Teede järelevalve

Transpordiamet teostab riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle.

Avalikult kasutatava tee ehitamine

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et avalikult kasutatavate teede ehitamine ja ehitatud teed vastaksid kehtivatele nõuetele.

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1.

Kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuded

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet kohalike teede (EhS § 92 lg 7 tähenduses) seisundinõuete üle. Riigiteede seisundinõuetele vastavuse tagab Transpordiamet (teeomanikuna) teostades igapäevaselt hooldelepingute täitmist. Riiklikku järelevalvet riigiteede seisundinõuete üle teostab Politsei- ja Piirivalveamet, kui nõuete rikkumine ilmneb politseilise tegevuse käigus.

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et kohalikud teed vastaksid kehtivatele nõuetele. Ohuprognoosist tuleneva järelevalvelise tegevusega tagame, et kohalik omavalitsus täidaks teeomaniku ülesandeid.

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1.

Talvised seisundinõuded

Talvised olud muudavad teedel liikumise keerulisemaks. Liiklejad peavad olema ettevaatlikumad ning tee omanikud peavad nägema rohkem vaeva, et muuta teed ohutumaks.

Siinkohal on õige koht meelde tuletada tänava (linnas, alevis või alevikus paikneva tee) ja kergliiklustee omanikele ja korrashoidu tagavatele isikutele mõningaid nõudeid, mis talviseks perioodiks on kehtestatud.

  • Lumevallid ristmikel ja ohutussaartel ei tohi olla kõrgemad kui 70 cm. See on oluline, sest lapsed (lühemat kasvu inimesed) ei pruugi olla teed ületades autojuhtidele nähtavad. Samuti on ohutuse mõttes oluline, et ka ülekäigukohtades ei oleks nähtavust piiravaid lumevalle.
  • Kergliiklustee teepind, kui seal esineb pressitud lund või jääd, peab olema piisavate haardeliste omadustega, et oleks võimalik ohutult liigelda. Ohutult liiklemine tähendab seda, et teeseisund ei põhjusta ohtu inimesele või varale.
  • Kergliiklusteedel peab olema vähemalt 1,20 m vaba liikumisruumi lumevallide vahel.
  • Kergliiklustee lume- või jääkihis ei tohi olla ohtlikke ja liiklust häirivaid ebatasasusi. Suurim lubatud ebatasasus on kuni 5 cm.
  • Maksimaalne koheva lume paksus kergliiklusteel tohib olla kuni 6 cm.
  • Maksimaalne sulalume või lörtsi paksus kergliiklusteel  tohib olla kuni 3 cm.
  • Lume- ja libedusetõrje tuleb teha 8 tunni jooksul selle tekkimisest.

Täpsemad nõuded leiab määrusest „Tee seisundinõuded“.

Riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuded

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et riigiteedel oleks tagatud ohutu liiklemine, võimalik teostada hooldetöid, kooskõlastatud teeomanikuga teehoiuväliste tööde tegevused (sh liikluskorraldusvahendite paigaldamine) ja tagada riigiteede püsivus.

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndikasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1.

Riigiteede kaitsevööndi ja kasutamise nõuded:

Teekasutustasu kogumine ja tasumine

Teekasutustasu tasumise kontrollimine ja teekasutustasu maksmise võimaluste tagamine.

Vastavalt liiklusseaduse § 1904 lõikele 3 võimaldab Transpordiamet teekasutustasu tasumise ööpäev läbi. Transpordiamet võib teekasutustasu tasumise korraldamise ülesande üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule Transpordiameti, Maksu- ja Tolliameti ning eraõigusliku juriidilise isiku vahel sõlmitud halduslepinguga. Vastavalt liiklusseaduse § 1904 lõikele 4 teeb Transpordiamet käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud haldusülesande täitmise üle haldusjärelevalvet.

Vastavalt liiklusseaduse § 19011 lõikele 1 teostavad riiklikku järelevalvet Transpordiamet, Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet teekasutustasu tasumise kohustuse täitmise üle.

Viimati uuendatud 19.02.2021