Sadamaregister

Sadamaregister on sadamaseaduse alusel loodud infosüsteem, kus registreeritakse Eesti sadamad ja nendega seotud dokumendid.

Sadamaregistri pidamise eesmärgiks on arvestuse pidamine sadamate üle, et tagada riigiasutustele seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate veeliikluse ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse valdkondliku juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning riikliku järelevalve teostamiseks vajalikud andmed.

Sadamaregister pakub väärtuslikku infot ka avalikkusele, kuna meresõitja saab sadamaregistri kaudu informatsiooni sadamate ja nende pakutavate teenuste kohta, võimaldades seeläbi paremini planeerida oma teekonda.

Sadamaregistrisse kantakse vastavalt sadama ülesannetele kolme liiki sadamaid:

 • Sadamad, kus sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
 • Väikesadamad, kus sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele
 • Väikesadamad, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid.


2021. aasta alguse seisuga on sadamaregistrisse kantud kokku 223 sadamat.

Sadamaregistrisse kantud sadamate pidajad saavad elektroonilise registri kaudu esitada erinevaid taotlusi ja ajakohastada sadama andmeid, täites sadamaseadusega pandud nõudeid.

Olenevalt sadama ülesandest on sadamaregistris võimalik teostada järgmiseid toiminguid:

 • sadama andmete muutmine
 • akvatooriumi määramise taotluse esitamine
 • sadama registris kustutamine
 • laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava heakskiitmiseks esitamine
 • reostustõrjeplaani kooskõlastamiseks esitamine
 • sadama ja sadamarajatise turvaplaani kooskõlastamine
 • sadama ja sadamarajatise turvaülema atesteerimise taotluse esitamine
 • sadamarajatise korralise ja täisülevaatuse läbiviimine taotluse esitamine

Sadamaregistri infosüsteem asub aadressil www.sadamaregister.ee ja sinna on võimalik siseneda kasutades Riigi Autentimisteenust, mis katab kõiki sisselogimissüsteeme.

Ehitatava või juba olemasoleva sadama registreerimist sadamaregistrisse saab algatada sadamapidaja või tema poolt volitatud isik, sisselogides aadressil www.sadamaregister.ee.

Sadamaregistrit puudutavate küsimuste korral palume ühendust võtta tel 620 5541, e-post sadamaregister@transpordiamet.ee

Sadamate külastusandmed

Veeliikluse ohutuse tagamise üheks oluliseks eelduseks on korrektne pilt laevaliiklusest. Kui suuremate laevade liikumisteedest on võimalik ülevaade saada AIS andmetest, siis väikelaevade liikumisest ülevaate saamisele aitavad kaasa ka sadamate poolt esitatavad külastusandmed. 

Alates 2014. aasta navigatsioonihooajast on kasutusel lihtsam ja täpsem vorm väikesadamate külastusandmete kogumiseks. Soovitame enne uue hooaja algust alla laadida tabeli sadamat hooaja jooksul külastavate aluste andmete kogumiseks (28.5 KB, XLS). Tabeli koostamisel on aluseks võetud praegu sadamates kasutusel olevad sadamaraamatud ja enamasti sadamate poolt külastajate kohta kogutavad andmed. Tabeli all on esitatud selgitused, milleks andmed vajalikud on ja kuidas tabelit täita. Vajaduse ja soovi korral võib sadam tabelit oma vajaduste järgi muuta; peamine, et hiljem oleks võimalik Transpordiameti jaoks vajalik osa andmetest eraldada. Hooaja lõpus palume sadamatel saata koopia kogutud andmetest Transpordiametile info@transpordiamet.ee.

Neilt sadamatelt, kes liiklusandmete kogumiseks uut tabelit kasutada ei soovi, küsime iga hooaja järel külastusandmeid sarnaselt eelmistele aastatele. Kogutav info on väärtuslik, et täpsustada väikelaevaliikluse tihedust, suundi laevateedel ja sadamate vahel jpm. See kõik aitab suurendada ka veeliikluse ohutust.

Väikesadamate külastusandmed

Viimati uuendatud 30.08.2021