Load ja kooskõlastused

Transpordiameti väljastatavad load ja vajalikud kooskõlastused

Load

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus väljastab järgmisi lubasid:

 • koormuspiiranguga seotud sõiduluba;
 • suuremõõtmelise ja raskekaalulise eriveo eriluba riigimaanteedel.

Transpordiamet väljastab suur- ja raskeveose lube ainult riigimaanteedele. Linnatänavatel, valla- ning erateedel pöörduge loa saamiseks linna- või vallavalitsuse või eratee omaniku poole (vajadusel nende volitatud isikute poole). 

Eriloa taotluse saab esitada Transpordiameti e-teeninduses.

Liikluskeelualase loa taotluse koormuspiiranguga teelõigu kasutamiseks saab esitada Transpordiameti e-teeninduses.

Liikluskeelu alaste lubade kohta saab täiendavat informatsiooni aadressilt veoluba@transpordiamet.ee.

Koormuspiirangu ja erivedude küsimustega võtke ühendust tel 612 0100.

Transpordiamet väljastab järgmisi liikluskorralduse alaseid lubasid:

 • teabevahendi (reklaami paigaldamine)
 • liiklusmärgi paigaldamine
 • liiklusvälise tegevuse luba avalikuks ürituseks
 • liiklusväline tegevus

Liikluskorraldusvahendi katselise kasutamise load

Kõik blanketid taotluse esitamiseks leiab siit.

Tüüplahenduste joonised

Tüüpjoonised ei ole kasutamiseks kooskõlastusel vaid annavad indikatiivse ülevaate, kuidas ja mis tingimustel jooniseid koostada.

Transpordiameti liikluskorraldajad

Harjumaa Jaan Saia (ajutine liikluskorraldus)
tel 565 2780

Hannes Ristov (alaline liikluskorraldus)
tel 5565 4809
Raplamaa Valdo Jänes
tel 630 4892, 511 7377
Hiiumaa Marika Koppel
tel 462 2763, 527 2923
Ida- ja Lääne-Virumaa  Andrei Makarov (alaline liikluskorraldus)
tel 5887 2362

Külliki Laines (ajutine liikluskorraldus Lääne-Virumaal)
tel 5385 3550
Jõgeva- ja Valgamaa Raul Tammela
tel 525 6117
Tartumaa Jüri Paris
tel 5851 4767
Järva- ja Lääne-Virumaa Andrus Guutmann (alaline liikluskorraldus)
tel 5624 3014

Külliki Laines (ajutine liikluskorraldus Lääne-Virumaal)
tel 5385 3550
Lääne- ja Pärnumaa Jaak Saard
tel 446 4606, 510 0853
Saaremaa Aivo Tasane
tel 452 0407, 507 3928
Pärnu- ja Viljandimaa Alard Tallo
tel 435 5636, 504 9304
Võru- ja Põlvamaa Raul Goos
tel 782 731, 5343 5935

Liiklusväliste tegevuste load (ehitus) teel ja teemaal ilma tee-ehitusloata tööde teostamiseks, metsamaterjali või muu materjali ladustamiseks ja töövahendite paigaldamiseks teele või teemaale.

Põhja üksus


Liiklusväliste tegevuste lubade väljastamine

Harjumaa (Heli 6, Tallinn)

Margus Magus, Margus.Magus@transpordiamet.ee (Ida-Harju piirkond)
Tel 5919 8701
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Martti Lilleste, martti.lilleste@transpordiamet.ee (Keila piirkond)
Tel 5304 5911
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Raplamaa (Tallinna mnt 14, Rapla)

Timmo Aleksandrov, timmo.aleksandrov@transpordiamet.ee
Tel 5550 4678
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Lääne üksus


Liiklusväliste tegevuste lubade väljastamine

Pärnumaa (Suur-Posti 20, Pärnu)

Meelis Saat, meelis.saat@transpordiamet.ee
Tel 5304 8196
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Saaremaa (Marientali tee 27, Kuressaare)

Aivar Valdna, aivar.valdna@transpordiamet.ee
Tel 511 6770
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Hiiumaa (Posti 4, Kärdla)

Marika Koppel, marika.koppel@transpordiamet.ee
Tel 527 2923
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Läänemaa (Tallinna mnt 70, Haapsalu)

Mihkel Merilo, mihkel.merilo@transpordiamet.ee
Tel 5981 8295
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Viljandimaa (Pargi 3a, Viljandi)

