Veonduse järelevalve

Järelevalvega tagatakse teenuse osutamine kehtestatud tingimustel ning kontrollitakse, kas veoteenust osutatakse selleks ettenähtud ajal, kohas ja viisil. Kontrollitakse nii vedajat kui ühissõidukijuhte.

Vastavalt ühistranspordiseaduse § 16 lõikele 1 punktile 8 korraldab Transpordiamet järelevalvet bussiliikluses tema antud liiniloa nõuete täitmise üle, rahvusvahelise liiniloa, sealhulgas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle, kui talle on käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punkti 2 alusel pandud ülesanne anda rahvusvahelisi liinilubasid, samuti järelevalvet kaug-, maakonna-, valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest, ning järelevalvet tema sõlmitud halduslepingu täitmise üle.

Ühistranspordiseaduse § 80 lõike 4 kohaselt teostab Transpordiamet järelevalvet kaugliiniloa ja maakonnaliiniloa nõuete täitmise üle; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle; bussiliikluses kaug- ja maakonnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle; valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest; eriotstarbelise liiniveo ja juhuveo teostamise nõuete üle.

Avalik liinivedu

Järelevalvega tagatakse teenuse osutamine kehtestatud tingimustel ning kontrollitakse, kas veoteenust osutatakse selleks ettenähtud ajal, kohas ja viisil. Kontrollitakse nii vedajat kui ühissõidukijuhte.

Vastavalt ühistranspordiseaduse § 16 lõikele 1 punktile 8 korraldab Transpordiamet järelevalvet bussiliikluses tema antud liiniloa nõuete täitmise üle, rahvusvahelise liiniloa, sealhulgas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle, kui talle on käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punkti 2 alusel pandud ülesanne anda rahvusvahelisi liinilubasid, samuti järelevalvet kaug-, maakonna-, valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest, ning järelevalvet tema sõlmitud halduslepingu täitmise üle. 

Ühistranspordiseaduse § 80 lõike 4 kohaselt teostab Transpordiamet järelevalvet kaugliiniloa ja maakonnaliiniloa nõuete täitmise üle; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle; bussiliikluses kaug- ja maakonnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle; valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest; eriotstarbelise liiniveo ja juhuveo teostamise nõuete üle.

Kommertsliinivedu

Järelevalvega tagatakse teenuse osutamine kehtestatud tingimustel ning kontrollitakse, kas veoteenust osutatakse selleks ettenähtud ajal, kohas ja viisil. Kontrollitakse nii vedajat kui ühissõidukijuhte.

Vastavalt ühistranspordiseaduse § 16 lõikele 1 punktile 8 korraldab Transpordiamet järelevalvet bussiliikluses tema antud liiniloa nõuete täitmise üle, rahvusvahelise liiniloa, sealhulgas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle, kui talle on käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punkti 2 alusel pandud ülesanne anda rahvusvahelisi liinilubasid, samuti järelevalvet kaug-, maakonna-, valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest, ning järelevalvet tema sõlmitud halduslepingu täitmise üle.

Ühistranspordiseaduse § 80 lõike 4 kohaselt teostab Transpordiamet järelevalvet kaugliiniloa ja maakonnaliiniloa nõuete täitmise üle; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle; bussiliikluses kaug- ja maakonnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle; valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest; eriotstarbelise liiniveo ja juhuveo teostamise nõuete üle.

Ühistranspordi korraldajad (ÜTK, KOV)

Järelevalvega tagatakse, et ühistranspordi korraldajad järgivad seadusega ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega ette nähtud nõudeid, mis omakorda tagab selle, et reisijate õigused oleksid kaitstud ning veoteenust osutatakse selleks ettenähtud ajal, kohas ja viisil.

Vastavalt ühistranspordiseaduse § 15 lõikele 2 piirkondlikest iseärasustest ning ühistranspordi otstarbekama korraldamise vajadusest tulenevalt volitatud omavalitsusüksused ja riik piirkondlikku ühistranspordikeskust halduslepingu alusel täitma asjakohaseid käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud ülesandeid ning võivad volitada täitma §-s 13 nimetatud ülesandeid ja §-s 16 nimetatud ülesandeid laeva-, väikelaeva-, parvlaeva- ja lennuliikluses ning anda ühistranspordikeskusele nende ülesannete täitmiseks vajaliku raha ja muu vara. Vabariigi Valitsuse seaduse § 75lõike 1 kohaselt on haldusjärelevalve ühe haldusorgani kontroll teise haldusorgani üle.

