Lennujuht

Lennujuhi ülesanne on kokkupõrgete vältimine õhusõidukite vahel, manööverdamisalal olevate õhusõidukite ja takistuste vahel ning lennuliikluse kiirendamine ja selle korrapärase kulgemise tagamine.

Lennujuhi või lennujuhi õpilasena on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või Euroopa Liidus välja antud ning Eestis tunnustatud luba. 

Eestis annab lennujuhi ja lennujuhi õpilase lubasid välja Transpordiamet ning peab ühtlasi nende üle arvestust. Samuti tunnustab amet Euroopa Liidus välja antud lennujuhi ja lennujuhi õpilase lubasid.

Loaga antud õiguste kasutamine sõltub pädevus- ja oskusmärgete ning tervisetõendi kehtivusest.

Lennujuhi loa omanikel on volitus osutada loa pädevus- ja oskusmärgete kohaseid lennujuhtimisteenuseid ning kasutada loal sisalduvate oskusmärgete õigusi.
Lennujuhi õpilase loa omanikel on volitus osutada lennujuhtimisteenuseid vastavalt loas sisalduvatele pädevus- ja oskusemärgetele töökohakoolituse juhendaja järelevalve all ning läbida oskusmärke (oskusmärgete) koolitust.

Lennujuhi luba võib sisaldada ühte või mitut järgmist pädevusmärget:

 • ADV – lennuvälja lennuliikluse visuaalne juhtimine
 • ADI – lennuvälja lennuliikluse instrumentaalne juhtimine   
 • APP – protseduuriline lähenemislennujuhtimine                    
 • APS – lähenemislennujuhtimine seirega
 • ACP – protseduuriline piirkondlik lennujuhtimine
 • ACS – piirkondlik lennujuhtimine seirega   
 • AFIS – lennuvälja lennuinfoteenindus


Oskusmärge on loale kantud volitus, mis moodustab loa osa, sätestades asjakohase pädevusmärkega seotud eritingimused, õigused või piirangud:

 • AIR – õhuliikluse juhtimine
 • GMC – maaliikluse juhtimine 
 • TWR – lähilennujuhtimine
 • GMS – maaliikluse seire 
 • RAD – lähilennujuhtimine radariga
 • PAR – täppislähenemisradar 
 • SRA – lähenemisseire radariga 
 • TCL – lähenemislennujuhtimine 
 • OCN – ookeanilennujuhtimine

Üksuse oskusemärge annab loaomanikule õiguse osutada lennujuhtimisteenust konkreetses sektoris, sektorirühmas ja/või konkreetsetel töökohtadel lennuliiklusteenistuse üksuse vastutusalas.

Eestis kasutatavad üksuseoskusmärked on:

 • EEEI ADI/TWR
 • EETN ADI/TWR
 • EETN ADI/GMS
 • EETN APS/TCL (ARR/DIR)
 • EETT ACS
 • EETU ADI/TWR
 • EETU APP

Märked loal:

 • keeleoskusmärked – loale kantud ja selle osa moodustav volitus, mis näitab loaomaniku keeleoskust;
 • OJTI – töökohakoolituse juhendaja oskusmärge – loale kantud ja selle osa moodustav volitus, mis näitab loaomaniku pädevust korraldada töökohakoolitust ja juhendada treeningseadmete kasutamist;
 • STDI – treeningseadme instruktori oskusmärge – loale kantud ja selle osa moodustav volitus, mis näitab loaomaniku pädevust juhendada treeningseadme kasutamist;
 • assessor – tasemetestija oskusmärge – loale kantud ja selle osa moodustav volitus, mis näitab loa omaniku pädevust hinnata lennujuhi õpilase ja lennujuhi praktilisi oskusi.

Lennujuhid töötavad Lennuliiklusteeninduse ASis ja Õhuväe Ämari lennubaasis. Lennujuhtide algkoolitust pakub Eesti Lennuakadeemia.

Lennujuhtide ja lennujuhi õpilaste litsentseerimine

Lennujuhi ja lennujuhi õpilase lube väljastab Transpordiamet.

Lennujuhi õpilase luba

Lennujuhi õpilase loa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele kirjutavad alla lennu juhi õpilase loa taotleja ja algkoolituse läbi viinud koolitaja esindaja. Taotlusele lisatakse:

 • lennujuhi loa taotlus;
 • tunnistus või tõend algkoolituse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • väljavõte praktilise koolituse päevikust;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • kehtiv tervisetõend;
 • eesti ja inglise keele oskust tõendavad dokumendid;
 • värviline dokumendifoto suurusega 3 cm x 4 cm;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Transpordiameti toimingute eest.

