Õigusaktid

Transpordiamet juhindub oma tegevustes mitmesugustest õigusaktidest, mis on siinkohal ära toodud teemade kaupa.

Eesti õigusaktid

MERESÕIDUOHUTUSE SEADUS

MERESÕIDUOHUTUST TÕENDAVAD TUNNISTUSED. REEDERI MERESÕIDUOHUTUSALANE AUDITEERIMINE. TEGEVUSLUBA
LAEVA TURVALISUS
LAEVAPERE LIIKME TÖÖ- JA ELAMISTINGIMUSTE NÕUETELE VASTAVUST TÕENDAVAD TUNNISTUSED

MERESÕIDUOHUTUSALANE TEHNILINE JÄRELEVALVE 

LAEVA MEREKÕLBLIKKUS JA SÕIDUKÕLBLIKKUS
LAEVAPERE LIIKMETE ERIALANE ETTEVALMISTAMINE JA LAEVA MEHITAMISE NÕUDED

VAHITEENISTUS

REISILAEVAD

VÄIKELAEVADE MERESÕIDUOHUTUSE NÕUDED JA KVALITEEDINÕUDED
LAEVA LASTIMINE JA LOSSIMINE
MEREREOSTUSE VÄLTIMINE LAEVADELT
EELIIKLUSE OHUTUS VEETEEL
LAEVALIIKLUSE KORRALDAMISE SÜSTEEM
LAEVA SAABUMISEST JA LAHKUMISEST TEATAMINE
LAEVA LOOTSIMINE
LAEVAÕNNETUSTE JA OHTLIKE JUHTUMITE JUURDLUS JA OHUTUSJUURDLUS
ELEKTROONILINE MEREINFOSÜSTEEM
RIIKLIK JÄRELEVALVE JA LAEVA KASUTAMISE PIIRANGUD
VEELIIKLUSE OHUTUSE NÕUDED SADAMATEENUSE OSUTAMISEL
KESKKONNAKAITSE NÕUDED SADAMATEENUSE OSUTAMISEL
SADAMAREGISTER

LAEVA LIPUÕIGUSE JA LAEVAREGISTRITE SEADUS
MUUDE SEADUSTE ALUSEL MÄÄRUSED
Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 572 lõike 8 alusel ning kooskõlas 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikliga 37 ja selle 15. lisa «Aeronavigatsiooniteabe teenused» standardite ja soovitustega.
Määrus kehtestab Tallinna lennuinfopiirkonna aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise korra, sealhulgas teabe edastamise liigid ning teabe edastamise ja kehtivuse tähtajad ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord

Määrus sätestab aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise, samuti aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise, kehtivuse taastamise, kehtetuks tunnistamise ja sertifikaadist loobumise tingimused ja korra.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

EASA õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

määrusega kehtestatakse EASA õhusõidukite lennukõlblikkussertifikaadi ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas

Määrusega sätestatakse Eesti Vabariigi õhuruumi kasutamise ja Tallinna lennuinfopiirkonnas lennuliikluse teenindamise kord, reguleerimaks lennutegevuse planeerimist ja korraldamist ning õhusõidukite käitamise ja teenindamisega seotud toiminguid.

Valitsuse määrus

Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Määrusega kehtestatakse jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni (edaspidi JLTO) sertifikaadi taotlemise, väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Langevarjundustegevuse käsiraamatu vorm ja käsiraamatus kajastatavate teemade loetelu

Määrusega kehtestatakse lennundusseaduse § 587 lõike 8 alusel langevarjundustegevuse käsiraamatu vorm ja käsiraamatus kajastatavate teemade loetelu.

Majandus- ja taristuministri määrus 

Lennuettevõtja lennutegevusloa väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 40 lõike 2 alusel ja arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. a määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 293, 31.10.2008, lk 3–20).

Valitsuse määrus

Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise kord, nõuded lennuettevõtja sertifikaadi ja käitamistingimuste sisule, nõuded lennutöödel käitatava õhusõiduki varustusele ning lennutöödega tegeleva lennuettevõtja lennutegevuse käsiraamatu sisule ja koostamisele

Määrusega kehtestatakse ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi (Air Operator Certificate – AOC) ja lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi (Aerial Work Certificate – AWC) väljaandmise, muutmise ja kehtivusaja pikendamise kord, nõuded sertifikaadi taotlusele, sertifikaadi ja käitamistingimuste sisule, lennutöödel käitatava õhusõiduki varustusele, lennutöödega tegeleva ettevõtja lennutegevuse käsiraamatu sisule ja koostamisele ning lennuettevõtja sertifikaadi vormid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord

Määrus sätestab lennunduses kasutatavate maapealsete side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide taotlemise, väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise, kehtivuse taastamise, kehtetuks tunnistamise ja sertifikaadist loobumise korra.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Määrusega kehtestatakse õhusõidukite lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Lennuliikluse lennujuhi ja lennuinformaatori vanusele, kvalifikatsioonile ja koolitusele esitatavad nõuded ning lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides välja antud lennunduslubade tunnustamise eeskiri

Määrus kehtestab nõuded lennujuhtimisteenust osutava personali vanusele, kvalifikatsioonile, koolitusele ja lennunduslubade väljaandmisele vastavalt Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni ( Organisation for the Safety of Air Navigation) ohutusnõuetele ESARR 5 (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement) ning reguleerib välisriikides välja antud lennunduslubade tunnustamist. 
Määruse rakendamine annab aluse Eestis välja antud lennujuhi lennunduslubade ja lennujuhiõpilase lennunduslubade tunnustamiseks teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise kord

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 573 lõike 7 alusel ning kooskõlas 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 37 ja selle 3. lisa «Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiline teenindamine» standardite ja soovitustega.
Määrus kehtestab lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise korra, sealhulgas Lennuameti kui lennumeteoroloogia ametkonna ja lennumeteoroloogiateenuse osutajate ülesanded, lennuvälja või kopteriväljaku käitaja välja antud meteoroloogiajuhendi sisu nõuded ning meteoroloogiaseadmete ja nende paigaldamise nõuded.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord

Määrus sätestab lennunduse raadioside loa väljaandmise tingimused ja selle valdaja õigused.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Lennunduse raadioside reeglid

Määrusega kehtestatakse lennunduse raadioside pidamise reeglid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Lennundusjulgestuse järelevalve teostamise kord

Lennundusjulgestuse riikliku järelevalve (edaspidi järelevalve) eesmärgiks on:
 1) tagada lennundusjulgestuse nõuete ja meetmete efektiivne ning nõuetekohane kohaldamine asjassepuutuvate isikute poolt;
 2) tagada kohaldatavate lennundusjulgestuse meetmete vastavuse kontrollimine lennundusjulgestuse ja rahvusvaheliste organisatsioonide nõuetele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Lennundusseadus

Seadus sätestab lennundustegevuse ja lennundusjulgestuse korraldamise ning lennuohutuse tagamise alused. 