Väärteomenetlused

Ühistranspordi järelevalve hõlmab ka piletikontrolli maakonna avalikel liinidel ja rongides.

Järelevalvet sõidupileti olemasolu üle tehakse üle Eesti. Sõidupileti puudumisel bussis või rongis on Transpordiameti ametnikul õigus koostada reisijale lühimenetluse otsus. Laevadel ja lennukitel koostatakse pileti puudumisel jätkuvalt väärteootsuseid.

Lühimenetluses koostatakse lühimenetluse otsus isiku karistamise kohta mõjutustrahviga, milleks on 20 eurot. Kui isik on noorem kui 18-aastane, on mõjutustrahvi suuruseks 10 eurot. Trahvi suurus on seaduses kindlaks määratud. Mõjutustrahv ei ole väärteokaristus ning seda ei kanta karistusregistrisse.

Muude väärtegude puhul võivad isikud väärteootsuse kättesaamiseks rahatrahvi kohta pöörduda ükskõik millisesse Transpordiameti regionaalsesse esindusse. Esinduses on vajalik esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba või muu pildiga dokument) ning teenindaja prindib otsuse. Seaduse kohaselt on igal isikul kohustus ise hoolitseda väärteootsuse kättesaamise eest.

  Kaubaveo tegevusluba

  Kaubaveo tegevusluba peab olema tasulist veosevedu tegeval üle 3500 kilogrammi kaaluval autol või autorongil.

  Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 1071/2009/EÜ ning autoveoseadus sätestavad nõuded tegevusloa taotleja pädevusele, mainele ja finantssuutlikkusele. 

  Euroopa Liidu tegevusloa taotlusi menetleb ja väljastab Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA), kellele peab vedaja lisaks loataotluse avaldusele esitama ka veokorraldaja määramist kinnitava dokumendi ning ametipädevust tõendava dokumendi. Tegevusloa taotleja peab olema kantud ka äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. 

  Tegevusluba ei ole vajalik, kui tegemist on autoveoseaduse §4 mõistes väheolulise veoga (nt lume äravedu, küttepuude vedu, prügivedu, postivedu jne).

  Samuti pole see vajalik siis, kui tegemist on autoveoseaduse §8 mõistes autoveoga, mis toimub omal kulul. Seda sätet kohaldatakse sõitjateveole autoga, milles koos juhikohaga on üle üheksa istekoha, ja oma kulul korraldatavale veoseveole auto või autorongiga, mille täismass ületab 3500 kilogrammi.

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri (MKM) käskkirjaga on moodustatud autokaubaveo komisjon, mille eesmärk on vaadata läbi ja kontrollida autovedude korraldust reguleerivate õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepete rikkumiste juhtumid ning teha raskete autoveoalaste rikkumiste ilmnemisel pädevatele asutustele ettepanekuid rikkujate osas asjakohaste meetmete rakendamiseks, et tagada autovedudel aus konkurents, liiklusohutuse tõhustamine ja õigusaktide järgimine.

  Komisjoni kuuluvad MKM-i, Tööinspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ja Autoettevõtete Liidu esindajad.

  Lisainfo

  Rahatrahvide ja menetluskulude tasumine

  Tasumine ainult pangaülekandega.

  Makse saaja nimi: Rahandusministeerium

  Rahandusministeeriumi arvelduskontod pankades:

  • SEB Pank AS EE891010220034796011 (BIC ehk SWIFT kood EEUHEE2X)
  • Swedbank AS EE932200221023778606 (BIC ehk SWIFT kood HABAEE2X)
  • Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC ehk SWIFT kood NDEAEE2X)
  • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC ehk SWIFT kood LHVBEE22)

  Viitenumber on 4100081750.

  Kui tasutakse teise isiku eest, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse isiku nimi, kelle eest rahatrahv tasutakse ning lisaks väärteootsuse number.

