Aeronavigatsiooniteenused ja nende osutajad

Aeronavigatsiooniteenused on termin, mis seob kokku hulga teenuseid, mida osutatakse õhusõidukitele, et tagada õhusõiduki ohutu lend ühest sihtkohast teise.

Aeronavigatsiooniteenuste alla kuuluvad  lennuliiklusteenused, side-, navigatsiooni- ja seireteenused, meteoroloogiateenused aeronavigatsiooni jaoks ja aeronavigatsiooniteabe teenused.

Aeronavigatsiooniteenuse osutajad Eestis on Lennuliiklusteeninduse AS, AS Tallinna Lennujaam, Kaitsevägi ja Keskkonnaagentuur.

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaat

Aeronavigatsiooniteenuse nõuetekohaseks korraldamiseks ja lennuohutuse tagamiseks peab ettevõtja omama sertifikaati, mis kinnitab, et tal on selleks tegevuseks piisavate teadmiste ja kogemustega personal, talitused, vajalikud seadmed, rajatised ja varustus ning välja töötatud vajalikud protseduurid.

Sertifitseerimisele kuuluvad lennuliiklusteenuse, sideteenuse, navigatsiooniteenuse, seireteenuse, aeronavigatsiooniteabe teenuse ja lennumeteoroloogiateenuse osutajad.

Sertifikaat antakse välja tähtajalisena kehtivusega kuni kuus aastat. Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Transpordiamet taotleja vastavust kehtivatele nõuetele.

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. märtsi 2007. a määrusega nr 13 "Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord".

Aeronavigatsiooniteenuse sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu vastavalt osutatavatele teenustele.

Sertifikaadi taotlemine

Sertifikaadi taotlus tuleb esitada vähemalt 80 kalendripäeva enne aeronavigatsiooniteenuse osutamise alustamist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.

Sertifikaadi taotluse saab esitada lennuohutuse infosüsteemis (LOIS).

Esmakordsel sertifikaadi taotlemisel tuleb taotlusele lisada järgmised dokumendid:

 • ettevõtja põhikiri;
 • kvaliteedijuhtimise käsiraamat;
 • julgestuskäsiraamat;
 • situatsioonikavad;
 • organisatsiooni kirjeldus.

Lennuliiklusteenuse osutajal tuleb lisaks eelpool nimetatule esitada:

 • ohutusjuhtimise käsiraamat;
 • lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamat kahes eksemplaris.

Korduval sertifikaadi taotlemisel lisatakse taotlusele:

 • organisatsiooni kirjeldus.

Sertifikaadi muutmise taotlemine

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja on kohustatud esitama sertifikaadi või sertifikaadi lisale kantud andmete muutmiseks taotluse Transpordiametile vähemalt 80 kalendripäeva enne planeeritud muudatuse rakendamist.
 

Sertifkaadi taotlemisel esitatud andmete muutumisest teavitamine

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja on kohustatud esitama situatsioonikavade, ohutusjuhtimise käsiraamatu ja lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamatu muudatused Transpordiametile kooskõlastamiseks vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste planeeritavat rakendamist.

Muudest muudatustest, mis võivad mõjutada aeronavigatsiooniteenuse osutamise vastavust kehtestatud nõuetele, on aeronavigatsiooniteenuse osutaja kohustatud teatama Transpordiametile vähemalt 80 kalendripäeva enne muudatuse planeeritud rakendamist, esitades Transpordiametile asjassepuutuvad andmed ja dokumendid.

Aeronavigatsiooniteenuse
osutaja andmed/

Air Navigation 
Servise provider
contact details

Sertifikaadi number
ja kehtivus/
Sertificate Number
and validity

Sertifikaadi käitamistingimused

      Operating Conditions        

Lennuliiklusteeninduse AS
Kanali tee põik 3,
Rae küla, Rae vald
Harjumaa 10112

Estonian Air Navigation
Service

Kanali tee põik 3, 
Rae küla, Rae vald  
Harjumaa 10112 
ESTONIA
phone +372 6258 203
fax +372 6258 200
e-mail eans@eans.ee 
www.eans.ee