Tervikteskt Riigi Teatajas

Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 24 lõike 2 alusel ja kooskõlas 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisaga 1 ja 1990. aasta Küprose ühtsete lennundusnõuete väljatöötamise, vastuvõtmise ja rakendamise kokkuleppest tulenevate nõuetega (Joint Aviation Requirements - JAR).

Määrus Riigi Teatajas

Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel

Määrusega kehtestatakse riigi julgeoleku tagamise ja keskkonnakaitse eesmärgil lennupiirangud määruses sätestatud Eesti õhuruumi osades. Lennupiiranguga hõlmatud õhuruumi osa piiritletakse geograafiliste koordinaatidega WGS-84-süsteemis ning kõrgusega merepinnast.M
Määruses sätestatud lennupiirangud ei laiene õhusõiduki stardile ja maandumisele sertifitseeritud lennuväljalt või kopteriväljakult, samuti riigikaitselistele lendudele, politsei ja Päästeameti teenistuslendudele, riikliku järelevalve (kaasa arvatud raadio- ja navigatsiooniseadmete testlennud) ning teadusliku uurimistöö eesmärkidel tehtavatele lendudele, või kui seda nõuab lennuohutus.
Riigikaitselistele treeninglendudele kohaldatakse §-des 2 ja 21 ning politsei ja Päästeameti treeninglendudele üksnes §-s 2 sätestatud piiranguid.

Valitsuse määrus

Lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded

Käesoleva määrusega kehtestatakse:
 1) lennuvälja lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded lennuraja klassifikatsiooni kaupa;
 2) kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded kopteri lennuklassi alusel.

Majandus- ja taristuministri määrus

Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise kord ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele

Määrus sätestab maapealse lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise korra ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule

Määrus sätestab mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise korra ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule lennuohutuse ja selle järelevalve tõhustamiseks harrastuslennunduses.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded

Määrusega sätestatakse tsiviillennunduses kasutatavate mootoriga õhusõidukite keskkonnakõlblikkuse nõuded ja õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse sertifikaadi väljastamise nõuded. Keskkonnakõlblikkuse sertifikaadiga tunnistatakse mootoriga õhusõiduk keskkonnakõlblikuks ja lubatakse selle käitamine tsiviillennunduses.

Valitsuse määrus

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad

Määrusega reguleeritakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemist ja käitlemisega seotud arvestuse ja aruandluse pidamist ning kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad.

Sotsiaalministri määrus

Nõuded lennunduse erialakeele oskustaseme testidele, testimise kord

Käesolev määrus kehtestab nõuded lennunduse erialakeele oskustaseme testidele, testimise korra, sealhulgas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigi lennundusvõimu järelevalve all sooritatud erialakeele oskustaseme testi tunnustamise, lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise korra ja sertifikaadi vormi ning lennunduse erialakeele oskustaseme eksamineerija volitamise korra ja volituse vormi.
Lennunduse erialakeele oskustaseme hindamisel lähtutakse keeleoskustaseme skaalast, mis on toodud määruse lisas 1.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Ohutusjuurdluse kord

Ohutusjuurdluse eesmärgiks on õnnetuste ja intsidentide põhjuste väljaselgitamine ning ohutusalaste soovituste või ettepanekute tegemine sarnaste juhtumite vältimiseks tulevikus. Ohutusjuurdluse eesmärk ei ole süüle ega vastutusele osutamine.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Käesolev määrus määrab kindlaks ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimeste, laeva, lennuki või muu sõiduki otsingu ja päästmise, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise korralduse Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eesti jurisdiktsiooni alla kuuluval alal ning muus piiriveekogus (edaspidi Eesti päästepiirkond).

Valitsuse määrus

Otsusega 26.02.2014 kinnitatud Õhuruumi paindliku kasutamise korraldamise (ASM) käsiraamat

Õhuruumi kasutamise komisjoni otsusega 26.02.2014 kinnitatud Õhuruumi paindliku kasutamise korraldamise (ASM) käsiraamat (PDF)

Perroonil teostatava tehnilise järelevalve kord ja aruande vormid Eesti lennuvälju kasutavate Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide ning Euroopa Liidu liikmesriikide õhusõidukite suhtes

määrusega kehtestatakse Eesti lennuvälju kasutavate Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide ning Euroopa Liidu liikmesriikide õhusõidukite perroonil teostatava tehnilise järelevalve (edaspidi kontrolli) kord ja aruande vormid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Päästeseadus

Päästeseadus sätestab päästeasutuse ülesanded, korralduse ja õigused, Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise päästeasutuse ülesannete täitmisse ning päästeasutuse tegevuses vabatahtlikkuse alusel osalevate isikute õigused ja kohustused.

Terviktekst Riigi Teatajas

Raadiolubade väljaandmine

Raadiolubade väljaandmist reguleerib Elektroonilise Side Seaduse 3. peatükk "Raadiosagedushaldus". Raadioluba liigendub ühe loavormina "sagedusloa" mõistes. Riigilõivudega seonduvat osa reguleerib nimetatud seaduse 5. peatükk.

Elektroonilise side seadus

Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord

 Määrus reguleerib relva ja selle laskemoona kaasavõtmist kommertslendu sooritava õhusõiduki reisijatesalongi.

Teede- ja Sideministri määrus

Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest

Määrusega kehtestatakse riigisiseste lennureeglitena erandid komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012, millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 (ELT L 281, 13.10.2012, lk 1–66), sätestatud lennureeglitest ning erisused lendudeks, mida rakendusmäärus (EL) nr 923/2012 ei reguleeri või mille puhul ei ole võimalik järgida rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureegleid.

Majandus- ja taristuministri määrus

Siseministri 24. veebruari 2015 määruse nr 6 Lennundusseaduse § 46ˇ9 sätestatud taustakontrolli läbiviimiseks esitatava isikuandmete ankeedi vorm

Määrusega kehtestatakse lennundusseaduse §-s 469 sätestatud taustakontrolli läbiviimiseks esitatava isikuandmete ankeedi vorm.

Siseministri määrus

Tsiviilõhusõidukite riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Registri pidamise eesmärk on tsiviilõhusõidukite andmete koondamine ja töötlemine õhusõidukite registreerimiseks ja nende identifitseerimiseks.

