Teede järelevalve

Transpordiamet teostab riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle.

Avalikult kasutatava tee ehitamine

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et avalikult kasutatavate teede ehitamine ja ehitatud teed vastaksid kehtivatele nõuetele.

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1.

Kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuded

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet kohalike teede (EhS § 92 lg 7 tähenduses) seisundinõuete üle. Riigiteede seisundinõuetele vastavuse tagab Transpordiamet (teeomanikuna) teostades igapäevaselt hooldelepingute täitmist. Riiklikku järelevalvet riigiteede seisundinõuete üle teostab Politsei- ja Piirivalveamet, kui nõuete rikkumine ilmneb politseilise tegevuse käigus.

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et kohalikud teed vastaksid kehtivatele nõuetele. Ohuprognoosist tuleneva järelevalvelise tegevusega tagame, et kohalik omavalitsus täidaks teeomaniku ülesandeid.

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1.

Riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuded

Riigitee kaitsevööndis ja riigi maal (teemaal) tööde tegemiseks, näiteks tehnovõrkude rajamiseks, metsa laadimiseks ja ladustamiseks on ehitusseadustikus ette nähtud piirangud. Ehituseadustiku § 70 kohaselt keelatud keelatud kaitsevööndis ohustada teed või selle kasutamist, eemaldada ning kuhjata pinnast, takistada teele juurdepääsu ja selle hooldamist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul juhul, kui see ei vähenda tee ohutust.

Enne liiklusvälise tegevuse alustamist riigiteel ja selle teemaal on vajalik saada Transpordiameti luba. Tööd tuleb teha vastavalt kehtestatud ja kooskõlastatud liikluskorralduse joonisele ning tehnovõrgu paigaldamise puhul ka Transpordiametiga eelnevalt kooskõlastatud tehnovõrgu projektile. Tööloa taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil info@transpordiamet.ee. Väiksema liiklussagedusega teedel (alla 500 auto ööpäevas) metsa laadimise ja ladustamise tööde tegemiseks võib pöörduda ka otse teehooldaja poole. Positiivse otsuse korral väljastatakse luba liiklusväliseks tegevuseks riigiteel või teemaal.

Seejärel on õigus alustada tööde tegemist riigiteel või teemaal. Tööde tegemisel tuleb kinni pidada loa tingimustest, sealhulgas tähtaegadest ja joonisest. Vajalik info tuleb edastada ka alltöövõtjatele ja nende töötajatele, kes peavad samamoodi lähtuma välja antud loast ning  liikluskorralduse joonisest. Juhendis "Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ on kirjeldatud joonise koostamise ja teele liikluskorraldusvahendite paigaldamise nõuded ning töömaa liikluskorralduse eest vastutaja kohustused.

Tee ning teemaa tuleb hoida puhtana. See nõue kehtib kõigile liiklejatele ja teekasutajatele ning tuleneb liiklusseadusest § 72 lg 1, mille kohaselt on keelatud teed kahjustada ja risustada.

Kui riigitee kaitsevööndis ja riigi maal töötamise ajal tekib küsimusi, võib nendega pöörduda Transpordiameti vastava piirkonna korrashoiu projektijuhi poole. Meie piirkondlike töötajate kontaktid leiate meie kodulehelt.

Riigiteede kaitsevööndi ja kasutamise nõuded:

Teekasutustasu kogumine ja tasumine

Teekasutustasu tasumise kontrollimine ja teekasutustasu maksmise võimaluste tagamine.

Vastavalt liiklusseaduse § 1904 lõikele 3 võimaldab Transpordiamet teekasutustasu tasumise ööpäev läbi. Transpordiamet võib teekasutustasu tasumise korraldamise ülesande üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule Transpordiameti, Maksu- ja Tolliameti ning eraõigusliku juriidilise isiku vahel sõlmitud halduslepinguga. Vastavalt liiklusseaduse § 1904 lõikele 4 teeb Transpordiamet käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud haldusülesande täitmise üle haldusjärelevalvet.

Vastavalt liiklusseaduse § 19011 lõikele 1 teostavad riiklikku järelevalvet Transpordiamet, Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet teekasutustasu tasumise kohustuse täitmise üle.

Viimati uuendatud 01.06.2021