Lennutööd

Lennutöödeks loetakse teenuste osutamist, mis ei ole käsitletav reisijate, posti või lastiveona.

Lennutöödeks on näiteks väetiste ja teiste kemikaalide puistamine põllumajandustöödel, objektide tõstmine ja paigaldamine ehitustegevuses, õhust fotografeerimine, vaatlus- ja patrull-lennud, õhus reklaamimine, huvilennud kopteri ja õhupalliga.

Euroopa Liidu lennundust reguleerivates õigusaktides kasutatakse "lennutööde" asemel terminit "erilennud". Erilend on defineeritud kui mis tahes muu kui ärilise lennutranspordi lend, kus õhusõidukit kasutatakse eritoiminguteks, näiteks põllumajanduses, ehituses, fotograafias, seire-, vaatlus-, patrull- ja reklaamlendudel.

Seega terminite sisu on sarnane, kuid erilend võib olla nii äriline kui ka mitteäriline.

Lennutööde siseriiklik sertifikaat

Käesoleval hetkel peab ettevõtja tsiviilõhusõiduki käitamiseks ärilistel eesmärkidel lennutööde teostamiseks omama lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaati (Aerial Work Certificate – AWC). AWC on Transpordiameti välja antud dokument, mis kinnitab isiku valmisolekut lennutööde nõuetekohaseks korraldamiseks. Sertifikaadi juurde kuuluvad ka käitamistingimused, mis sätestavad, missugused lennutööd missuguste õhusõidukitega on lubatud.

Täpsemad nõuded lennutöödega tegelevale lennuettevõtjale on toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.03.2009 määruses nr 13.

SPO-osa

Alates 21.04.2017 kohaldatakse nii äriliste kui ka osa mitteäriliste erilendude teostamisele Eestis komisjoni määruses (EL) nr 965/2012 sätestatud nõudeid, eelkõige VIII lisa (SPO-osa) nõudeid.

Viimati uuendatud 11.08.2021