Taavi Umal, taavi.umal@transpordiamet.ee
Tel 5382 2178
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Lõuna üksus


Liiklusväliste tegevuste lubade väljastamine

Tartumaa (Veski 23, Tartu)

Vello Kivineem, vello.kivineem@transpordiamet.ee
Tel 5302 1887
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Jõgevamaa (Jaama 2, Jõgeva)

Urmas Ilves, urmas.ilves@transpordiamet.ee
Tel 510 0518
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Põlvamaa (Keldrikaela tee 2, Mammaste)

Tõnis Pleksepp, tonis.pleksepp@transpordiamet.ee
Tel 504 9947
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Võrumaa (Räpina 5A, Võru)

Uno Püvi, uno.pyvi@transpordiamet.ee
Tel 513 3241
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Valgamaa (Tartu 6, Valga)

Ivar Unt, ivar.unt@transpordiamet.ee
Tel 528 4217
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Ida üksus


Liiklusväliste tegevuste lubade väljastamine

Järvamaa (Ringtee 4, Paide)
Ida-Virumaa (Pargi 54, Jõhvi)
Lääne-Virumaa (Vallikraavi 2, Rakvere)

Ivan Nikitin, ivan.nikitin@transpordiamet.ee
Tel 504 3631
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamine

Metsamaterjali ladustamiseks tee äärde riigitee maale, tuleb võtta luba. Loa taotluse blankett asub siin  (DOCX).

Täidetud ja allkirjastatud taotlus saata vastava maakonna/piirkonna teehooldajale menetlemiseks. Luba tuleb taotleda enne teeäärde ladustamist. Loata ladustamine teeäärde riigitee maale on keelatud ja ebaseaduslik.

Põhja üksus

Harjumaa (Ida-Harju): Eesti Keskkonnateenused AS, idaharju@keskkonnateenused.ee 
Harjumaa (Keila piirkond): Verston OÜ, keilavalve@verston.ee 
Raplamaa: OÜ Warren Safety ja OÜ Leonhard Weiss Viater Ehitus, hoole@wv.ee

Lääne üksus

Pärnumaa: OÜ Sakala Teed ja Lääne Teed OÜ, teeinfo@sakalateed.ee
Saaremaa: AS Eesti Teed, info@eestiteed.eu
Hiiumaa: Tariston AS, hiiu@tariston.ee
Viljandimaa: AS Eesti Keskkonnateenused, info@keskkonnateenused.ee
Läänemaa: OÜ Warren Safety ja OÜ Leonhard Weiss Viater Ehitus, laanehoole@wv.ee

Lõuna üksus

Tartumaa: OÜ Sakala Teed, sakalateed@sakalateed.ee
Jõgevamaa: AS TREV-2 Grupp, jogevahoole@trev2.ee
Põlvamaa: AS TREV-2 Grupp, polvahoole@trev2.ee
Võrumaa: AS Eesti Teed, info@eestiteed.eu
Valgamaa: AS TREV-2 Grupp, valgahoole@trev2.ee

Ida üksus

Järvamaa: Tariston AS, jarva@tariston.ee
Ida-Virumaa: AS TREV-2 Grupp, trev2@trev2.ee
Lääne-Virumaa: AS Eesti Teed, info@eestiteed.eu

Vajalikud blanketid leiate siit.

Transpordiameti planeeringute menetlemise talitus tegeleb järgmiste avalike teenustega:

 1. Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks  ja kooskõlastuse taotlemine planeeringule.
  *Planeeringud (detail-, üld-, eri-, ja maakonnaplaneering)
 2. Õiguse taotlemine tee ühendamiseks  olemasoleva riigiteega või  riigitee ümberehitamiseks
  *Ristumiskohad (ristmikud, mahasõidud)
   
 3. Nõusoleku taotlemine tegevuseks riigitee kaitsevööndis
  *Tegevused teekaitsevööndis (KOVi ehitusload, -projekteerimistingimused, ehitusloa kohustusega/ta, jalg- ja jalgrattateede ning valgustuse projektid)

Kõik taotlused palume edastada maantee@transpordiamet.ee, juhendid on toodud käesoleva lehekülje alumises osas.

Konsultatsiooni ja/või vastuvõtu soovi korral palume aeg kokku leppida piirkonna talituse peaspetsialistiga.

Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks ja kooskõlastuse taotlemine planeeringule

Transpordiametiga tuleb teha koostööd planeeringu koostamisel, kui planeeringuga kavandatakse:

 • riigitee rajamist;
 • planeeringuala külgneb riigiteega,
 • planeeringuga kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis,
 • planeeringu elluviimisel tõuseb oluliselt piirkonna liikluskoormus;
 • planeeringuga kavandatakse ehitisi, mis võivad põhjustada maanteel liiklejatele visuaalseid häiringuid (näit tuulikud, motospordirajad, jms).

Oluline liikluskoormuse tõus on olukord, kus planeeringu realiseerimisest lisanduv liikluskoormus nõuab uue tee või ristumiskoha rajamist, olemasoleva tee või ristumiskoha ümberehitust või laiendamist.

Planeerimisseaduse kohaselt viib planeeringuga seotud menetlustoiminguid läbi planeeringu koostamise korraldaja.

Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks

Soovitame taotleda Transpordiameti seisukohad planeeringu koostamiseks enne planeeringu algatamist. Transpordiameti eelnev kaasamine võimaldab muuhulgas KOV-l objektiivsemalt määratleda ja fikseerida arendusega kaasnevate kohustuste jaotust arendajaga sõlmitavas halduslepingus.

Juhul, kui konkreetse planeeringu koostamisel on kohustuslik ka keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) läbiviimine, taotleda Transpordiametilt ettepanekud selle eelnõule ja kooskõlastada KSH aruanne.

Seisukoha taotlemisel planeeringu koostamiseks tuleb planeeringu koostamise korraldajal esitada Transpordiametile järgmised materjalid:

 • Taotlus (kaaskiri), milles on toodud välja planeeringu seos riigiteega.
 • Planeeringu algatamise korraldus või otsus, planeeringu algatamise korralduse või otsuse eelnõu
  • Väljavõte kehtestatud üldplaneeringust kontaktvööndi ulatuses.
  • Planeeringu eskiis või illustreeriv joonis, millele on kantud riigitee ja kaitsevöönd

Detailplaneeringu puhul

Taotlus ja materjalid esitada Transpordiametile digitaalselt e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee või paberkandjal Maanteeameti või regiooni keskusesse.

Taotlus vaadatakse läbi ja seisukohad esitatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Transpordiamet esitab seisukohad planeeringu koostamiseks lähtudes seadusega sätestatud ülesannetest, tagamaks tingimused ohutuks liiklemiseks.

Planeeringu esitamine kooskõlastamiseks:

Kooskõlastamiseks tuleb planeeringu koostamise korraldajal esitada Transpordiametile järgmised materjalid:

 • Taotlus (kaaskiri), milles on toodud välja planeeringu seos riigiteega;
 • Planeeringu materjalid, sh planeeringu algatamise korraldus või otsus;
 • KSH aruanne või eelhinnang, kui konkreetse planeeringu koostamisel on kohustuslik  KSH läbiviimine või selle vajaduse eelhindamine.

Kooskõlastuse menetlus viiakse läbi hiljemalt kuu aja jooksul.

Taotlus ja materjalid esitada Transpordiametile digitaalselt e-postiga  või paberkandjal Transpordiameti või regiooni keskusesse.

Õiguse taotlemine tee ühendamiseks olemasoleva riigiteega või riigitee ümberehitamiseks

Riigiteega ühendamise või ristumiskoha ümberehitamise korral annab nõuded teeprojekti koostamiseks Transpordiamet.

Riigiteelt uute ristumiskohtade  (mahasõidud/ristmikud) taotlemine toimub huvitatud isiku digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel.

Taotlus peab sisaldama:

 • asukoha skeem, kus on näidatud  kinnistu asukoht riigitee suhtes, kinnistu katastri nimi ja tunnus ning taotleja ettepanek mahasõidu asukoha osas;
 • teave mahasõidu  otstarbe või kinnistul kavandatava tegevuse sh liikluskoosseisu ja prognoositava liiklussageduse kohta;
 • informatsioon kinnistuga seotud planeeringute, projektide ja projekteerimistingimuste osas;
 • volitus (uhul, kui taotleja soovib ühendust riigiteele  võõra kinnistu kaudu, peab mahasõitu taotlema võõra kinnistu omanik või tema poolt volitatud isik digiallkirjastatud volituse alusel).

Taotlus ja materjalid esitada Transpordiametile digitaalselt e-postiga maantee@transpordiamet.ee või paberkandjal Transpordiameti või regiooni keskusesse.