Valitsuse määrus

Täpsemad nõuded julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitusele, koolituse läbiviimise sagedusele ja dokumenteerimisele

Määrusega kehtestatakse nõuded julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitusele, koolituse läbiviimise sagedusele ja dokumenteerimisele.

Majandus- ja taristuministri määrus

Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Määrusega kehtestatakse õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi (edaspidi sertifikaat) taotlemise, väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi vorm ja väljaandmise kord

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi (edaspidi sertifikaat) annab õhusõiduki meeskonnaliikmetele välja Lennuamet tulenevalt Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisast 9 «Protseduuride lihtsustamine» ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumendist nr 9303 «Masinloetavad reisidokumendid» osast 3.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Õhusõiduki meeskonnaliikmete, lennuliikluse lennujuhtide ja -informaatorite ning nimetatud erialadel õppivate ja õppima asuvate isikute tervisenõuded, tervisekontrolli ning tervisetõendite väljaandmise, pikendamise, uuendamise kord

Määrusega kehtestatakse õhusõiduki meeskonnaliikmete, lennuliikluse lennujuhtide ja -informaatorite ning nimetatud erialadel õppivate ja õppima asuvate isikute tervisenõuded, tervisekontrolli ning tervisetõendite väljaandmise, pikendamise, uuendamise ja kehtetuks tunnistamise kord.
Lennundusspetsialistide, õppijate ja õppima asujate tervisenõuded ja tervisekontrolli kord kehtestatakse kooskõlas 1990. aasta «Ühtsete lennundusnõuete väljatöötamise, vastuvõtmise ja rakendamise kokkuleppe» (RT II 2000, 2, 13) alusel välja antud Ühinenud Lennuametite (Joint Aviation Authorities) ühtsete lennundusnõuetega JAR-FCL 3 (Joint Aviation Requirements: Flight Crew Licensing (Medical)) «Lennumeeskonnaliikmete tervisetõendite väljaandmine» (edaspidi JAR-FCL 3).

Valitsuse määrus

Õhusõiduki sundmaandamise kord

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376) § 52 lõike 2 alusel õhusõiduki sundmaandamise korra rakendamiseks.

Valitsuse määrus

Õhusõidukite märgistamise kord

Õhusõidukite märgistamise kord kehtib kõikide Eestis registreeritavate õhusõidukite kohta.

Valitsuse määrus

Ülikergõhusõiduki käitamise eeskiri

Määrus sätestab nõuded Eesti tsiviilõhusõidukite riiklikusse registrisse kantud ülikergõhusõidukite käitamisele ja nende lendudele Eesti õhuruumis.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 

Euroopa Liidu õigusaktid

Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon

Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon

Direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades

Nõukogu 15. oktoobri 1996 direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades (muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003). Konsolideeritud tekst.

Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the groundhandling market at Community airports (amended by Regulation (EC) No 1882/2003). Consolidated text.

EASA regulatsioonid

EASA regulatsioonid/regulations

EL (EUR-Lex) andmebaas

EL (EUR-Lex) andmebaasi otsing

Eurocontroli publikatsioonid

Eurocontrol´i publikatsioonid/publications

Määrus (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses

Nõukogu 16. detsembri 1991 määrus (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EL-OPS). Konsolideeritud tekst.

Link EASA kodulehel olevale küsimusele, kuidas saada teada milline vana nõue vastab uuele nõudele.

Council Regulation (EEC) No 3922/91 of 16 December 1991 on the harmonization of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation  (EU-OPS). Consolidated text.

Määrus (EL) 2015/1536, millega muudetakse määrust (EL) nr 1321/2014 seoses jätkuva lennukõlblikkuse eeskirjade ühtlustamisega määrusega (EÜ) nr 216/2008, kriitiliste hooldusülesannetega ja õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse seirega

Komisjoni 16. septembri 2015 määrus (EL) 2015/1536, millega muudetakse määrust (EL) nr 1321/2014 seoses jätkuva lennukõlblikkuse eeskirjade ühtlustamisega määrusega (EÜ) nr 216/2008, kriitiliste hooldusülesannetega ja õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse seirega.
Määrust kohaldatakse alates 25. augustist 2016

Commission Regulation (EU) 2015/1536 of 16 September 2015 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards alignment of rules for continuing airworthiness with Regulation (EC) No 216/2008, critical maintenance tasks and aircraft continuing airworthiness monitoring. Applicable from 25 August 2016.

Määrus (EL) 2015/340 millega kehtestatakse lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaste sertifikaatidega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused

Komisjoni 20. veebruari 2015 määrus (EL) 2015/340 millega kehtestatakse lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaste sertifikaatidega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 923/2012 ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 805/2011. Eestis kohaldatakse  alates 31. detsembrist 2016.

Commission Regulation (EU) 2015/340 of 20 February 2015 laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council, amending Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 and repealing Commission Regulation (EU) No 805/2011. Applicable in Estonia  as from 31 December 2016

Määrus (EL) 2016/1158, millega muudetakse määrust (EL) nr 452/2014 seoses kolmandate riikide käitajatele antavate lubade vormide ja nendega seotud käitamistingimuste väljajätmisega

Komisjoni 15. juuli 2016 määrus (EL) 2016/1158, millega muudetakse määrust (EL) nr 452/2014 seoses kolmandate riikide käitajatele antavate lubade vormide ja nendega seotud käitamistingimuste väljajätmisega.

Commission Regulation (EU) 2016/1158 of 15 July 2016 amending Regulation (EU) No 452/2014 as regards the deletion of templates for the authorisations issued to third country operators and for the associated specifications.

Määrus (EL) 2016/1199, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 suutlikkusel põhineva navigatsiooniga lendude lubade, andmevahetusteenuste osutajate sertifitseerimise ja järelevalve ning kopterite avamerelendude osas ja parandatakse seda määrust.

Komisjoni 22. juuli 2016 määrus (EL) 2016/1199, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 suutlikkusel põhineva navigatsiooniga lendude lubade, andmevahetusteenuste osutajate sertifitseerimise ja järelevalve ning kopterite avamerelendude osas ja parandatakse seda määrust.
Määrust kohaldatakse alates 25. augustist 2016.
Alates 1. juulist 2018 kohaldatakse artikli 1 punkti 1 ja lisa punkti 1 alapunkte a–d, punkti 2 alapunkti c, punkti 3 alapunkte a, e, g, m, n ja o, punkti 4 alapunkti c, punkti 5 alapunkte d, j, k ja l ning punkti 7 alapunkte d, k ja l (kopterite avamerelendude regulatsioon);
Alates 1. jaanuarist 2019 kohaldatakse lisa punkti 3 alapunkte l ja q, punkti 5 alapunkte i ja n, punkti 6 alapunkte k ja n ning punkti 7 alapunkte j ja n (lennundusandmebaaside haldamine).

