Lennundustehniline töötaja

Kvalifitseeritud hooldustehnikuna töötamiseks on vajalik lennundustehnilise töötaja luba.

Lennundustehnilise töötaja loa taotlemise eelduseks on läbida  rahvusvaheliselt tunnustatud õhusõiduki hooldusalane baaskoolitus, mis võimaldab kooli lõpetanul töötada õhusõiduki hooldustehnikuna Euroopa Liidu liikmesriikides.

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala õpingute käigus saadakse teoreetilised teadmised ja omandatakse praktilised oskused. Õpitakse aerodünaamikat, õhusõidukite projekteerimist, konstrueerimist ja ehitust, erinevaid mootoritüüpe ja nende tööpõhimõtteid, avioonikasüsteeme, nende diagnostikat ning palju muud. 

Kuna lennuohutus sõltub suures osas õhusõiduki korrektsest hooldusest, siis pööratakse väljaõppe käigus suurt tähelepanu ka ohutussüsteemidele ja inimteguri rollile.

Õhusõiduki hooldustehnikukuks saab õppida koolitusorganisatsioonides, millised omavad vastavat koolitusalast sertifikaati.

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõidukite hooldustööde tegemiseks. Transpordiamet annab välja Osa-66 lennundustehnilise töötaja lubasid ja peab nende üle arvestust.

Pädevus – määrab Osa-66 lennundustehnilise töötaja loaga omistatud kategooriad, õigused ja /või piirangud.

Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa väljaandmine – esmane, muutmine või uuendamine.

Nõuded taotlejale

 • tunnistus Osa-147 baaskoolituskursuse või Osa-66 moodulite baasteadmiste eksamite sooritamise kohta Osa-147 lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonis (EASA vorm 148);
 • muu tehnilist kvalifikatsiooni tõendav dokument krediidi taotlemiseks Osa-66 moodulite eksamite osas;
 • nõudele 66.A.30 vastavad hooldustööde kogemust tõendavad dokumendid.

Piiriülene tegutsemine

Lennundustehnilise töötaja litsentsimine vastavalt Komisjoni määrus (EÜ) nr 1321/2014 lisa III (Osa-66) nõuetele ja tagada sellega lubade tunnustamine Euroopa Liidus.

Õiguslikud alused

 • Komisjoni määrus (EL) nr 1321/2014
 • Lennundusseadus

Taotluse täitmine ja esitamine

Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa taotlus vormil VA 524-1 (EASA vorm 19) koos täiendavate dokumentidega esitatakse lennundustehnika osakonnale soovitavalt üheaegselt.

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba taotletakse esmakordselt, loa muutmiseks kategooria ja/või õhusõiduki tüübi lisamiseks ning loa uuendamiseks (loale märgitud kehtivusaja möödumisel).

Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa esmasel taotlemisel esitatakse:

 • Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa taotlus vormil VA 524-1 (EASA vorm 19);
 • baaskoolitust tõendav dokument;
 • hooldustööde kogemust tõendav dokument (id), millest selgub töökogemuse periood ja hooldatud õhusõidukite kategooriad, tüübid;
 • õhusõiduki tüübi loale kandmiseks tõendusmaterjal vastava õhusõiduki tüübi teoreetilise koolituse ja praktilise stažeerimise läbimisest;
 •  isikut tõendav dokument.

Taotluse menetlemine

Taotlus registreeritakse ja selle juurde kuuluvad dokumendid vaadatakse läbi hiljemalt 30 tööpäeva jooksul peale kõigi vajalike dokumentide laekumist. Transpordiameti lennundustehnika osakond hindab esitatud taotlust ja lisatud dokumente ning kontrollib vastavust kehtestatud nõuetele. Puuduva või täpsustamist vajava info/dokumendi korral võetakse taotlejaga koheselt ühendust.

Kui taotleja on tõendanud oma vastavust Komisjoni määruse (EÜ) nr 1321/2014 lisa III esitatud nõuetele, väljastab Transpordiamet taotlejale Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa.

Luba antakse selle omanikule allkirja vastu.

Taotluse saate esitada:

 • vahetult Transpordiameti lennundustehnika osakonna poole pöördudes; 
 • kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5/11415 Tallinn) või elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil info@transpordiamet.ee.

Tegevusloa tingimuste muutmine

 • Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa taotlus vormil VA 524-1 (EASA vorm 19);
 • õhusõiduki tüübi loale kandmiseks tõendusmaterjal vastava õhusõiduki tüübi teooria õppe ja praktilise stažeerimise läbimisest;
 • tõendusdokument riigilõivu tasumise kohta taotletud toimingu eest;
 • loa kättesaamisel tagastada kehtiva loa originaal.

Tegevusloa peatamine

Osa-66 luba kehtib 5 aastat ja seda uuendatakse edasiseks 5-aastaseks perioodiks, kui on tõendatud loa kannete vastavus kehtivale Osa-66 nõuetele.

Loa uuendamiseks esitab taotleja Transpordiametile taotluse EASA vormil 19 koos loa originaaliga, kuid soovitavalt mitte varem kui 6 kuud loale märgitud kehtivuse aegumist.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Transpordiamet tunnistab loa kehtetuks, peatab selle või kehtestab piiranguid, kui on tuvastatud ohutusega seotud probleem või kui leiab tõendamist, et loa omanik on teadlikult esitanud vale andmeid.

Transpordiamet tunnistab loa kehtetuks kui loa omanik taotleb andmete üleviimist ja loa väljaandmist mõne teise liikmesriigi pädeva asutuse poolt.

Seotud viited

Blanketid Riigilõivud

Viimati uuendatud 11.08.2021