Erikategooria

Kui üks avatud kategoorias käitamise tingimustest on täitmata, liigitub käitamine erikategooria alla.

Selleks peab mehitamata õhusõiduki süsteemi käitaja hankima oma liikmesriigi, kus drooni käitaja on registreeritud, pädevalt asutuselt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse 2019/947 artikli 12 kohase käitamisloa.

Käitamisloa taotlemisel tuleb Transpordiametile esitada sama määruse artikli 11 kohane riskihindamine. Selleks tuleb kasutada SORA (Specific Operations Risk Assessment) riskianalüüsi. SORA riskianalüüsi koostamisel on ette antud kindlad nõuded. See metoodika aitab kindlaks teha käitamise riskitaseme ning riskimaandamismeetmed ja käitamise ohutuseesmärgid.

Kui käitaja ei soovi riskihindamist iseseisvalt teha, siis võib kasutada ka mitmeid Euroopa Lennuohutusameti (EASA) koostatud riskihindamisi ehk PDRAd (Predefined Risk Assessment). Praegu on väljastatud neli erinevat PDRAd, kuid mitmed teised on juba väljatöötamisel. EASA PDRAd kasutades on riskihindamise protsess kiirem. PDRAd ning nende tingimused on välja toodud järgmises failis.

Käitamisloa taotluse vormi leiate siit.

Käitamisloa taotlus tuleb esitada Transpordiametile info@transpordiamet.ee. Hetkel on käitamisloa taotluse menetlemine riigilõivuvaba.

Kui Transpordiamet on käitamisloa taotluse heaks kiitnud, väljastatakse käitajale käitamisluba, kus on kirjas käitamistingimused ja käitamisloa kehtivusaeg. Käitamisluba antakse välja kehtivusajaga kuni viis aastat.

Lisaks riskianalüüsile peab Transpordiametile esitama ka käitamise käsiraamatu (Operation Manual) ja hädaolukorras tegutsemise plaani (ERP – Emergency Response Plan). Transpordiametil on õigus küsida vastavalt käitamise iseloomule täiendavaid dokumente ja materjale.
 

Viimati uuendatud 29.09.2021