Sõidukite järelevalve

Transpordiameti ülesanne on jälgida, et liikluses osaleksid tehniliselt korras sõidukid.

Tehnoülevaatuspunktide järelevalve

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et liikluses osaleksid tehniliselt korras sõidukid. Tehnoülevaatuse tegemisel peab olema tagatud ühtlane kvaliteet ja ettenähtud tööde mahu täitmine. Transpordiameti eesmärgiks on tagada, et liiklusesse ei lubataks ühtegi tehniliselt mittekorras sõidukit.

Transpordiamet korraldab vastavalt liiklusseaduse § 73 lõikele 3 mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli ning teostab selle nõuetekohase läbiviimise ja kvaliteedi üle haldusjärelevalvet.

Salvestusseadmed

  • Alates 01.07.2018 on tehnoülevaatuspunktid paigaldanud ülevaatuse teostamise ruumi salvestusseadmed. M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukite tehnoülevaatus peab olema teostatud salvestusseadmete vaateväljas. Teostatud tehnoülevaatuste salvestisi tuleb säilitada 3 kuud. Tehnoülevaatuste salvestistele on juurdepääs järgnevatel isikutel:
    • Sõiduki omanikul või kasutajal tema sõidukiga seonduva ülevaatuse osas – juurdepääsuks peab esitama kirjaliku taotluse äriühingule.
    • Äriühingul ülevaatuspunktis teostatud sõiduki ülevaatuse osas.
    • Transpordiameti teenistujal teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses.
    • Tehnoülevaatuse salvestusseadet hooldaval isikul.

Sõidumeeriku paigaldamise, remondi ja kontrolli nõuete täitmine

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et kommertssõiduki juhid peaksid kinni sõidu- ja puhkeaja nõuetest. Seetõttu on oluline, et sõidumeerik töötaks korrektselt ning selle paigaldamine, remontimine ja kontrollimine oleks teostatud nõuete kohaselt.

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet sõidumeeriku paigaldamise, remondi ja kontrolli nõuete täitmise üle vastavalt liiklusseaduse § 1391 lõikele 1.

Kehtivad õigusaktid

Tehnoülevaatuspunkt

Kiiruspiirik, selle paigaldamine ning kontrolli nõuded

Osadel sõidukitel, eelkõige bussidel ja veoautodel, on kohustus kasutada kiiruspiirikuid, et piirata nende liikumiskiirust, säästa keskkonda ja energiatarbimist ning suurendada liiklusohutust.

Transpordiamet kontrollib kiiruspiirikute kohandajate tegevust ja teeb ettekirjutusi avastatud puuduste kõrvaldamiseks, kogub informatsiooni kiiruspiirikute kohandamise kohta ja korraldab nende perioodilist kontrollimist vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 94 § 6 lõikele 1.

Turujärelevalve

Turujärelevalve eesmärk on liiklusohutuse parandamine läbi selle, et Euroopa Liidu turule jõuaksid vaid nõutele vastavad mootorsõidukid ning selle osad, süsteemid ja varustus.

Vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse § 50 lõikele 1 ja 4 on Transpordiamet turujärelevalveasutus ning teeb riiklikku järelevalvet nende nõuete täitmise üle, mis on kehtestatud sõidukile ning selle osale, süsteemile, varustusele või eraldi seadmestikule ja veesõidukile, välja arvatud veesõiduk ja sõiduk ning selle osa, süsteem, varustus või eraldi seadmestik, mis on konstrueeritud ja valmistatud kasutamiseks relvajõududes.

Vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse §52 koostavad turujärelevalveasutused toodete kohta, mille järelevalvet nad teevad määruse (EÜ) nr 765/2008 alusel, turujärelevalve programmid, rakendavad ja ajakohastavad neid regulaarselt. Turujärelevalve programmi avalikustab turujärelevalveasutus oma veebilehel ning edastab teistele liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 23 sätestatud infosüsteemi kaudu.

Viimati uuendatud 25.05.2021