Transpordiametist

Transpordiamet loodi 1. jaanuaril 2021 seniste Lennu-, Maantee- ja Veeteede Ameti ühendamisega (ning nende õigusjärgsena). Transpordiametist saab transpordiliikide ülene kompetentsikeskus ning ohutu, mugava ja kiire liiklemiskeskkonna arendaja.

MEIE VISIOON: Muretult kohale!

MEIE MISSIOON: Ühendame Eestimaa ohutult, nutikalt ja keskkonnahoidlikult.


Amet lähtub oma tegevuses liikuvuse terviklikust kujundamisest, mille eesmärk on pakkuda inimestele ja kaupadele võimalikult mugavaid ja kiireid liikumislahendusi, kasutades ka erinevaid transpordiliike.

Transpordiametis keskendutakse mugavate teenuste ja sihtkohtade kättesaadavuse tagamise parendamisele, targemale maa-, õhuruumi ja veeteede kasutusele ning tervislikumale ja keskkonnasõbralikumale liiklemisele. Samuti planeeritakse Transpordiametis nutikaid liikuvuse lahendusi ja viiakse ellu transpordiliikide üleseid poliitikaid ja projekte.

  Meie väärtused:

  • ühendame nõu ja jõu

   selleks, et sõltumata valitud liikumisviisist oleks Eestis igale poole hea jõuda;
  • saavutame eesmärgid

   leides Sinu vajadustele efektiivseimad lahendused;
  • oleme nutikad ja arendame ennast pidevalt,

   et luua järjest paremaid ning targemaid lahendusi;
  • meis saab kindel olla –

   me räägime Sulle, mida ja miks me teeme, ning teeme teoks, mida lubame.

   Strateegiaperioodil on meie suured sihid:

   • Vähendame klientide ajakulu meie teenuste kasutamisel 50% võrra.

   • Planeerime ja ehitame transpordiliikide üleselt tarka ning vajaduspõhist taristut ja liikuvuslahendusi nii, et nende sotsiaal-majanduslik kasu oleks suurim.
   • Toetame ja piloteerime liikuvuse ning taristu arendamisel uudseid lahendusi, mille majanduslik kasu oleks suurim.

   • Meie liikumisviiside ohutus on viie Euroopa parima praktikaga riigi hulgas.
   • Me teeme ise ja suuname teisi keskkonnasõbralikke valikuid tegema nii, et meie töö tulemusena väheneb CO2 jalajälg.
   • Meid hinnatakse ja usaldatakse.

   Ülemaailmne Teedeliit – World Road Association (PIARC)

   Ülemaailmne Teedeliit (PIARC) asutati 1909. aastal, et hõlbustada rahvusvahelist koostööd teede valdkonnas. Organisatsioon ühendab maanteevaldkonna eksperte üle kogu maailma ning avaldab nende soovitusi ja aruandeid. Kõik see toimub integreeritud ja säästva transpordi kontekstis. Töö toimub regulaarselt kohtuvate tehniliste komiteede kaudu. Organisatsioonil on 3000 liiget 142 riigist. PIARC-i peakorter asub Pariisis, Prantsusmaal.

   Euroopa Teede Direktorite Konverents – Conference of European Directors for Roads (CEDR)

   Euroopa Teede Direktorite Konverents (CEDR) on maanteevaldkonnaga tegelevate Euroopa transpordiadministratsioonide liit. Organisatsiooni eesmärk on töötada välja ühiseid maanteede ohutuse ja keskkonnasäästlikkuse aspekte arvestavaid suuniseid. CEDR-i tegevus toimub töögruppide kaudu. Organisatsiooni kuulub 29 liiget. CEDR-i peakorter asub Brüsselis, Belgias.

   Rahvusvaheline Juhieksamite Komisjon – International Commission for Driver Testing (CIECA)

   Rahvusvaheline Juhieksamite Komisjon (CIECA) tegeleb mootorsõidukijuhtide juhtimisõiguse väljaõppe ja eksamineerimise standardite arendamisega, eesmärgiga tõsta liiklusõppe taset ning rakendada ülemaailmselt parimaid praktikaid. Organisatsioonis on 71 liiget 38 riigist. CIECA peakorter asub Brüsselis, Belgias.

   Rahvusvaheline Mootorsõidukite Tehnilise Järelevalve Komitee – International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA)

   Rahvusvahelise Mootorsõidukite Tehnilise Kontrolli Komitee (CITA) on ülemaailmne sõidukite tehnilise kontrolliga tegelevate ametkondade ja ettevõtete ühendus. Organisatsiooni eesmärk on välja töötada sõidukite kontrollimise tehnilisi standardeid ja jagada efektiivseid praktilisi lahendusi ning meetodeid oma liikmetega. Organisatsioonil on üle 120 liikme maailma kõikidest piirkondadest. CITA peakorter asub Brüsselis, Belgias.

