Andmekaitsetingimused

Järgnevalt leiate ülevaate, kuidas Transpordiamet töötleb oma tegevuse käigus saadud eraisikute isikuandmeid. Teave ei hõlma juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist.

Ameti vastutaval töötlemisel olevates infosüsteemides töödeldakse füüsiliste isikute isikuandmeid vastavalt Transpordiameti (TRAM) andmekaitsetingimustele.

Andmekaitsetingimustes reguleerimata küsimustes juhindub amet andmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning asjaomastes õigusaktides ning vastava infosüsteemi pidamise korras sätestatust.

Andmete avalikustamine

Amet tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse kooskõlas kehtiva õigusega ning nende avaldamise vaid seadusega ettenähtud juhtudel ja viisil.

Avaliku teabe seaduse kohaselt on ametnikul, sh teenistujal kohustus hoida ametisaladust ning mitte avaldada seoses ametitegevusega saadud andmeid. Kohustus kehtib ka pärast ametist lahkumist.

Isikuandmed ja nende töötlemise eesmärgid

Amet ja ameti vastutaval töötlemisel olevates infosüsteemides isikuandmeid töötlevad teenistujad ja ametnikud töötlevad isikuandmeid seaduse alusel vastavalt andmete liigile ja isiku kui andmesubjekti rollile.

Isikuandmed:

  • isikukood;
  • isiku nimi;
  • kodakondsus;
  • andmed volitaja kohta;
  • kontaktaadress;
  • e-post ja telefon.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks võivad olla taotluse esitamise ja menetlemisega seotud toimingud, samuti menetlusotsuste ja menetlusega seotud infovahetus. Isikuandmete töötlemise täiendavad eesmärgid ja andmete säilitamise tähtajad konkreetsetel juhtudel on sätestatud ameti andmekaitsetingimustes (vt allpool).

Ameti veebilehe külastamine

Ameti veebilehe avaliku poole külastajate isikuandmeid ei töödelda.

Riiklike infosüsteemide ja registrite e-teenused

Amet kasutab andmesubjekti isikuandmeid ligipääsu andmiseks riiklike infosüsteemide ja registrite e-teenustele üle X-tee andmevahetuskihi. Vajadusel kasutab amet  isiku kontaktandmeid e-teenuste kasutamiseks vajalike teadete edastamiseks.

Ametile edastatud isikuandmetele võib juurdepääsu saada üksnes asutus või isik, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

Ameti infosüsteeme kasutavad teenistujad ja ametnikud teevad isiku nime või isikukoodi alusel päringuid riiklike infosüsteemide ja registrite e-teenustele menetluse ja toimingute läbiviimiseks. E-teenuste kasutamiseks sõlmitavaid lepinguid säilitab Amet RIHA X-tee teenuste kasutamise korra põhiselt.

Teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja esitamine

Amet kasutab isikuandmeid isikule vastamiseks. Kui amet peab vastamiseks  täiendavaid järelepärimisi tegema, avaldab amet isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.

Kui isik on saatnud ametile teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja, mille menetlemine on teise asutuse pädevuses, siis edastab amet dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitab sellest infopäringu esitajat.

Eraisikutega peetava kirjavahetuse juurdepääsupiirangute alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Kui keegi soovib andmesubjekti kirjavahetusega tutvuda, siis teabenõude saamisel vaatab amet üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult teabenõudjale välja anda.

Eraisikutega peetud kirjavahetuse (teabenõuded/märgukirjad jne) säilitab amet vastavalt kehtivale õigusregulatsioonile.

Õigus tutvuda enda andmetega

Eraisikutel on õigus tutvuda ameti kogutud andmetega tema kohta, parandada või täiendada neid või nõuda nende parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed ning nende andmete muutmine ei ole iseteeninduse kaudu tehtav. Vastava taotlusega peab isik pöörduma sõltuvalt andmete iseloomust või töötlemise eesmärgist ameti menetlust läbi viiva ametniku või teenistuja poole.

Eraisikutel on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete töötlemisega seotud lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, on isikul õigus esitada pöördumine Andmekaitse Inspektsioonile või kaebus halduskohtusse.

Rakendussätted

Transpordiametil on õigus ühepoolselt muuta andmekaitsetingimusi igal ajal, avaldades kehtivad andmekaitsetingimused veebilehel.

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse järgmistest regulatsioonidest:

Viimati uuendatud 01.11.2021