Hooldusorganisatsioonid

Hooldusorganisatsioon on Euroopa Lennundusohutusameti õhusõiduki või selle komponendi hooldamiseks sertifitseeritud organisatsioon, millel on Transpordiameti välja antud sertifikaadiga lubatud tööde tegemiseks vajalikud talitused, seadmed, rajatised, varustus ning piisavate teadmiste, oskuste ja kogemustega personal ja kvaliteedisüsteem.

Kui soovite hooldada ärilises lennutranspordis kasutatavaid õhusõidukeid, suuri lennukeid (MTOM > 5700 kg), mitmemootorilisi koptereid või nendele paigaldamiseks mõeldud komponente, on vaja taotleda Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaati (EASA vorm 3-145).

Kui soovite hooldada õhusõidukeid, mis ei ole keerukad ja mis ei ole kantud lennutegevuseloa saanud lennuettevõtja sertifikaadile (AOC), siis on mõistlik taotleda kombineeritud lennukõlblikkusorganisatsiooni sertifkaati hoolduse pädevusega.

Sertifikaat antakse Transpordiameti poolt välja piiramata ajaks ja kehtib, kui:

 • organisatsioon täidab jätkuvalt Osa-145 nõudeid ning õhusõiduki hoolduse pädevusega kombineeritud lennukõlblikkusorganisatsioon Osa-CAO nõudeid;
 • Transpordiametil lubatakse kontrollida vastavalt Osa-145 või Osa-CAO nõuete täitmist organisatsioonis;
 • sertifikaadist ei ole loobutud või seda ei ole kehtetuks tunnistatud.

Nõuded taotlejale

Hooldusorganisatsiooni peamine tegevuskoht, st registreeritud asukoht ja peakontor on Eestis, kust toimub põhiline finantstegevuse ja muu tegevuse kontrollimine.

Piiriülene tegutsemine

Hooldusorganisatsioon võib avada hoolduskohti välisriikides. Kõik hoolduskohad sertifitseerib Transpordiamet. Euroopa Liidu liikmesriigis avatava hoolduskoha audit tehakse koos sealse riigi pädeva asutusega.

Taotluse täitmine ja esitamine

Hooldusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks esitage Transpordiametile taotlus EASA vormil 2 ja lisage järgmised dokumendid:

 • Osa-145 hooldusorganisatsiooni käsiraamat (MOE);
 • juhtivtöötajate heakskiidu taotlused EASA vormil 4;
 • lepingud alltöövõtjatega (kui kohaldub);
 • organisatsiooni endapoolne vastavuse hinnang asjakohasele regulatsioonile;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Taotluse saate esitada:

 • Transpordiameti lennundustehnika üksusega eelnevalt kohtumise aeg kokku leppides;
 • kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5, Tallinn 11415) või elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil info@transpordiamet.ee.

Taotluse menetlemine

Transpordiamet kontrollib taotlust ja esitatud dokumente ning teavitab taotlejat 30 päeva jooksul täiendavate andmete või dokumentide esitamise vajadusest.

Täiendavad andmed või dokumendid peab Transpordiametile esitama kolme kuu (muudatustaotluse korral kahe kuu) jooksul teatamisest arvates. Kui andmeid või dokumente ei esitata, lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega;

Amet kontrollib 60 päeva jooksul peale taotluse, dokumentide või andmete esitamist hooldusorganisatsiooni vastavust Osa-145 nõuetele.

Kontrolli käigus avastatud puudused peab taotleja kõrvaldama üheksa kuu (muudatustaotluse korral kolme kuu) jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata, lõpetatakse menetlus.

Vajadusel võib Transpordiamet 30 päeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamist teha täiendava kontrolli.

Otsus sertifikaadi väljaandmise kohta tehakse 30 päeva jooksul pärast kontrolli, täiendavat kontrolli ja avastatud puuduste kõrvaldamist.

Sertifikaadi muutmine

Sertifikaadile kantud andmeid võib muuta sertifikaadi omaja taotluse alusel või Transpordiameti algatusel.

Sertifikaadi muutmise taotlemisel esitatakse Transpordiametile:

 • taotlus EASA vormil 2;
 • dokumentide täiendused või muudatused olenevalt muudatuse iseloomust;
 • tõend riigilõivu tasumise kohta.

Sertifikaadi peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks või peatatakse, kui hooldusorganisatsioon ei vasta Osa-145 tingimustele.

Mittevastavuse korral teeb Transpordiamet sertifikaadi omanikule ettekirjutuse ning peatab sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

Kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse peatatud sertifikaat kehtetuks.

Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tagastatakse Transpordiametile kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist.

Hooldusorganisatsioon/
Maintenance Organisation

    Sertifikaat/    
Certificate

Aadress/
Contact

Aerohooldus OÜ

Väike-Sõjamäe 9
11415 TALLINN

Diamond MRO OÜ

J.Kunderi tn 26-6
10121 TALLINN

Magnetic MRO AS

Väike-Sõjamäe 1A
11415 TALLINN

Nordic Aircraft Service OÜ

Paljassaare tee 14
10313 TALLINN

Politsei- ja Piirivalveamet

Väike-Sõjamäe 22A
11415 TALLINN


AS Pakker Avio
 

Lennu tn 44
Reola küla
61707 TARTUMAA

AS Panaviatic Maintenance 

Lennujaama tee 13
11101 TALLINN

Airest AS

Majaka 26
11412 TALLINN

FA Maintenance AS

Lõõtsa 2B
11415 TALLINN

Aeroskills OÜ

Hundioa tee 10
74117 MAARDU

Fort Aero AS Rotermanni tn 6
7 korrus 
10111 TALLINN
Regional Jet OÜ

Lennujaama tee 13
11101 TALLINN

NyxAir OÜ

Peterburi tee 44/2
11415 TALLINN

MTÜ Eesti Lennuklubi Magasini 31-A
10138 TALLINN
Langevarjuklubi Dropzone Eesti MTÜ J.Koorti tn 18-13
13623 TALLINN

Õiguslikud alused

 • Komisjoni 26. novembri 2014 määrus (EL) nr 1321/2014, II lisa (Osa-145) õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 20. veebruari 2008 määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ;
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2009. a määrus nr 122 „Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord“;
 • Lennundusseadus.

Viimati uuendatud 15.11.2021