  Sooritades rahatrahvi ülekannet välisriigis asuvast pangast, on kohustuslik märkida makse saaja, panga nimi, arvelduskonto number (IBAN), BIC ehk SWIFT kood ja summa. Lisainfo lahtrisse kindlasti märkida viitenumber või väärteootsuse number ja ka isiku nimi, kelle eest rahatrahv tasuti. Täpsemad juhised rahvusvaheliste ülekannete tegemiseks leiate oma panga koduleheküljelt.

   Tasumine sularahas lähimas pangakontoris: tehing - sularaha sissemakse.

   For foreign payment:

   For the international payment of misdemeanor fine please fill in the payment order as follows:

   Beneficiary: Rahandusministeerium

   Bank: Swedbank AS

   IBAN: EE932200221023778606

   BIC (SWIFT): HABAEE2X

   Amount: The total amount on your decision

   Reference No.: According to the reference number on your decision ("viitenumber")

   Explanation: Reference number or decision number and the full name of the person the decision was issued for. Please note that reference number is compulsory and payments without reference number may be returned or fail to be registered on time which may result in case brought against you at the bailiff’s office.

   Lisainformatsioon:

   • Raha- või mõjutustrahvitrahvi maksmiseks vajalikud rekvisiidid on märgitud süüdlasele väljastatud või kättesaadavaks tehtud väärteootsuses ja kiirmenetluse või lühimenetluse otsuse plangi pöördele.
   • Rahatrahv tuleb tasuda otsuse tegemisest 15 päeva jooksul.
   • Mõjutustrahv peab olema laekunud 15 päeva jooksul päevast, mil lühimenetluse otsus koostati.
   • Tähtajaks tasumata raha- ja mõjutustrahv saadetakse lisahoiatuseta kohtutäiturile sundtäitmiseks. Sundtäitmisele pööramise korral alustab kohtutäitur täitemenetlust vastavalt täitemenetluse seadustikule ning trahvile lisanduvad kohtutäituri tasud.
   • Tasumisele järgneval päeval kontrollida kindlasti arvelduskonto väljavõtet. Kui ülekandel esines mõni viga, kantakse tasutud summa maksjale panga poolt tagasi ning ülekannet ei toimu.
   • Menetlusalusel isikul on õigus mõjuvatel põhjustel esitada taotlus rahatrahvi ositi tasumiseks. Taotluse peab esitama 15 päeva jooksul peale väärteoprotokolli kättesaamist digitaalselt allkirjastatult Transpordiameti nimele meilile info@transpordiamet.ee, postiga Valge tn 4, Tallinn või esitada taotlus isiklikult Transpordiameti teenindusbüroole.
   • Lahend väärteoasjas jõustub 15 päeva möödudes väärteoprotokollis märgitud lahendi kättesaadavaks tegemise kuupäevast. Vastavalt VTMS § 203 lõikele 2 pööratakse lahend täitmisele 10 päeva jooksul alates lahendi jõustumisest.
   • Kui tähtpäevaks tasumata jäetud trahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb trahv tasuda täitmisteatel märgitud rekvisiitidele. Juhul, kui võlgnik tasub trahvi pärast täitemenetluse algust väärteo-, kiirmenetluse või lühimenetluse otsusel näidatud rekvisiitidele, siis kohtutäitur seda tasumise infot ei tea ning võib trahvisumma inkasseerida võlgniku pangakontolt. Trahvi sundtäitmisele pööramine tähtajaks tasumata jätmise tõttu põhjustab võlgnikule alati lisakulusid, kuna võlasummale lisandub kohtutäituri tasu. Seepärast on mõistlik tasuda trahv hiljemalt otsuse jõustumise kuupäevaks.
   • Topelt- või enamtasutud või ekslikult trahvikontole laekunud summat on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada vabas vormis avaldus:
    - Transpordiameti teenindusbüroos või
    - digiallkirjastatud taotlus meilile info@transpordiamet.ee

   Lisainfot väärteotrahvi tasumise kohta saab küsida Transpordiameti infotelefonil 620 1200 või info@transpordiamet.ee

   Viimati uuendatud 17.11.2021