 

piirkondlik lennujuhtimine
lähenemislennujuhtimine
lähilennujuhtimine
lennuinfoteenus
kohalike lennuliiklusvoogude juhtimine (ATFM)      õhuruumi korraldamine (ASM) tase 3 (taktikaline)
aeronavigatsiooniline mobiilteenindus (õhk-maa raadioside)
aeronavigatsiooniline fikseeritud teenindus (maa-maa side)
navigatsiooniteenindus (NDB, VOR, DME, ILS CAT I)
sekundaarse seire andmete edastamine (režiim A/C, WAM))
aeronavigatsiooniteabe teenused 

area control service
approach control service
aerodrome control service
flight information service
provision of the local ATFM                 
provision of the local ASM (tactical/level 3) service
aeronautical mobile service (air-ground communications)
aeronautical fixed service (ground-ground communications) 
navigation (NDB, VOR, DME, ILS CAT I)
provision of data from secondary surveillance (mode A/C, WAM))
provision of the whole AIS service 

AS Tallinna Lennujaam
Lennujaama tee 2
11101 TALLINN

Tallinn Airport Ltd
Lennujaama tee 2
11101 Tallinn ESTONIA
phone +372 6058 700
fax +372 6058 333  
administration@tll.aero  
www.tallinn-airport.ee

Lennuvälja lennuinfoteenus (AFIS) - EEKA FIZ, EEKE FIZ
Aeronavigatsiooniline mobiilteenindus (õhk-maa-side) - EEKA FIZ, EEKE FIZ
Aeronavigatsiooniline fikseeritud teenindus (maa-maa-side) - EEKA FIZ, EEKE FIZ
Navigatsioon: NDB signaali edastamine õhus - EEKA AD, EEKE AD; VOR signaali edastamine õhus - EEKE AD; DME signaali edastamine õhus - EEKA AD; ILS signaali edastamine õhus - EETN AD (RWY 08 CAT I, RWY 26 CAT II)

Aerodrome flight information service (AFIS) - EEKA FIZ, EEKE FIZ
Aeronautical mobile service (air-ground communication) - EEKA FIZ, EEKE FIZ
Aeronautical fixed service (ground-ground communications) - EEKA FIZ, EEKE FIZ
Navigation: Provision of NDB signal in space - EEKA AD, EEKE AD; Provision of VOR signal in space - EEKE AD; Provision of DME signal in space - EEKA AD; Provision of ILS signal in space - EETN AD (RWY 08 CAT I, RWY 26 CAT II)

Keskkonnaagentuur
Mustamäe tee 33
10616 TALLINN

The Estonian Environment Agency
Mustamäe tee 33
10616 Tallinn ESTONIA
e-mail kaur@envir.ee
www.keskkonnainfo.ee

Meteoroloogiateenistus - Tallinna FIR 
Lennuvälja meteoroloogiatalitused - EEKA AD, EEKE AD, EEPU AD, EETN AD, EETU AD 
Lennumeteoroloogiajaamad - EEKA AD, EEKE AD, EEPU AD, EETN AD, EETU AD

Meteorological watch office - Tallinn FIR 
Aerodrome meteorological offices - EEKA AD, EEKE AD, EEPU AD, EETN AD, EETU AD 
Aeronautical meteorological stations - EEKA AD, EEKE AD, EEPU AD, EETN AD, EETU AD

Kaitsevägi
Juhkentali 58
15007 Tallinn

Lähilennujuhtimine - EEEI CTR

Aeronavigatsiooniline mobiilteenindus (õhk-maa-side) - EEEI CTR

Navigatsioon: NDB signaali edastamine õhus - EEEI CTR ; VOR signaali edastamine õhus - EEEI CTR ; DME signaali edastamine õhus - EEEI CTR; ILS signaali edastamine õhus - EEEI AD CAT I

Lennuvälja meteoroloogiatalitused - EEEI AD

Lennumeteoroloogiajaamad - EEEI AD

Aerodrome Control service - EEEI CTR

Aeronautical mobile service (air-ground communication) - EEEI CTR

Navigation: Provision of NDB signal in space; Provision of VOR signal in space - EEEI CTR ; Provision of DME signal in space - EEEI CTR; Provision of ILS signal in space - EEEI AD CAT I

Aerodrome meteorological offices - EEEI AD

Aeronautical meteorological stations - EEEI AD

 • Lennundusseadus
 • Riigilõivuseadus
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. märtsi 2007. a määrus nr 13 "Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord"
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2017/373

Seotud viited

Blanketid Riigilõivud

Viimati uuendatud 27.07.2021