Huvitatud isiku taotluse menetlemine Transpordiametis (tähtaeg eelduslikult 30 kalendripäeva).

Transpordiameti väljastatud nõuete alusel tuleb koostada tee ehitusprojekt.

Tee ehitusprojekt esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks.

Tee ehitusprojekti kooskõlastuse taotlus ja projektdokumentatsioon esitada Transpordiametile digitaalselt e-postiga maantee@transpordiamet.ee või paberkandjal Transpordiameti või regiooni keskusesse.

Projekti kooskõlastuse menetlemine Transpordiametis (tähtaeg eelduslikult 30 kalendripäeva).

Suuremahulise arendustegevusega kaasnev riigiteede ümberehitamine huvitatud isikute poolt:

 • Toimub eelneva kokkuleppe alusel Transpordiametiga (läbi detailplaneeringu menetluse või muu koostöö kokkulepe).
 • Riigiteede ehitamine on Transpordiameti pädevusalas ja toimub riigihanke korras Transpordiameti poolt.
 • Projekteerimise ja ehitamise kulud kannab huvitatud isik eelnevalt ettevalmistatud ja sõlmitud lepingute alusel.
 • Riigitee projekteerimiseks väljastab Transpordiamettehnilise kirjelduse, mis on lepingu lisa ja edaspidiselt aluseks teeprojekti koostamisele.
 • Projekti koostamine toimub koostöös Transpordiametiga (näiteks katendikonstruktsioon tuleb eelnevalt kooskõlastada Transpordiameti ehitusosakonnaga, projekti progressi koosolekutele kaasatakse Transpordiametamet).
 • Projekt läbivaatamine ja kooskõlastamine toimub vastavalt tehnilises kirjelduses toodule.
 • Projekt esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks.
 • Kooskõlastatud projektile väljastab Transpordiamet ehitusloa. 

Nõusoleku taotlemine tegevuseks riigitee kaitsevööndis

 • Projektid teekaitsevööndis
  - KOV projekteerimistingimuste eelnõud, vastamise tähtaeg 10 päeva
            Seisukoha andmine
  - KOV ehitusloa menetluses arvamuse andmine
            Seisukoha andmine
  - Ehitusloakohustusega projektid (milleks ei ole vaja KOVi projekteerimistingimusi)
            Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
  - Ehitusloakohustuseta projektid (piirdeaiad, puukuurid, varjualused)
            Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
  - Kalapääsud/paisud
            Projekteerimisnõuete väljastamine
            Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
            Vee-erikasutusloa (eelnõule) nõusoleku väljastamine
  - Imbväljakud, puurkaevud
            Läbivaatus ja märkuste (sh keeldumine) või nõusoleku väljastamine
 • Valgustuse projektid
  - Nõuete väljastamine
  - Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
  - Protsess jätkub riigitee aluse maa kasutusse andmises teemaa osakonnas ja ajutise liikluskorraldusskeemi  väljastamisega regioonis.
 • Jalg- ja jalgrattatee projektid
  - Nõuete  väljastamine
  - Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
  - Protsess jätkub riigitee aluse maa kasutusse andmises teemaa osakonnas ja ehitusloa väljastamisega teehoiu osakonnas.

Paigaldatava tehnovõrgu ja –rajatise omanik esitab Transpordiametile taotluse tehnovõrgu ja –rajatise teemaale ehitamiseks ja talumiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimiseks. Vaata blanketti siit.

Avalikult kasutatava tee rajamiseks ja kasutamiseks esitab kohalik omavalitsus Transpordiametile taotluse riigivara tasuta kasutamiseks andmiseks, riigivara kasutus- ja teehoiu korraldamise lepingu sõlmimiseks.Vaata blanketti siit.

Teemaaga külgnevate maaüksuste piiriprotokollide kooskõlastamine

Harju- ja Raplamaa

Ene Kõiv
tel 5854 2077
Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa

Jaan Rea
tel 337 2693,
504 3074

Jõgeva-, Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa

Agne Mägi
tel 5850 2368

Lääne-, Pärnu-, Viljandi- Saare- ja Hiiumaa Kalev Repp
tel 443 5695, 5621 5617

NB! Palume saata info ja dokumendid piiriprotokollide koostamiseks ainult aadressil maantee@transpordiamet.ee.
Piiriprotokollidesse mitte lisada ametniku nime, vaid ainult Transpordiameti volitatud isik.

Viimati uuendatud 15.11.2021