Õhusõidukite register

Õhusõiduki märgistamiseks riigi- ja registreerimistunnusega ning käitamiseks tuleb sõiduk registreerida õhusõdukite registris, mida peab Transpordiamet.

Õhusõiduki registreerimiseks esitatavad dokumendid

 • Taotlus õhusõiduki registreerimiseks õhusõidukite registris
 • Füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument
 • Õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav  dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev)
 • Müüja või ostja poolt volitatud isikute allkirjade õigsust tõendav dokument
 • Tõend õhusõiduki registrist kustutamise või müüjariigi registrisse mittekuulumise kohta (De-registration Certificate)
 • Riigilõivu tasumist tõendav dokument

Õhusõiduki ajutiseks registreerimiseks esitatavad dokumendid

 • Taotlus õhusõiduki ajutiseks registreerimiseks
 • Füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument
 • Tõend õhusõiduki registrist kustutamise või müüjariigi registrisse mittekuulumise kohta
 • Õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav  dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev)
 • Riigilõivu tasumist tõendav dokument

Õhusõidukite registris muudatuste tegemiseks esitatavad dokumendid 

 • Taotlus andmete muutmiseks õhusõidukite registris
 • Füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument
 • Õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav  dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev)
 • Müüja või ostja poolt volitatud isikute allkirjade õigsust tõendav dokument
 • Õhusõiduki registreerimissertifikaat
 • Riigilõivu tasumist tõendav dokument

Õhusõiduki registrist kustutamiseks esitatavad dokumendid

 • Taotlus õhusõiduki kustutamiseks tsiviilõhusõidukite riiklikust registrist
 • Õhusõiduki registreerimissertifikaat

Siit leiate õhusõidukite registri andmed

Iseehitatud õhusõidukiks nimetatakse õhusõidukit, mille ehitustööde põhilise osa on  teostanud juriidiline või füüsiline isik väljaspool tööstuslikku tootmist. Iseehitatud õhusõidukid kuuluvad eksperimentaalklassi ja neid ei klassifitseerita.

Iseehitatud õhusõidukite suhtes rakendatakse kõike üldnorme, mis on toodud Lennundusseaduses ja seaduses toodud volitusnormide alusel väljatöötatud määrustes, kuivõrd neid on võimalik rakendada eralennunduses.

Transpordiameti peadirektoril on õigus teha otsuseid üksikjuhtude kohta riikliku järelvalve teostamisel.

Alustades õhusõiduki ehitamist, tuleb Transpordiametile esitada ehitusloa taotlus. 
 

Taotlusel tuleb ära näidata:

 • ehitaja nimi;
 • aadress;
 • ehituse koht;
 • kontakttelefon;
 • taotleja võimalikud lennuload;
 • õhusõiduki ehitustööde järelvalvaja (nimi, aadress, telefon);
 • ehitatava õhusõiduki tüüp (mootorlennuk, purilennuk jne);
 • õhusõiduki, mootori, propelleri seerianumbrid (või muud andmed, kui on olemas);
 • iseprojekteeritud õhusõiduki täpne informatsioon, joonised ja selgitused (info ja joonised võivad olla lisalehel);
 • projekteeritava õhusõiduki istekohtade arv, tühikaal, suurim stardikaal, maksimaalne lennukiirus;
 • õhusõidukil ehitamiseks kasutatavad materjalid (puit, plastik, metall või nende kombinatsioonid).

Oma otsusest taotlusele vastab Transpordiamet kirjalikult kuu aja jooksul. Kui taotlusele on saadud positiivne vastus, tuleb iseehitajal  tööde käigus koostada ehitusaruanne, milles on kirjeldatud tööde käik, spetsiaalsete ehitustööde sooritajad, järelvalvaja poolt ehitustööde kohta tehtavad märkused, katsetused, kaalumistulemused, mõõtmised, koormuskatsed, ehitusjuhendis tehtud muudatused. Ehitusaruanne kinnitatakse ehitaja ja ehitustööde järelvalvet korraldava isiku allkirjaga. Lõplik ehitusaruanne esitatakse katsetajale enne õhusõiduki esmakatsetust (Transpordiametile esitatakse koopia).

Kui eelnevad protseduurid on tehtud tuleb õhusõidukile taotleda riiklik registritunnus, et alustada kontrolli ja katsetusi. Siia kuuluvad koormuskatsed, kaalumised, katsekäivitused ja süsteemide katsetused. Suurema osa ajast võtavad katselennud. Enne katselende tuleb  lõplikult esitada ehitusearuanne, kaalumistunnistus, kontrollprotokoll ja katselennujuhend.

Õhusõiduki kontrollimise tulemusena väljastatakse õhusõiduki luba  katselendudeks. Lennuluba on tähtajaline ja sisaldab katselendude sooritamisega seotud piiranguid.

Peale katselendude programmi täitmist määratakse õhusõidukile käitamispiirangud ja katselennuaruande põhjal väljastatakse õhusõidukile piiratud lennukõlblikkustunnistus.

Viimati uuendatud 08.06.2021