Lennukõlblikkuse korraldajad

Peale taotluse esitamist ja vastavuse kontrolli annab Transpordiamet õhusõidukite ja neile paigaldatavate komponentide jätkuva lennukõlblikkusega tegelevatele organisatsioonidele välja sertifikaadi vastavalt osa-CAMO või osa-CAO kohaldatavatele nõuetele.

Sertifikaat antakse välja Transpordiameti poolt piiramata ajaks ja kehtib, kui:

 • organisatsioon täidab jätkuvalt vastavalt Osa-CAMO või Osa-CAO nõudeid;
 • Transpordiametil lubatakse kontrollida vastavalt Osa-CAMO või Osa-CAO nõuete täitmist organisatsioonis;
 • sertifikaadist ei ole loobutud või seda ei ole kehtetuks tunnistatud.

Nõuded taotlejale

Organisatsiooni peamine tegevuskoht, st registreeritud asukoht ja peakontor on Eestis, kust toimub põhiline finantstegevuse ja muu tegevuse kontrollimine.

Piiriülene tegutsemine

Organisatsioon võib avada tegevuskohti välisriikides. Kõik tegevuskohad sertifitseerib Transpordiamet. Euroopa Liidu liikmesriigis avatava hoolduskoha audit tehakse koos sealse riigi pädeva asutusega.

Taotluse täitmine ja esitamine

Jätkubat lennukõlblikkust korraldava (CAMO) või kombineeritud lennukõlblikkusorganisatsiooni (CAO) sertifikaadi saamiseks esitage Transpordiametile taotlus EASA vormil 2 ja lisage järgmised dokumendid:

 • jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni või kombineeritud lennukõlblikkusorganisatsiooni käsiraamat (CAME/CAE);
 • ärilises lennutranspordis käitatavate õhusõidukite tehnilised päevikud;
 • õhusõidukite hoolduslepingud;
 • juhtivtöötajate heakskiitmiseks organisatsiooni endapoolne kompetentsi hinnang koos seda toetavate asjakohased koolituskirjete ning CV-ga;
 • õhusõidukite hooldusprogrammid;
 • jätkuva lennukõlblikkuse ülesannete alltöövõtulepingud (kui kohaldub);
 • organisatsiooni endapoolne vastavuse hinnang asjakohasele regulatsioonile; 
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Taotluse menetlemine

Transpordiamet kontrollib taotlust ja esitatud dokumente ning teavitab taotlejat 30 päeva jooksul täiendavate andmete või dokumentide esitamise vajadusest.

Täiendavad andmed või dokumendid peab Transpordiametile esitama kolme kuu (muudatustaotluse korral kahe kuu) jooksul teatamisest arvates. Kui andmeid või dokumente ei esitata, lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega;

Amet kontrollib 60 päeva jooksul peale taotluse, dokumentide või andmete esitamist hooldusorganisatsiooni vastavust Osa-M nõuetele.

Kontrolli käigus avastatud puudused peab taotleja kõrvaldama üheksa kuu (muudatustaotluse korral kolme kuu) jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata, lõpetatakse menetlus.

Vajadusel võib Transpordiamet 30 päeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamist teha täiendava kontrolli;

Otsus sertifikaadi väljaandmise kohta tehakse 30 päeva jooksul pärast kontrolli, täiendavat kontrolli ja avastatud puuduste kõrvaldamist.

Sertifikaadi muutmine

Sertifikaadile kantud andmeid võib muuta sertifikaadi omaja taotluse alusel või Transpordiameti algatusel.

Taotlemisel esitatakse Transpordiametile:

 • taotlus EASA vormil 2;
 • dokumentide täiendused või muudatused olenevalt muudatuse iseloomust;
 • uue pädevuse või õhusõiduki tüübi lisamisel organisatsiooni endapoolne vastavuse hinnang asjakohasele regulatsioonile ja organisatsiooni enda käsiraamatu nõuetele (kui kohaldub);
 • tõend riigilõivu tasumise kohta.

Sertifikaadi peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks või peatatakse, kui organisatsioon ei vasta Osa-M tingimustele.

Mittevastavuse korral teeb Transpordiamet sertifikaadi omanikule ettekirjutuse ning peatab sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

Kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse peatatud sertifikaat kehtetuks.

Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tagastatakse ametile kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist.

Organisatsioon/
Organisation

Sertifikaat/
Certificate

Aadress/
Contact

AeroCopter OÜ

Suur-Mere 20-7
90502 Haapsalu

Aerohooldus OÜ

Väike-Sõjamäe 9
11415 Tallinn


AeroPard OÜ
 


K.Kärberi tn 14-25
13812 Tallinn

AS Pakker Avio 

Lennu 44, Reola küla, Kambja vald
61707 Tartumaa

Politsei- ja Piirivalveamet 

Väike-Sõjamäe 22a
11415 Tallinn

Panaviatic AS 

Lennujaama tee 13
11101 Tallinn

SmartLynx Airlines Estonia OÜ

Lennujaama tee 13
11101 Tallinn

Airest AS

Lõõtsa 8A
C Tower
11415 Tallinn

Nordic Jet OÜ

Paljassaare tee 14
10313 Tallinn

Fort Aero AS

Rotermanni 6, VII korrus,
10111 Tallinn

FA Maintenance AS

Lõõtsa 2b
11415 Tallinn

Magnetic MRO

Väike-Sõjamäe 1a
11415 Tallinn

Regional Jet OÜ

Sepise 1
11415 Tallinn

Diamond Sky OÜ J.Kunderi 26
10121 Tallinn
MTÜ Eesti Lennuklubi Magasini 31-A
10138 Tallinn
NyxAir OÜ Peterburi tee 44/2
11415 Tallinn
CAMOFY OÜ

Pille tn 7/1-11
10135 Tallinn

Nordic Aviation Group AS  Lennujaama tee 13
11101 Tallinn
Skystream Airlines AS

Lõõtsa tn 8 
11415 Tallinn

Langervarjuklubi Dropzone Eesti MTÜ

J.Koorti tn 18-13 
13623 Tallinn

Õiguslikud alused

 • Komisjoni 26. novembri 2014 määrus (EL) nr 1321/2014, Vc lisa (Osa-CAMO) ja Vd lisa (Oa-CAO) õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 4. juuli 2018 määrus (EL) nr 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet;
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. oktoobri 2009. a määrus nr 104 „Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord“;
 • Lennundusseadus.

Viimati uuendatud 28.09.2021