Sadamate järelevalve

Sadamate järelevalve osakond vastutab selle eest, et Eesti sadamates oleksid tagatud ohutuse ja turvalisuse nõuded.

Transpordiamet kontrollib sadamate ja sadamarajatiste turvanõuete täitmist ja vastavust sadamaseaduses ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 725/2004 kehtestatud nõuetele. Regulaarsete turvaülevaatuste käigus vaadatakse ja kontrollitakse sadamate ja sadamarajatiste turvasüsteemi, kontrollitakse turvalisust tagavaid seadmeid ja varustust ning hinnatakse tegeliku olukorra vastavust sadama ja sadamarajatise turvaplaanis sätestatule. Pärast turvaülevaatuse läbiviimist väljastab Transpordiamet sadamarajatisele nõuetele vastavuse korral turvatunnistuse või teeb kehtivusmärke olemasolevale tunnistusele.

Transpordiamet kontrollib regulaarselt sadamate ja väikesadamate ohutusnõuete täitmist ning nende vastavust sadamaseaduses ja meresõiduohutuse seaduses esitatud nõuetele. Ülevaatuste käigus kontrollitakse ohutusnõuete täitmist sadamateenuse osutamisel ja veeliikluse korraldamisel ning hinnatakse sadama andmete ajakohasust sadamaregistris esitatule.

Puistlastilaevu teenindavates terminalides tehakse järelevalvet ohutusnõuete täitmise üle eesmärgiga suurendada puistlastilaevade ohutust  selle konstruktsiooni ülekoormamise ja mehhaanilise kahjustamise ohu vähendamise kaudu lastimisel ja lossimisel. Ülevaatuste käigus hinnatakse terminalide vastavust majandus- ja komminikatsiooniministri 10.08.2005 määrusele nr 88 „Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja terminali esindaja teavitamise kord“.

Sadamate järelevalve osakond menetleb ja väljastab ka valdkonnaga seotud tegevuslubasid ning peab sadamaregistrit.

Viimati uuendatud 25.02.2021