirdetähiste vahelt alates peab sahk olema transpordiasendist langetatud maha sahkamisasendisse.

Sahkamisasendis jätkatakse kuni ülesande täitmiseni takistusel 5.

Karistuspunktid:

iga piirdetähise paigalt nihutamine 

vasakul  10 karistuspunkti, paremal 5 karistuspunkti

4.2.7 Takistus 5 – peatus

Liikudes esisahk maas edasi, tuleb auto peatada nii, et lumesaha kuluvtera esiserva keskosale kantud märgis satuks finišijoonele märgitud 30 cm läbimõõduga ringi sisse.

Selle ülesande täitmisel on keelatud tagurdada.                         

Karistuspunktid:

harjutuse mittetäitmine

15 karistuspunkti


Kogu raja läbimise lõppaeg fikseeritakse auto mootori seiskamisel takistusel 5.

Karistuspunktid:

 kontrollaja ületamise iga minut

5 karistuspunkti

 kontrollaja ületamine üle 3 minuti

võistlus katkestatakse

Teoreetiliste teadmiste viktoriin on võistkondlik. Võistkond on kaheliikmeline ning selle moodustavad autojuht ja esindaja.

Viktoriinis tuleb vastata 20 küsimusele alljärgnevatel teemadel:

  • talveteenistuse masinate ja seadmete ekspluatatsioon ning hooldus;    
  • tee korrashoiutööde tehnoloogia ja ohutustehnika;
  • Eesti teede ajalugu.

Igale küsimusele antakse vastavalt keerukusele aega vastamiseks 1–1,5 minutit.

Olenevalt küsimusest toimub vastamine etteantud vastustest õige valimisega, vastusega ei/ja või kirjaliku vastamisega.

Iga õige vastus annab ühe plusspunkti. Paremusjärjestus määratakse plusspunktide summeerimise teel.

Võrdsete punktide summa korral annab eelise paremus talveteenistuse masinate ja seadmete ekspluatatsiooni ning hoolduse teemalistele küsimustele vastamisel.

Võistlejatel on keelatud kasutada kõrvalist abi, märgu- ja nõuandeid.

Paremusjärjestus selgitatakse alade juhendites kirjeldatu kohaselt.

Lahkarvamuste puhul võistlustulemuste suhtes, juhendi rikkumiste või vigade puhul korralduses võib võistkonna esindaja esitada kirjaliku protesti hiljemalt 30 minuti jooksul peale võistlusala lõppu. Protesti lahendamisel on peakohtuniku otsus lõplik.

Parimaks hooldeautojuhiks valitakse võistleja, kes lõpetab parima tulemusega liiklustestist ja täpsussõidust koosneva individuaalse võistluse. Võitjat autasustatakse rahalise preemiaga järgmiselt:

I koht

1500 eurot

II koht

1000 eurot

III koht

500 eurot

Ettevõte, kelle võistleja saavutab individuaalses võistluses esimese koha, saab rändkarika, millele graveeritakse võistleja nimi, ettevõtte nimi ja aastaarv.

Esemelise auhinnaga autasustatakse liiklustesti kolme parimat.

Teoreetiliste teadmiste viktoriini paremusjärjestuselt esimest kolme võistkonda autasustatakse esemelise auhinnaga.

Täiendavate eri- ja ergutusauhindade väljapanijate ring, auhindade hulk ja tingimused ei ole piiratud.

Kuidas arvestatakse punkte, kui liiklustestis on ühele küsimusele mitu õiget vastust?

Iga õige vastus annab ühe punkti.

Kas liiklustesti tegemisel kiirust ei arvestata?

Võrdse arvu punktide korral otsustab aeg.

Kas nutitelefoni kasutamine on kõrvaline abi?

Jah, kui selle abil antakse või saadakse suunavat infot ja juhiseid. Kuna kohtunikel on raske kõrvalt vaadates otsustada kõne sisu üle, siis liiklustesti ajal tuleb nutitelefoni kasutamisest loobuda.

Millised on takistuste vahekaugused piki- ja põiksuunas?

Takistusrada on projekteeritud auto Scania N331 mõõtudest lähtuvalt. Vahemaad on piisavad sujuvaks üleminekuks. Takistused läbitakse järjestikku, nn ülesõidud toimuvad edasikäigul, mis ei oma ei tehnilist ega ajalist mõju võistluse käigule.

Millised on takistuste ääretähiste omavahelised kaugused (pikisuunas) ja kui kõrged nad on?