   Sõidukite ning Sõidukijuhtide Registreerimise Assotsiatsioon – Association of European Vehicles and Driver Registration Authorities (Ereg) 

   Sõidukite ning Sõidukijuhtide Registreerimise Assotsiatsioon (Ereg) on sõidukite registreid pidavate ametkondade katusorganisatsioon, mille eesmärgiks on korraldada liikmetevahelist suhtlust ja infovahetust. Lisaks rahvusvahelisele koostööle panustab Ereg ka ühtsete standardite loomisesse ja üleeuroopalise valdkondliku seadusloome väljatöötamisse. Organisatsioonil on 28 liiget. Ereg-i peakorter asub Brüsselis, Belgias.

   Rahvusvahelise Sõidukite Registreerimise Infosüsteem – European Car and Driving License Information System (EUCARIS)

   Rahvusvahelise Sõidukite Registreerimise Infosüsteem (EUCARIS) on loodud koordineerimaks liikmesriikide sõidukite ja juhilubade registriandmete vahetust, et kontrollida teistes riikides väljastatud dokumentide kehtivust ja õigsust. EUCARIS-ega on ühinenud 34 riiki. Süsteemi haldamisega tegeleva organisatsiooni peakorter asub Zoetermeeris, Hollandis.

   Balti Teedeliit – Baltic Road Association (BRA)

   Balti Teedeliit (BRA) on 2014. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on maanteede planeerimise, haldamise ja remondiga tegeleva oskusteabe vahetamine oma liikmete vahel. Organisatsiooni kuuluvad Eesti, Läti ja Leedu maanteetranspordi valdkondi administreerivad riiklikud organisatsioonid. Koostöö toimub regulaarselt kohtuvate tehniliste komiteede ja konverentside kaudu. Organisatsiooni juhitakse rotatsiooni alusel nelja-aastaste tsüklitena.

   Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon – International Civil Aviation Organization (ICAO)

   Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) on 1944. aastal Chicago kokkuleppega asutatud lennundusorganisatsioon ÜRO juures. ICAO peamine eesmärk on töötada välja rahvusvahelise lennuliikluse arengu põhimõtted ning kooskõlastada ja suunata tehnilist arengut üldise lennuliikluse turvalisuse eesmärgil. Organisatsioonil on 2021. aasta seisuga 193 liiget. ICAO peakorter asub Montrealis, Kanadas.

   Skandinaavia ja Balti riike esindav regionaalne organisatsioon ICAO juures – The Nordic Delegation to the ICAO (NORDICAO)

   Skandinaavia ja Balti riike esindav regionaalne organisatsioon ICAO juures (NORDICAO) on 1944. aastal loodud esindusorganisatsioon, millega Eesti ühines 2013. aastal. NORDICAO eesmärk on esindada oma liikmeid Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) nõukogus ja erinevates töörühmades. NORDICAO liikmed on Taani, Soome, Island, Norra, Rootsi, Eesti ja Läti. Organisatsiooni juhitakse rotatsiooni alusel. NORDICAO esindus asub Montrealis, Kanadas.

   Euroopa Tsiviillennunduse Konverents – European Civil Aviation Conference (ECAC)

   Euroopa Tsiviillennunduse Konverents on 1955. aastal asutatud organisatsioon, mille ülesanne on arendada tegevusi, mis muudavad lennunduse ohutuks, turvaliseks, efektiivseks ja jätkusuutlikuks Euroopa regioonis. ECAC töötab välja ühtseid lennunduspoliitika põhialuseid ning propageerib nende rakendamist oma liikmete hulgas. Organisatsiooni kuulub 44 riiki. ECAC peakorter asub Pariisis, Prantsusmaal. 

   Euroopa Lennundusohutusamet – European Union Aviation Safety Agency (EASA)

   Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) on 2002. aastal asutatud Euroopa Liidu institutsioon, mille eesmärk on säilitada Euroopa Liidus tsiviillennundusohutuse ühtlaselt kõrge tase. Amet osaleb ühiste ohutus- ja keskkonnaeeskirjade väljatöötamises Euroopa tasemel, jälgib nende kohaldamist liikmesriikides ja väljastab tüübisertifikaate Euroopa Liidus kasutatavatele lennuki- ja mootoriosadele. Lisaks kogub organisatsioon andmeid ja viib läbi tehnilisi uuringuid, mis aitavad kaasa lennuohutuse suurendamisele ning koolitab valdkonna tehnilisi eksperte. EASA peakorter asub Kölnis, Saksamaal.