Commission Regulation (EU) 2016/1199 of 22 July 2016 amending Regulation EU No 965/2012 as regards operational approval of performance-based navigation, certification and oversight of data services providers and helicopter offshore operations, and correcting that Regulation
The Regulation shall apply from 25 August 2016. However,
- point 1 of Article 1 and points 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), 2(c), 3(a), 3(e), 3(g), 3(m), 3(n), 3(o), 4(c), 5(d), 5(j), 5(k), 5(l), 7(d), 7(k) and 7(l) of the Annex (Helicopter offshore operations) shall apply from 1 July 2018;
- points 3(l), 3(q), 5(i), 5(n), 6(k), 6(n), 7(j) and 7(n) of the Annex (management of aeronautical databases) shall apply from 1 January 2019.

Määrus (EL) 2016/539, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses pilootide koolitamise, eksamineerimise ja korrapärase kontrollimisega suutlikkusel põhineva nagivatsiooni osas

Komisjoni 6. aprilli 2016 määrus (EL) 2016/539, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses pilootide koolitamise, eksamineerimise ja korrapärase kontrollimisega suutlikkusel põhineva nagivatsiooni osas
Artikli 1 punkte 1, 2 ja 4 kohaldatakse alates 25. augustist 2018.

Commission Regulation (EU) 2015/539 of 6 April 2016 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards pilot training, testing and periodic checking for performance-based navigation
Points 1, 2 and 4 of Article 1 shall apply from 25 August 2018

Määrus (EL) 2016/583, millega muudetakse määrust (EL) nr 1332/2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks

Komisjoni 15. aprilli 2016  määrus (EL) 2016/583, millega muudetakse määrust (EL) nr 1332/2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks. Kohaldatav alates 25. augustist 2016.

Commission Regulation (EU) 2016/583 of 15 April 2016 amending Regulation (EU) No 1332/2011 laying down common airspace usage requirements and operating procedures for airborne collision avoidance Applicable from 25 August 2016.

Määrus (EL) 2016/583, millega muudetakse määrust (EL) nr 1332/2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks

Komisjoni 15. aprilli 2016  määrus (EL) 2016/583, millega muudetakse määrust (EL) nr 1332/2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks. Kohaldatav alates 25. augustist 2016.

Commission Regulation (EU) 2016/583 of 15 April 2016 amending Regulation (EU) No 1332/2011 laying down common airspace usage requirements and operating procedures for airborne collision avoidance. Applicable from 25 August 2016

Määrus (EL) nr 1254/2009, 18. detsember 2009, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed

Komisjoni 18. detsembri 2009 määrus (EL) nr 1254/2009, 18. detsember 2009, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed.

Commission Regulation (EU) No 1254/2009 of 18 December 2009 setting criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards on civil aviation security and to adopt alternative security measures.

Määrus (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta

Komisjoni 26. novembri 2014 määrus (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (uuesti sõnastatud) Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega 2015/1088)
Asendab määrust 2042/2003 alates 6. jaanuarist 2015.

Commission Regulation (EU) No 1321/2014 of 26 November 2014 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks (Recast) Consolidated text (amended by 2015/1088). Replaces Regulation No 2042/2003 as from 6 January 2015.

Määrus (EL) nr 1332/2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks

Komisjoni 16. detsembri 2011 määrus (EL) nr 1332/2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks.

Commission Regulation (EU) No 1332/2011 of 16 December 2011 laying down common airspace usage requirements and operating procedures for airborne collision avoidance.

Määrus (EL) nr 1332/2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks

Komisjoni 16. detsembri 2011 määrus (EL) nr 1332/2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks.

Commission Regulation (EU) No 1332/2011 of 16 December 2011 laying down common airspace usage requirements and operating procedures for airborne collision avoidance.

Määrus (EL) nr 139/2014, millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused

Komisjoni 12. veebruari 2014 määrus (EL) nr 139/2014, millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008. Eestis kohaldatakse 31. augustist 2015

Commission Regulation (EU) No 139/2014 of 12 February 2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council. Applicable in Estonia as from August 31, 2015.

Määrus (EL) nr 176/2011 teabe kohta, mis tuleb esitada enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist ja muutmist

Komisjoni 24. veebruari 2011 määrus (EL) nr 176/2011 teabe kohta, mis tuleb esitada enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist ja muutmist.

Commission Regulation (EU) No 176/2011 of 24 February 2011 on the information to be provided before the establishment and modification of a functional airspace block.

Määrus (EL) nr 255/2010, milles sätestatakse lennuliiklusvoogude juhtimise ühised eeskirjad

Komisjoni 25. märtsi 2010 määrus (EL) nr 255/2010, milles sätestatakse lennuliiklusvoogude juhtimise ühised eeskirjad (muudetud määrustega (EL) nr 923/20122016/1006). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EU) No 255/2010 of 25 March 2010 laying down common rules on air traffic flow management (amended by Regulations (EU) No923/20122016/1006). Consolidated text.

Määrus (EL) nr 319/2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid

Komisjoni 27. märtsi 2014 määrus (EL) nr 319/2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007.

Commission Regulation (EU) No 319/2014 of 27 March 2014 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency, and repealing Regulation (EC) No 593/2007

Määrus (EL) nr 376/2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014 määrus (EL) nr 376/2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ja komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja (EÜ) nr 1330/2007.  Kohaldatakse alates 15. novembrist 2015.

Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007. Applicable from 15 November 2015.

Määrus (EL) nr 452/2014, millega kehtestatakse kolmandate riikide käitajate lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008

Komisjoni 29. aprilli 2014 määrus (EL) nr 452/2014, millega kehtestatakse kolmandate riikide käitajate lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008.

Commission Regulation (EU) No 452/2014 of 29 April 2014 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations of third country operators pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council.

Määrus (EL) nr 677/2011, millega kehtestatakse lennuliikluse korraldamise (ATM) võrgustiku funktsioonide üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Komisjoni 7. juuli 2011 määrus (EL) nr 677/2011, millega kehtestatakse lennuliikluse korraldamise (ATM) võrgustiku funktsioonide üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja muudetakse määrust (EL) nr 691/2010 (muudetud määrustega (EL) nr 390/2013, 970/2014). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EU) No 677/2011 of 7 July 2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions and amending Regulation (EU) No 691/2010. Consolidated text (amended by Regulations (EU) No 390/2013970/2014).

