Teooria- ja sõidueksam

Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele. Transpordiameti eesmärgiks on, et liiklusesse ei lubataks ühtegi juhti, kelle juhtimisvõimekuse lünkade tõttu võib keegi viga saada või hukkuda.

Juhtimisõiguse taotleja teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavuse hindamiseks kehtestatud eksamid koosnevad liiklusteooriaeksamist ning seejärel sõidueksamist.

Juhi eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Transpordiamet.

Eksameid on juhtimisõiguse taotlejal lubatud sooritada kõikides Transpordiameti teenindusbüroodes olenemata eksami sooritaja elukohast või koolitaja asukohast.

Sõidueksami tulemuse annab eksamineeritavale teada eksamineerija sõidueksami lõpus.

Sõidueksami raport on eksamineeritavale kättesaadav Transpordiameti e-teeninduse postkastis, logides sisse e-teenindusse või tutvuda sobilikus büroos/esinduses. Raportis on kirjas sõidueksamil esinenud vead.

Sõidueksami hindamine on välja toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. aasta määrus nr 50 "Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele". Sama määruse lisades nr 3 ning 4 on kirjas sõidueksami hindamine ja erinevate vigade kirjeldused.

Sõidueksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Transpordiametile vaide "Haldusmenetluse seaduses" sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates eksamitulemuse teatamisest. Vaie peab vastama haldusmenetluse seaduse § 76 nõuetele ning olema kindlasti allkirjastatud. Vaie on võimalik esitada nii posti teel, läbi e-teeninduse autenditult, külastades endale sobilikku Transpordiameti teenindusbürood või Transpordiameti kodulehe kaudu valides teemaks „Vaie“.

Sõidueksami salvestisega tutvumiseks tuleb esitada allkirjastatud taotlus eksamikeskuse juhatajale e-posti teel info@transpordiamet.ee. Salvestisega on võimalik tutvuda Transpordiameti teenindusbüroodes (Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi). Salvestisele on juurdepääs vaid eksamineeritaval (ja tema esindajal). Eksamisalvestisi ei edastata eksamineeritavatele isiklikuks kasutamiseks.

Eksami silt

Teooriaeksam

Juhi eksamineerimine algab liiklusteooria eksami sooritamisega.

Loe edasi
Teooriaeksami näide

Teooriaeksami keskkond

Liiklusteooriaeksamil on igale küsimusele ainult üks õige vastus. 

Loe edasi
Sõidueksami auto

Sõidueksam

Vastava mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse ja juhiloa saamiseks, tuleb sooritada sõidueksam.

Loe edasi

Viimati uuendatud 01.03.2021