Lennukõlblikkus

Igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle nimele õhusõiduk on Eestis registreeritud või Eestis registreerimisel on õigus taotleda kõnealusele õhusõidukile lennukõlblikkussertifikaati.

EASA õhusõiduk on lennukõlblik, kui ta vastab komisjoni määruse (EL) nr 748/2012 lisas kehtestatud nõuetele, mida tõendab lennukõlblikkussertifikaat või piiratud lennukõlblikkussertifikaat.

Mitte-EASA õhusõiduk on jätkuvalt lennukõlblik, kui seda hooldatakse ja selle jätkuvat lennukõlblikkust korraldatakse vastavalt Lennundusseadusele ning sellel on kehtiv lennukõlblikkussertifikaat.

Lennukõlblikkussertfikaadid

EASA õhusõidukile lennukõlblikkussertfikaadi taotlemiseks tuleb saata Transpordiametile taotlus vormil LT_AIR_3_J1_V3.

Uue õhusõiduki puhul tuleb lisaks taotlusele esitada järgmised toetavad dokumendid:

 • nõuetele vastavuse deklaratsioon (EASA vorm 52) või imporditud õhusõiduki puhul eksportinud asutuse kinnitus, et õhusõiduk vastab EASA poolt kinnitatud projektile;

 •  kaalumis- ja tsentreerimistunnistus ja lastimisplaan;

 • lennukäsiraamat, kui seda nõutakse konkreetset õhusõidukit käsitlevates kohaldatavates sertifitseerimistingimustes.

Kasutatud õhusõiduki puhul, kui õhusõiduk pärineb Euroopa Liidu liikmesriigist:

 • komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 ( 2 ) I lisa (osa M) või Vb lisa (osa ML) kohaselt välja antud lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat; (ARC);

Kasutatud õhusõiduki puhul, kui see ei pärine Euroopa Liidu liikmesriigist:

 • Selle riigi pädeva asutuse kinnitus, kus õhusõiduk on või oli registreeritud, mis kajastab lennukõlblikkuse olukorda ülekandmise ajal,

 •  kaalumis- ja tsentreerimistunnistus ja lastimisplaan,

 • Lennukäsiraamat, kui seda nõutakse õhusõiduki suhtes kehtivates lennukõlblikkustingimustes

 • varasemad andmed, mille abil kehtestatakse õhusõiduki tootmise, muutmise ja hoolduse standard, sealhulgas kõik punkti 21.B.327 kohaselt välja antud piiratud lennukõlblikkussertifikaadiga seotud piirangud,

 • soovitus lennukõlblikkussertifikaadi või piiratud lennukõlblikkussertifikaadi ja lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmiseks vastavalt määruse (EL) nr 1321/2014 I lisa (osa M) või Vb lisa (osa ML) kohasele lennukõlblikkuse kontrollile.

Väljastatud deklaratsioonid ei tohi olla vanemad kui 60 päeva, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Õhusõidukid, mis ei vasta määruses (EL) nr 2018/1139 nimetatud olulistele nõuetele ja millele ei saa piiratud tüübisertifikaati taotleda, teeb Transpordiamet, võttes vastavalt vajadusele arvesse kõrvalekaldeid nendest olulistest nõuetest, järgmist:

 • määrab konkreetsed lennukõlblikkusnõuded, mis tagavad õhusõiduki kavandatud kasutuse piisava ohutuse, ja kontrollib nende täitmist ning
 • täpsustab asjaomase õhusõiduki kasutuse piirangud.

Mitte-EASA õhusõidukid on:

1. ajaloolised õhusõidukid, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 • õhusõidukid, mille: — esialgne projekt kehtestati enne 1. jaanuari 1955 ja — tootmine on lõpetatud enne 1. jaanuari 1975; või
 • selge ajaloolise väärtusega õhusõidukid, mis on seotud — osavõtuga märkimisväärsest ajaloosündmusest, — olulise sammuga lennunduse arengus või — liikmesriigi relvajõududes täidetud olulise rolliga; või

2. õhusõidukid, mis on projekteeritud või ümber ehitatud spetsiaalselt uurimis-, katse- või teaduseesmärkidel ning mida tõenäoliselt toodetakse väga piiratud arvul;

3. õhusõidukid, sealhulgas kokkupandava komplektina tarnitavad õhusõidukid, mille puhul vähemalt 51 % tootmisest ja kokkupanemisest teeb amatöör või amatööride mittetulundusühendus enda tarbeks ilma ärilise eesmärgita;

4. õhusõidukid, mida on kasutanud sõjavägi, välja arvatud juhul, kui õhusõiduk on sellist tüüpi, mille suhtes EASA on vastu võtnud projekteerimisstandardi;

5. kuni kahekohalised lennukid, mille mõõdetav varisemiskiirus või minimaalne stabiilse lennu kiirus maandumiskonfiguratsioonis ei ületa 35 sõlme kalibreeritud õhkkiirust, kopterid, jõuallikaga langevarjud, purilennukid ja motopurilennukid, mille maksimaalne liikmesriikides registreeritud stardimass ei ole suurem kui:

Lennuk/kopter/jõuallikaga langevari/motopurilennuk Purilennuk Amfiib- või vesilennuk/kopter Plaanerile paigaldatud täielik päästelangevarjusüsteem
ühekohaline maksimaalne stardimass 300 kg maksimaalne stardimass 250 kg Täiendav maksimaalne stardimass 30 kg Täiendav maksimaalne stardimass 15 kg
kahekohaline maksimaalne stardimass 450 kg maksimaalne stardimass 400 kg Täiendav maksimaalne stardimass 45 kg Täiendav maksimaalne stardimass 25 kg

6. ühe- ja kahekohalised autožiirod maksimaalse stardimassiga kuni 600 kg;

7. punktide a või d tingimustele vastavate õhusõidukite koopiad, mis sarnanevad konstruktsioonilt algse õhusõidukiga;

8. ühe- või kahekohalised õhupallid ja õhulaevad, mille suurim ette nähtud maht on kuuma õhu puhul 1 200 m3 ja muu õhku tõstmiseks kasutatava gaasi puhul 400 m3;

9. kõik muud mehitatud õhusõidukid, mille maksimaalne tühimass koos kütusega ei ületa 70 kg.

Taotlemine:

Mitte-EASA õhusõidukile lennukõlblikkussertfikaadi taotlemiseks tuleb esitada Transpordiametile taotlus vormil LT_AIR_3_J8_V1 ja tasuda riigilõiv.

Registreeritava õhusõiduki puhul tuleb lisaks taotlusele esitada järgmised toetavad dokumendid:

 • õhusõiduki kaalumistunnistus;
 • õhusõiduki tehnilise normdokumentatsiooni nimekiri;
 • õhusõiduki hooldusprogramm;
 • õhusõiduki lennukäsiraamat.

Eksport lennukõlblikkussertifikaati (EASA Vorm 27) on võimalik taotleda, siis kui soovitakse õhusõidukit eksportida kolmandasse riiki (nt: USA, Venemaa jne).

Taotlus peab olema esitatud vormil LT_AIR_3_J1_V9.
Riigilõivu antud teenuse kohta määratud pole.

Transpordiamet annab välja eksport lennukõlblikkussertifikaadi üksnes lennukõlblikkuse kontrolli pädevust hoidva organisatsiooni poolt tehtud lennukõlblikkuskontrolli alusel. Vastavalt vajadusele võib Transpordiamet küsida ligipääsu õhusõidukile ja selle dokumentatsioonile, et läbi viia õhusõiduki füüsiline ja dokumentatsiooni kontroll.

Viimati uuendatud 05.08.2021