Määrus (EL) nr 72/2010, millega nähakse ette lennundusjulgestuse valdkonnas korraldatavate komisjoni inspekteerimiste kord

Komisjoni 26. jaanuari 2010 määrus (EL) nr 72/2010, millega nähakse ette lennundusjulgestuse valdkonnas korraldatavate komisjoni inspekteerimiste kord. Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega (EL) nr 2016/472)

Commission Regulation (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security. Consolidated text (amended by Regulation (EU) 2016/472)

Määrus (EL) nr 73/2010, millega kehtestatakse ühtse Euroopa taeva aeronavigatsiooniliste andmete ja aeronavigatsiooniteabe kvaliteedinõuded

Komisjoni 26. jaanuari 2010 määrus (EL) nr 73/2010, millega kehtestatakse ühtse Euroopa taeva aeronavigatsiooniliste andmete ja aeronavigatsiooniteabe kvaliteedinõuded (muudetud määrusega (EL) nr 1029/2014). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EU) No 73/2010 of 26 January 2010 laying down requirements on the quality of aeronautical data and aeronautical information for the single European sky (amended by Regulation (EU) No 1029/2014). Consolidated text.

Määrus (EL) nr 748/2012, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad

Komisjoni 3. augusti 2012 määrus (EL) nr 748/2012, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (muudetud määrustega (EL) nr 7/201369/20142015/10392016/5). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EU) No 748/2012 of 3 August 2012 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (amended by Regulations 7/201369/2014, 2015/10392016/5). Consolidated text.

Määrus (EL) nr 923/2012 millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted

Komisjoni 26. septembri 2012 rakendusmäärus (EL) nr 923/2012, millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 (SERA) (muudetud määrusega (EL) nr 2015/340, (EL) nr 2016/1185). Konsolideeritud tekst.

Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 of 26 September 2012 laying down the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation and amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 and Regulations (EC) No 1265/2007, (EC) No 1794/2006, (EC) No 730/2006, (EC) No 1033/2006 and (EU) No 255/2010 (SERA) (amended by Regulation (EU) 2015/340Regulation (EU) 2016/1185). Consolidated text.

Määrus (EL) nr 965/2012 millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (AIR-OPS)

Komisjoni 5. oktoobri  2012 määrus (EL) nr 965/2012,  millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (AIR-OPS) (muudetud määrustega (EL) nr 800/201371/201483/2014379/20142015/1402015/6402015/13292015/2338). Konsolideeritud tekst
Eestis kohaldatakse alates 28. oktoobrist 2014.
Kohaldatakse alates 25. august 2016:
- suutlikkusel põhinev navigatsioon (PBN, lähtudes EL määrusest 2016/1199);
- keerukate mootorõhusõidukite mitteäriline lennutegevus (NCC);
- mittekeerukate mootorõhusõidukite mitteäriline lennutegevus (NCO).
Muud üleminekutähtajad:
- II ja VII lisa kohaldatakse õhupallide mitteäriliste lendude suhtes alates 8. aprillist 2018 ja purilennukite mitteäriliste lendude suhtes alates 8. aprillist 2019;
- II, III, VII ja VIII lisa kohaldatakse õhupallide erilendude suhtes alates 8. aprillist 2018 ning purilennukite erilendude suhtes alates 8. aprillist 2019;
- II, III, VII ja VIII lisa kohaldatakse lennukite ja kopterite erilendude suhtes alates 21. aprillist 2017;
- II, III ja IV lisa kohaldatakse B-suutlikkusklassi lennukite või mittekeerukate kopterite ärilise lennutranspordi lendude suhtes, mis algavad ja lõpevad samal lennuväljal või samas käitamiskohas, alates 21. aprillist 2017;
- II, III ja IV lisa kohaldatakse õhupallide ärilise lennutranspordi lendude suhtes alates 8. aprillist 2018 ning purilennukitega toimuvate ärilise lennutranspordi lendude suhtes alates 8. aprillist 2019;
- määruse (EL) nr 965/2012 kohase deklareerimiskohustusega käitajad esitavad oma deklaratsiooni hiljemalt määruse asjakohaste nõuete kohaldamise kuupäevaks.

Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council (AIR OPS) (amended by Regulations (EU) No 800/201371/201483/2014379/20142015/1402015/6402015/13292015/2338). Consolidated text.
Applicable in Estonia as of 28 October 2014
Applicable as of 25 August 2016 in following areas:
- performance-based navigation (PBN, according to the EU Regulation 2016/1199);
- operation of complex motor-powered aircraft;
- operation of non-complex motor-powered aircraft.
Other dates of applicability:
- Annexes II and VII shall apply to non-commercial operations with ballons from 8 April 2018 and to non-commercial operations with sailplanes from 8 April 2019;
- Annexes II, III, VII and VIII shall apply to specialised operations with balloons from 8 April 2018 and specialised operations with sailplanes from 8 April 2019;
- Annexes II, III, VII and VIII shall apply to specialised operations with aeroplanes and helicopters from 21 April 2017;
- Annexes II, III and IV shall apply to CAT operations starting and ending at the same aerodroome or operating site with Performance class B aeroplanes or non-complex helicopters from 21 April 2017;
- Annexes II, III and IV shall apply to CAT operations with balloons from 8 April 2018 and to CAT operations with sailplanes from 8 April 2019;
- Operators subject to a declaration obligation in accordance with this Regulation shall submit their declarations no later than the date of application of the relevant requirements of the Regulation.

Määrus (EL) nr 996/2010, tsiviillennunduses toimuvate lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010 määrus (EL) nr 996/2010, tsiviillennunduses toimuvate lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ (muudetud määrusega (EL) nr 376/2014). Konsolideeritud tekst.

Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC (amended by Regulation (EU) No 376/2014). Consolidated text.

Määrus (EMÜ) nr 95/93 millega kehtestatakse ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad

Nõukogu 18. jaanuari 1993 määrus (EMÜ) nr  95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta. Konsolideeritud tekst.

Council Regulation (EEC) No 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports. Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008 määrus (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine).

Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (Recast).