   Rahvusvaheline Mereorganisatsioon – International Maritime Organization (IMO)

   Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on merendusorganisatsioon ÜRO juures. Organisatsiooni peamine eesmärk on tagada ohutu, turvalise ja keskkonnasõbraliku laevanduse olemasolu. IMO töötab välja rahvusvahelist meresõitu reguleerivaid ohutuse ja keskkonnakaitse konventsioone. Organisatsioonil on 2021. aasta seisuga 174 täis- ja 3 assotsieerunud liiget. IMO peakorter asub Londonis, Suurbritannias.

   IMO dokumendid on koondatud andmebaasi IMODOCS.

   Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon – International Hydrographic Organization (IHO)

   Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon (IHO) loodi 1921. aastal koordineerimaks riikidevahelisi meremõõdistamise ja merealade kaardistamisega seonduvaid tegevusi. IHO töötab välja meremõõdistamise ja merekartograafia rahvusvahelisi standardeid ning propageerib nende ülemaailmset kasutuselevõttu. Töö toimub regulaarselt kohtuvate tehniliste komiteede kaudu. Organisatsiooni kuulub 2021. aasta seisuga 94 riiki. IHO peakorter asub Monacos.

   Rahvusvaheline Tuletorniadministratsioonide Liit – International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)

   Rahvusvaheline Tuletorniadministratsioonide Liit (IALA) on katusorganisatsioon, mis koondab navigatsioonimärgistusega tegelevaid ametkondi, VTS-keskusi, navigatsioonimärgistuse tootjaid ja valdkonnaga seotud teadusasutusi. Organisatsioon töötab välja navigatsioonimärgistusele ja VTS seadmetele esitatavaid tehnilisi nõudeid ja standardeid. Töö toimub regulaarselt kohtuvate tehniliste komiteede kaudu. Organisatsioonil on liikmed 188 maailma riigist. IALA peakorter asub Pariisis, Prantsusmaal.

   Maailma Veetransporditaristu Liit – World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC)

   Maailma Veetransporditaristu Liit (PIANC) on rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 1885. aastal. Organisatsioon töötab välja veetranspordi taristu (sadamarajatised, lüüsid, kanalid) standardeid ja soovitusi nende rajamiseks. PIANC ühendab valdkonna eksperte üle kogu maailma ning avaldab nende soovitusi ja aruandeid. Organisatsioonil on liikmeid 66 riigis. PIANC-i peakorter asub Brüsselis, Belgias.

   Euroopa Meresõiduohutuse Amet – European Maritime Safety Agency (EMSA) 

   Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) on 2002. aastal asutatud Euroopa Liidu institutsioon, mille eesmärk on säilitada Euroopa Liidus meresõiduohutuse ühtlaselt kõrge tase. Amet osaleb merendusvaldkonna ohutus- ja keskkonnaeeskirjade väljatöötamisel Euroopa tasemel ja jälgib nende kohaldamist liikmesriikides. Samuti on ameti kohustuseks pakkuda liikmesriikidele tehnilist tuge laevade seires ja kaugtuvastuses ning merereostuse likvideerimisel. Organisatsioon paikneb Lissabonis, Portugalis. 

   Läänemere piirkonna jäämurdmisega tegelevate organisatsioonide ühendus – Baltic Icebreaking Management (BIM)

   BIM on jäämurdmisega tegelevaid ametkondi koondav ühendus, mille liikmeteks on Soome, Rootsi, Eesti, Venemaa, Läti, Poola, Saksamaa, Taani ja Norra. Ühenduse eesmärk on koordineerida organisatsioonidevahelist koostööd ja infovahetust. BIM haldab kodulehte Baltice.org, kus on leitav vajalik info talviseks navigatsiooniks (nt jääkaardid). Organisatsiooni juhtimine toimub rotatsiooni alusel kaheaastaste tsüklitena.

   Laevakontrolliorganisatsioon Paris MOU

   Laevakontrolliorganisatsiooni Paris MOU eesmärk on ühiste põhimõtete rakendamise, harmoniseeritud laevakontrolli protseduuride loomise ja sihtsuunitlusega kontrollkampaaniate korraldamise kaudu viia miinimumini nõuetele mittevastavate laevade kasutamine. Organisatsiooni kuuluvad 27 riiki, lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka Norra, Ühendkuningriik, Kanada ja Venemaa. Paris MOU peakontor paikneb Haagis, Hollandis.
    

   Viimati uuendatud 21.10.2021