Vältimaks skeemi kribuks minemist, on ebaolulised mõõdud skeemile panemata. Peast arvutamise ülesanded jäävad seega osavõtjate kanda. Näiteks takistus nr. 1, kus 14 m pikkune sein on tähistatud kolme piirdepostiga. Jagamistehe näitab, et postide vahekaugus on 7m. Kuna piirdepostid takistusel nr. 1 ja nr. 2 tähistavad tinglikult seina, siis nende pikkus on umbes auto kasti ülemise servani.

Teadmata tähiste konstruktsiooni on ka küsimus, mida hinnatakse veaks: kas tähiste puudutamist või nihutamist (juhendis eri kohtades erinevalt esitatud).

Mõlemaid – nii puudutamist kui nihutamist. Puudutamise tugevusest lähtuv karistuse diferentseerimine on raskesti määratavaks. Kõikide tähiste asukohad on fikseeritud maamärkidega. Takistuse nr. 4 kirjelduses on märgitud ainult “nihutamine“ seetõttu, et seal on tee kulgemine tähistatud plastkoonustega, mida sahaga kokkupuutel saabki ainult nihutada.

Kuidas on takistusel 2 „Autobussi peatus“ paigutatud klotsid (kollased) pikisuunas (kaugus äärmisest tähistest) ja nende omavaheline kaugus.

Takistused on võimalikult lähedased tegelikus töös ettetulevatele olukordadele. Hooldeautojuhi meisterlikkus on reageerimine erinevatele ilmast tingitud olukordadele. Selle takistuse ülesandeks on testida juhi oskust külgsahaga autobussi ootepaviljoni lumest puhastamisel (lumi =kollased klotsid). Kus võistluse hetkel „lumi“ täpselt paikneb otsustavad kohtunikud võistluse eelõhtul ja fikseerivad maamärkidega.

Mis juhtub siis, kui auto sisenemisel takistusele nr. 4 ei ole sahka  veel langetatud ja hilinetakse langetamisega?

Lippudega tähistatud piirdetähiste vahelt alates peab sahk olema transportasendist langetatud sahkamisasendisse. Kui seda pole vastavalt nõutule tehtud, peatab kohtunik võistleja ja ta peab tagurdama nii, et langetab saha õiges kohas.

Juhendis on kirjas, et tagurdamine on keelatud takistusel nr. 5. Kas siit võib välja lugeda, et teiste takistuste läbimisel võib tagurdada (manööverdada)?

Jah, teiste takistuste puhul võib tagurdada ja manööverdada palju võistleja vajalikuks peab.

Kuidas antakse start, kus asub võistleja stardis? Kas auto mootor töötab või tuleb see käivitada? Millisest hetkest arvestatakse stardiaega?

Stardis istub võistleja töötava mootoriga auto rooli taga ohutustehnilistel (juht) ja tehnilistel (auto) põhjustel. Stardiaega arvestatakse kohtuniku lipulöögist.

Kuidas fikseeritakse finišis mootori seiskumise täpne aeg?

Võistleja lõppaeg fikseeritakse kohtuniku lipulöögiga.

Kuidas ja millisest ajahetkest fikseeritakse kontrollaja ületamise 1 minut, 2 minutit, 3 minutit?

Takistusraja läbimise tegelik aeg on stardi lipulöögist kuni finiši lipulöögini. Kontrollaja ületamise suurus määratakse tegeliku aja ja kontrollaja võrdlemisel matemaatilise tehtena.

Kontrollaja ületamisel üle lubatud piiri võistlus katkestatakse, ehk sellele kohtunikule, kelle takistuse juures võistleja asub, tuleb vastav teade, mille edastab peakohtunik mõõtegrupi andmete alusel.

Parimaks hooldeautojuhiks valitakse võistleja, kes lõpetab parima tulemusega liiklustestist ja täpsussõidust koosneva individuaalse võistluse. Kuidas esikoht määratakse?

Liiklustest annab võistlejale õiguse vastavalt tulemusele valida koht põhivõistlusele. Parim valib esimesena ja edasi alanevas järjekorras. Siin on tehtud kummardus eelnevate võistluste kogemusele, kus selline valikuvariant on saanud täieliku toetuse. Sellega lõpeb liiklustesti osa parima määramisel. Parim määratakse järgnevalt juba täpsussõidu tulemuste põhjal.

Kas on organiseeritud toitlustamine?

Võistkondade lähetus- ja transpordikulud kannab lähetav ettevõte. Keegi tühja kõhtu kannatama ei pea, korraldatud on lõunasupp, töötab kohvik.

Viimati uuendatud 16.02.2021