Määrus (EÜ) nr 1032/2006 millega sätestatakse lennuandmete vahetamise automaatsüsteemidele esitatavad lendudest teavitamise, nende koordineerimise ja lennujuhtimisüksuste vahel üleandmise nõuded

Komisjoni 6. juuli 2006 määrus (EÜ) nr 1032/2006 millega sätestatakse lennuandmete vahetamise automaatsüsteemidele esitatavad lendudest teavitamise, nende koordineerimise ja lennujuhtimisüksuste vahel üleandmise nõuded (muudetud määrusega 30/2009). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EC) No 1032/2006 of 6 July 2006 laying down requirements for automatic systems for the exchange of flight data for the purpose of notification, coordination and transfer of flights between air traffic control units (amended by Regulation 30/2009). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 1033/2006 milles sätestatakse ühtset Euroopa taevast käsitlevad nõuded lennuplaanide korra kohta lennueelses etapis

Komisjoni 4. juuli 2006 määrus (EÜ) nr 1033/2006 milles sätestatakse ühtset Euroopa taevast käsitlevad nõuded lennuplaanide korra kohta lennueelses etapis (muudetud määrustega (EL) nr 929/2010923/2012428/2013). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EC) No 1033/2006 of 4 July 2006 laying down the requirements on procedures for flight plans in the pre-flight phase for the single European sky  (amended by Regulations 929/2010923/2012428/2013). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006 määrus (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul.

Regulation (EC) No 1107/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air

Määrus (EÜ) nr 1358/2003 millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 437/2003 reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta ja muudetakse selle I ja II lisa

Komisjoni 31. juuli 2003 määrus (EÜ) nr 1358/2003 millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 437/2003 reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta ja muudetakse selle I ja II lisa (muudetud määrustega nr 546/2005, 1792/2006, 158/2007, 519/2013). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EC) No 1358/2003 of 31 July 2003 implementing Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air and amending Annexes I and II thereto (amended by Regulations No 546/2005, 1792/2006, 158/2007, 519/2013). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005 määrus (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9. Konsolideeritud tekst.

Regulation (EC) No 2111/2005  of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 on the establishment of a Community list of air carriers subject to an operating ban within the Community and on informing air transport passengers of the identity of the operating air carrier, and repealing Article 9 of Directive 2004/36/EC. Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005 määrus (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9  (muudetud määrusega (EÜ) nr 596/2009). Konsolideeritud tekst.

Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 on the establishment of a Community list of air carriers subject to an operating ban within the Community and on informing air transport passengers of the identity of the operating air carrier, and repealing Article 9 of Directive 2004/36/EC (amended by Regulation (EC) No 596/2009). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 2150/2005, milles sätestatakse ühised eeskirjad õhuruumi paindlikuks kasutamiseks

Komisjoni 23. detsembri 2005 määrus (EÜ) nr 2150/2005, milles sätestatakse ühised eeskirjad õhuruumi paindlikuks kasutamiseks.

Commission Regulation (EC) No 2150/2005 of 23 December 2005 laying down common rules for the flexible use of airspace.

Määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008 määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (Alusmäärus) (muudetud määrustega 690/2009, 1108/2009, 6/2013, 2016/4). Konsolideeritud tekst.

Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC) (Basic Regulation) (amended by Regulations 690/2009, 1108/2009, 6/2013, 2016/4). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks

Nõukogu 27. veebruari 2007 määrus (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks Konsolideeritud tekst (muudetud määrustega 1361/2008,  721/2014).

Council Regulation (EC) No 219/2007 of 27 February 2007 on the establishment of a Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR) Consolidated text (amended by Regulations 1361/2008,  721/2014)

Määrus (EÜ) nr 261/2004 11. veebruar 2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 11. veebruar 2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91.

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation 295/91.

Määrus (EÜ) nr 262/2009, milles sätestatakse režiimi S päringusaatja koodide kooskõlastatud määramise ja kasutamise nõuded ühtse Euroopa taeva kontekstis

Komisjoni 30. märtsi 2009 määrus (EÜ) nr 262/2009, milles sätestatakse režiimi S päringusaatja koodide kooskõlastatud määramise ja kasutamise nõuded ühtse Euroopa taeva kontekstis.

Commission Regulation (EC) No 262/2009 of 30 March 2009 laying down requirements for the coordinated allocation and use of Mode S interrogator codes for the single European sky.

Määrus (EÜ) nr 272/2009, 2. aprill 2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid

Komisjoni 2. aprilli 2009 määrus (EÜ) nr 272/2009, 2. aprill 2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid. Konsolideeritud tekst (muudetud määrustega 297/2010, 720/2011, 1141/2011 ja 245/2013)

Commission Regulation (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council. Consolidated text (amended by Regulations No  297/2010, 720/2011, 1141/2011 and 245/2013)

Määrus (EÜ) nr 29/2009 millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks

Komisjoni 16. jaanuari 2009 määrus (EÜ) nr 29/2009 millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks (muudetud määrustega (EL) nr 441/2014, 2015/310). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EC) No 29/2009 of 16 January 2009 laying down requirements on data link services for the single European sky (amended by Regulations (EU) No 441/2014, 2015/310). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju

Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008 määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002. Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega 18/2010).

Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 Euroopa. Consolidated text (amended by Regulation No 18/2010).

Määrus (EÜ) nr 351/2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/36/EÜ seoses ühenduse lennujaamu kasutavate õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmisega

Komisjoni 16. aprilli 2008 määrus (EÜ) nr 351/2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/36/EÜ seoses ühenduse lennujaamu kasutavate õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmisega.

Commission Regulation (EC) No 351/2008 of 16 April 2008 implementing Directive 2004/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the prioritisation of ramp inspections on aircraft using Community airports.

Määrus (EÜ) nr 437/2003 reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. veebruari 2003 määrus (EÜ) nr 437/2003 reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (muudetud määrustega nr 1358/2003, 546/2005, 1791/2006, 219/2009, 517/2013). Konsolideeritud tekst.

Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air (amended by Regulations No 1358/2003, 546/2005, 1791/2006, 219/2009, 517/2013). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 473/2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekirja tarvis, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse tegevuskeeldu

Komisjoni 22. märtsi 2006 määrus (EÜ) nr 473/2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekirja tarvis, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu.

Commission Regulation (EC) No 473/2006 of 22 March 2006 laying down implementing rules for the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community referred to in Chapter II of Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council.