Uue kande tegemiseks või kande uuendamiseks peab lennujuhi õpilane esitama Transpordiametile taotlusele, millele on lisatud:

 • vajadusel tunnistus või tõend algkoolituse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • kehtiv tervisetõend;
 • vajadusel inglise keele oskust tõendavad dokumendid;
 • vana lennujuhi õpilase luba;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Transpordiameti toimingute eest.

Lennujuhi luba

Lennujuhi loa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • tunnistus või tõend üksusekoolituse ja teadmiste ning oskuste kontrolli läbimise kohta;
 • pädevuskoolituse päevik;
 • lennujuhi õpilase luba;
 • lennunduse raadioside luba;
 • kehtiv tervisetõend;
 • eesti ja inglise keele oskust tõendavad dokumendid;
 • värviline dokumendifoto suurusega 3 cm × 4 cm.
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Transpordiameti toimingute eest.

Uue kande tegemiseks või kande uuendamiseks peab lennujuht esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • vajadusel tunnistus või tõend üksuse- või jätkukoolituse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • kehtiv tervisetõend;
 • vajadusel inglise keele oskust tõendav dokument;
 • vana lennujuhi luba;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Transpordiameti toimingute eest.

Lennujuhid teevad oma tööd lennujuhtimisüksustes, kus on spetsiaalselt selle töö jaoks disainitud töökohad. Töövahenditeks on peaasjalikult kõrgtasemel tehnilised seadmed, arvutitehnika, raadioside pidamise vahendid, radarseadmed, kuid tähtsaim töövahend on lennujuhi enda mõtlemine.

Lennujuhi töö toimub graafiku alusel ning tema keskmine töönädal on tavapärasest lühem. Töötada tuleb nii päeval kui öösel. Positsioonil olles täidab lennujuht tööülesandeid järjest üldjuhul 1,5–2 tundi, millele järgneb vähemalt 20-minutiline paus, et tähelepanu ja reaktsioon tööpostil ei kannataks.

Põhilisteks nõudmisteks lennujuhi töös on hea inglise keele oskus, hea kolmemõõtmelise ruumi taju ja võime teha mitut asja samaaegselt. Vältimatud on hea pingetaluvus ja keskendumisvõime. Tööprotsessis peab lennujuht suutma teha meeskonnatööd ja oskama probleeme lahendada, võtma vastu otsuseid piiratud ajavahemiku jooksul. Lennujuhi tööülesanded eeldavad teenindusvalmidust, vastutustunnet ja soovi turvalisuse eest hoolitseda. Küllaltki ranged on nõuded tervisele.

Lennujuhid töötavad vastavalt oma kvalifikatsioonile erinevates lennujuhtimisüksustes

TWR (Aerodrome Control Tower) ehk lähilennujuhtimisüksus

Lähilennujuhtimisüksuses töötav lennujuht juhib liiklust lennuvälja läheduses ja lennuväljal. Ta annab juhiseid ruleerivatele õhusõidukitele, edastab marsruudilubasid startivatele õhusõidukitele ning vastutab hajutuse eest lennurajal ja lennuvälja lähialas. Kuna lähilennujuhtimise teostamiseks on vajalik visuaalne kontakt õhusõidukiga, teostatakse seda operatsiooni lennujuhtimise tornist.

APP (Approach Control Unit) ehk lähenemislennujuhtimisüksus

Lähenemislennujuhtimisüksuses töötava lennujuhi ülesandeks on juhtida lennuliiklust lennuvälja lähisõhuruumis, kus lõikuvad lennutrassid. Lendude juhtimiseks kasutatakse radari abi. Lennujuht koostab maandumisjärjekorra saabuvatele õhusõidukitele ning hajutab väljuvad õhusõidukid saabuvatest.

ACC (Area Control Centre) ehk piirkondlik lennujuhtimiskeskus

Piirkondlikus lennujuhtimisüksuses töötav lennujuht hajutab õhusõidukeid, andes pilootidele korraldusi ja nõuandeid, mis tagavad lennuliikluse ohutuse marsruutidel. Ta juhib peamiselt ülelende kogu Eesti õhuruumis ning kõrgustevahemikus 9500 ft (3000 m) kuni 66 000 ft (20 000 m). Tallinna lennujuhtimiskeskus teostab osaliselt lähenemislennujuhtimist ka Helsingi Vantaa lennuväljale (abi lähenemisjärjekordade koostamisel).

Lisainfo

 • Lennundusseadus
 • Komisjoni 20. veebruari 2015 määrus (EL) 2015/340, millega kehtestatakse lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaste sertifikaatidega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 923/2012 ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 805/2011
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. augusti 2005. a määrus nr 96 "Lennuliikluse lennujuhi ja lennuinformaatori vanusele, kvalifikatsioonile ja koolitusele esitatavad nõuded ning lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides välja antud lennunduslubade tunnustamise eeskiri"

Seotud viited

Blanketid Riigilõivud

Viimati uuendatud 11.08.2021