Transpordiameti teenistused

Siit saad teada, millega tegelevad transpordiameti erinevad valdkonnad
Liikuvuse planeerimise teenistuse eesmärgiks on ohutu, säästliku, ligipääsetava ning toimiva liikuvuse kavandamine koos klientide ja teiste huvigruppidega. Teenistus tegeleb andmete kogumise ja analüüsimisega, et selgitada välja liiklejate vajadusi, hindab klinendirahulolu, juhib riigiteede investeeringuid, planeerib ehitamist, menetleb projekteerimistingimusi ja ehituslubasid, osaleb transpordivaldkonna poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamises ja eelnõude koostamises, haldab taristuga seotud varasid, korraldab liiklusohutuse meetmete rakendamist, peab teeregistrit, pakub taristu omaniku otsustega seotud teenuseid ja kogub teekasutustasu. 

Maanteehoiuteenistuse ülesanneteks on riigiteede projekteerimine, ehitamine, omanikujärelevalve korraldamine ning korrashoiu tagamine. Samuti tegeleb teenistus riigiteede ehitamiseks vajalike maade omandamisega, annab taristuga seotud kasutusõigusi, edastab teavet liiklusolude kohta, tagab sujuva liikluskorralduse ja liiklusvoo ning vastutab elutähtsa teenuse toimivuse eest riigiteedel.
Järelevalveteenistus tegeleb järelevalvealaste protsesside väljatöötamise ja koordineerimisega. Teenistus teeb riiklikku järelevalvet, haldusjärelevalvet ja väärteomenetlusi ehitusseadustiku, liiklusseaduse, autoveoseaduse, toote nõuetele vastavuse seaduse, ühistranspordiseaduse ja raudteeseaduse üle. Lisaks koordineerib teenistus kogu ameti järelevalvet ja koostab ohuprognoosi.
Merenduse ja veeteede teenistuse eesmärgiks on luua tingimused ohutuks ja turvaliseks veeliikluseks üldkasutataval veeteel. Lisaks tegeleb teenistus navigatsioonitingimuste informatsiooni kogumise, töötlemise ja levitamisega, jäämurde- ja laevaliiklusteenuse osutamise, merenduspersonali väljaõppe ja kvalifikatsiooni tõendamise ning laevade ja sadamate ohutus- ja turvalisusnõuetele vastavuse korraldamisega. Samuti haldab teenistus enda põhiülesannete täitmiseks vajalikku laevastikku.
Lennundusteenistuse ülesanneteks on tsiviillennunduse riikliku järelevalve teostamine, jätkusuutliku lennunduse ning lennuohutuse tagamine nii otseselt kui ka kaudselt neile, kes lennundusega seotud teenuseid kasutavad.
Liiklusteenistus tegeleb sõidukite ja inimeste liiklusesse lubamise ja sellega seotud teenuste osutamisega. Teenistuse ülesanneteks on ka liiklusregistri pidamine, ühistranspordi korraldamine ning liikluskasvatuse ja ennetustegevuse koordineerimine.

Viimati uuendatud 09.03.2021