Määrus (EÜ) nr 474/2006 , millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu

Komisjoni 22. märtsi 2006 määrus (EÜ) nr 474/2006 , millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu. Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EC) No 474/2006 of 22 March 2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community referred to in Chapter II of Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council. Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 482/2008, millega luuakse aeronavigatsiooniteenuste osutajate rakendatav tarkvara turvalisuse tagamise süsteem ja muudetakse määruse (EÜ) nr 2096/2005 II lisa (muudetud määrusega (EL) nr 1035/2011)

Komisjoni 30. mai 2008 määrus (EÜ) nr 482/2008, millega luuakse aeronavigatsiooniteenuste osutajate rakendatav tarkvara turvalisuse tagamise süsteem ja muudetakse määruse (EÜ) nr 2096/2005 II lisa  (muudetud määrusega (EL) nr 1035/2011). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EC) No 482/2008 of 30 May 2008 establishing a software safety assurance system to be implemented by air navigation service providers and amending Annex II to Regulation (EC) No 2096/2005  (amended by Regulation (EU) No 1035/2011). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004 määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega 1070/2009).

Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 laying down the framework for the creation of the single European sky (the framework Regulation) Consolidated text (amended by Regulation 1070/2009)

Määrus (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004 määrus (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus) (muudetud määrusega (EÜ) nr 1070/2009). Konsolideeritud tekst.

Regulation (EC) No 550/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the provision of air navigation services in the single European sky (the service provision Regulation). Consolidated text (amended by  Regulation (EC) 1070/2009)

Määrus (EÜ) nr 551/2004 õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (õhuruumi määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004 määrus (EÜ) nr 551/2004 õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (õhuruumi määrus) (muudetud määrusega 1070/2009). Konsolideeritud tekst.

Regulation (EC) No 551/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the organisation and use of the airspace in the single European sky (the airspace Regulation)  (amended by 1070/2009 ). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 10. märtsi 2004 määrus (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (muudetud määrusega 1070/2009). Konsolideeritud tekst.

Regulation (EC) No 552/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the interoperability of the European Air Traffic Management network (the interoperability Regulation) (amended by 1070/2009 ). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 633/2007, milles sätestatakse lendudest teavitamiseks, nende koordineerimiseks ja lennujuhtimisüksuste vahel üleandmiseks kasutatava lennuandmete edastamise protokolli kohaldamise nõuded

Komisjoni 7. juuni 2007 määrus (EÜ) nr 633/2007, milles sätestatakse lendudest teavitamiseks, nende koordineerimiseks ja lennujuhtimisüksuste vahel üleandmiseks kasutatava lennuandmete edastamise protokolli kohaldamise nõuded Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega 283/2011).

Commission Regulation (EC) No 633/2007 of 7 June 2007 laying down requirements for the application of a flight message transfer protocol used for the purpose of notification, coordination and transfer of flights between air traffic control units Consolidated text (amended by Regulation 283/2011).

Määrus (EÜ) nr 730/2006 õhuruumi klassifikatsiooni ja visuaallennureeglitele vastavate lendude lubamise kohta lennutasandist 195 kõrgemal

Komisjoni 11. mai 2006 määrus (EÜ) nr 730/2006 õhuruumi klassifikatsiooni ja visuaallennureeglitele vastavate lendude lubamise kohta lennutasandist 195 kõrgemal (muudetud määrusega (EL) nr 923/2012). Konsolideeritud tekst.

Commission Regulation (EC) No 730/2006 of 11 May 2006 on airspace classification and access of flights operated under visual flight rules above flight level 195  (amended by Regulation (EU) No 923/2012). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004 määrus (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele (muudetud määrustega nr 1137/2008, 285/2010). Konsolideeritud tekst.

Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators (amended by Regulations No 1137/2008, 285/2010). Consolidated text.

Määrus (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004 määrus (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele. Konsolideeritud tekst (muudetud määrustega 1137/2008, 285/2010).

Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators. Consolidated text (amended by Regulations 1137/2008, 285/2010)

Määrus (EÜ) nr 80/2009 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009 määrus (EÜ) nr 80/2009 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89       

Regulation (EC) No 80/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on a Code of Conduct for computerised reservation systems and repealing Council Regulation (EEC) No 2299/89.

Määrus (EÜ) nr 889/2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumi puhul

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. mai 2002 määrus (EÜ) nr 889/2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumi puhul. Konsolideeritud tekst.

Regulation (EC) No 889/2002 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents. Consolidated text.

Määrused mehitamata õhusõidukite käitamise normide ja menetluste kohta ning mehitamata õhusõidukite süsteemide ja mehitamata õhusõidukite süsteemide kolmandate riikide käitajate kohta

Rakendusmäärus (EL) 2016/1185 millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 923/2012 seoses ühiste lennureeglite ning aeronavigatsiooniteenuseid ja –protseduure käsitlevate käitamissätete (SERA osa C) ajakohastamise ja lõpliku väljakujundamisega

Komisjoni 20. juuli 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/1185, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 923/2012 seoses ühiste lennureeglite ning aeronavigatsiooniteenuseid ja –protseduure käsitlevate käitamissätete (SERA osa C) ajakohastamise ja lõpliku väljakujundamisega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 730/2006
Määrust kohaldatakse alates 12. oktoobrist 2017. 
Alates 18. augustist 2016 kohaldatakse järgmisi sätteid:
1) artikli 1 lõige 1
2) artikli 1 lõike 2 punktid f, i, j, l ja o /
3) artikli 1 lõige 3;
4) artikkel 2;
5) lisa punktid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 21 ja 22, punkti 26 alapunktid b ja c ning punktid 27 ja 28.

Commission Impelentation Regulation (EU) 2016/1185 of 20 July 2016 amending Implementation Regulation (EU) No 923/2012 as regards the Update and completion of the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation (SERA Part C) and repealing Regulation (EC) No 730/2006
Applicable from 12 October 2017.
Following provisions shall apply from 18 August 2016:
1) Article 1(1);
2) Article 1(2)(f), (i), (j), (l) and (o);
3) Article 1(3);
4) Article 2;
5) points (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8) (12), (13), (15), (16), (19), (21), (22), (26)(b), (26)(c), (27) and (28) of the Annex.

Rakendusmäärus (EL) 2015/1018, millega kehtestatakse tsiviillennunduse selliste juhtumiliikide loetelu, millest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 376/2014 tuleb kohustuslikus korras teatada

Komisjoni 29. juuni 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/1018, millega kehtestatakse tsiviillennunduse selliste juhtumiliikide loetelu, millest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 376/2014 tuleb kohustuslikus korras teatada.

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1018 of 29 June 2015 laying down a list classifying occurrences in civil aviation to be mandatorily reported according to Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council

Rakendusmäärus (EL) 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed

Komisjoni 5. novembri 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega (EL) nr 2015/2426).Asendab määrust 185/2010 alates 1. veebruarist 2016.

Commission Iimplementing Regulation (EU) 2015/1998 of 5 November 2015 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security. Consolidated text (amended by Regulation (EU) No 2015/2426).

Rakendusmäärus (EL) 2017/373, millega sätestatakse lennuliikluse korraldamise teenuste ja aeronavigatsiooniteenuste osutajate ning muude lennuliikluse korraldamise võrgustiku funktsioonide suhtes ja kõigi nende järelevalve suhtes kohaldatavad ühisnõuded

Euroopa Komisjoni 1. märtsi 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/373, millega sätestatakse lennuliikluse korraldamise teenuste ja aeronavigatsiooniteenuste osutajate ning muude lennuliikluse korraldamise võrgustiku funktsioonide suhtes ja kõigi nende järelevalve suhtes kohaldatavad ühisnõuded ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 482/2008, rakendusmäärused (EL) nr 1034/2011, (EL) nr 1035/2011 ja (EL) 2016/1377 ning muudetakse määrust (EL) nr 677/2011 (ühisnõuded).
Kohaldatakse alates 2. jaanuarist 2020.

Commission implementing regulation (EU) 2017/373 of 1 March 2017 laying down common requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight, repealing Regulation (EC) No 482/2008, Implementing Regulations (EU) No 1034/2011, (EU) No 1035/2011 and (EU) 2016/1377 and amending Regulation (EU) No 677/2011 (Common Requirements). 
Applicable from 2 January 2020.

Rakendusmäärus (EL) 2017/815, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2015/1998 seoses teatavate konkreetsete lennundusjulgestusmeetmete selgitamise, ühtlustamise ja lihtsustamisega.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/815, 12. mai 2017, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2015/1998 seoses teatavate konkreetsete lennundusjulgestusmeetmete selgitamise, ühtlustamise ja lihtsustamisega (EMPs kohaldatav tekst).

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/815 of 12 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures (Text with EEA relevance).

Rakendusmäärus (EL) nr 1034/2011 lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste ohutusjärelevalve kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2010

Komisjoni 17. oktoobri 2011 rakendusmäärus (EL) nr 1034/2011 lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste ohutusjärelevalve kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2010.

Commission Implementing Regulation (EU) No 1034/2011 of 17 October 2011 on safety oversight in air traffic management and air navigation services and amending Regulation (EU) No 691/2010

Rakendusmäärus (EL) nr 1035/2011, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 482/2008 ja (EL) nr 691/2010

Komisjoni 17. oktoobri 2011 rakendusmäärus (EL) nr 1035/2011, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 482/2008 ja (EL) nr 691/2010 (muudetud määrustega (EL) nr 923/2012448/2014). Konsolideeritud tekst.

Commission Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 of 17 October 2011 laying down common requirements for the provision of air navigation services and amending Regulations (EC) No 482/2008 and (EU) No 691/2010 (amended by Regulations (EU) No  923/2012,448/2014). Consolidated text.

Rakendusmäärus (EL) nr 1079/2012, millega kehtestatakse ühtses Euroopa taevas kasutatavad kõneside kanalisammud

Komisjoni 16. novembri 1012 rakendusmäärus (EL) nr 1079/2012, millega kehtestatakse ühtses Euroopa taevas kasutatavad kõneside kanalisammud (muudetud määrusega (EL) nr 657/2013). Konsolideeritud tekst.

Commission Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 of 16 November 2012 laying down requirements for voice channels spacing for the single European sky (amended by Regulation (EU) No 657/2013). Consolidated text.

Rakendusmäärus (EL) nr 1206/2011, millega kehtestatakse õhusõidukite identifitseerimise nõuded seoses ühtse Euroopa taeva seirega

Komisjoni 22. novembri 2011 rakendusmäärus (EL) nr 1206/2011, millega kehtestatakse õhusõidukite identifitseerimise nõuded seoses ühtse Euroopa taeva seirega.

Commission Implementing Regulation (EU) No 1206/2011 of 22 November 2011 laying down requirements on aircraft identification for surveillance for the single European sky.

Rakendusmäärus (EL) nr 1207/2011, milles sätestatakse ühtse Euroopa taeva seire toimivuse ja koostalitlusvõime nõuded

Komisjoni 22. novembri 2011 rakendusmäärus (EL) nr 1207/2011, milles sätestatakse ühtse Euroopa taeva seire toimivuse ja koostalitlusvõime nõuded (muudetud määrusega (EL) nr 1028/2014). Konsolideeritud tekst.

Commission Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 of 22 November 2011 laying down requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky (amended by Regulation (EU) No 1028/2014). Consolidated text.

Rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava

Komisjoni 3. mai 2013 rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava.

Commission Implementing Regulation (EU) No 390/2013 of 3 May 2013 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions.

Rakendusmäärus (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem

Komisjoni 3. mai 2013 rakendusmäärus (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem.

Commission Implementing Regulation (EU) No 391/2013 of 3 May 2013 laying down a common charging scheme for air navigation services.

Rakendusmäärus (EL) nr 409/2013, milles käsitletakse ühisprojektide määratlemist, juhtimiskorra kehtestamist ja Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava elluviimist toetavate stiimulite väljaselgitamist

Komisjoni 3. mai 2013 rakendusmäärus (EL) nr 409/2013, milles käsitletakse ühisprojektide määratlemist, juhtimiskorra kehtestamist ja Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava elluviimist toetavate stiimulite väljaselgitamist.

Commission Implementing Regulation (EU) No 409/2013 of 3 May 2013 on the definition of common projects, the establishment of governance and the identification of incentives supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan

Rakendusmäärus (EL) nr 628/2013, milles käsitletakse Euroopa Lennundusohutusameti töömeetodeid standardimiskontrollide korraldamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 eeskirjade kohaldamise järelevalvel

Komisjoni 28. juuni 2013 rakendusmäärus (EL) nr 628/2013, milles käsitletakse Euroopa Lennundusohutusameti töömeetodeid standardimiskontrollide korraldamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 eeskirjade kohaldamise järelevalvel ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 736/2006.

Commission Implementing Regulation (EU) No 628/2013 of 28 June 2013 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections and for monitoring the application of the rules of Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 736/2006

Rakendusmäärus (EL) nr 716/2014, Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava rakendamist toetava ühise katseprojekti kehtestamise kohta

Komisjoni 27. juuni 2014 rakendusmäärus (EL) nr 716/2014, Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava rakendamist toetava ühise katseprojekti kehtestamise kohta.

Commission Implementing Regulation (EU) No 716/2014 of 27 June 2014 on the establishment of the Pilot Common Project supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan.

Viimati uuendatud 14.07.2021