Laevade ning väike- ja siseveelaevade järelevalve

Merenduse ja veeteede teenistus teeb järelevalvet laevade, väike- ja siseveelaevade, mereõppeasutuste, lootside ja laevade agenteerimisega seotud tegevuste üle.

Laevade järelevalve

Laevade järelevalve osakond vastutab selle eest, et Eesti riigilippu kandvatel laevadel (merel kasutatavad laevad kogupikkusega 12 meetrit ja enam ning reisi- ja lootsilaevad olenemata kogupikkusest) ja Eesti sadamaid külastatavate välisriigi lippu kandvatel laevadel oleksid tagatud ohutuse ja turvalisuse nõuded. Selleks tehakse lipuriigi ülevaatuseid ja sertifitseeritakse Eesti laevasid ning sadamariigi kontrolli käigus kontrollitakse välislaevu.

Osakond menetleb ja väljastab valdkonnaga seotud tegevuslubasid ning peab laevapereta prahitud laevade registreid ning riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu.

Väike- ja siseveelaevade järelevalve

Väike- ja siseveelaevade osakonna seitse vaneminspektorit teevad turujärelevalvet järgmistes tegevustes: tollikontrolliteatiste menetlemine, tootjatele tegevuslubade menetlemine, MIC koodide väljastamine nii Eesti kui kolmanda riigi tootjale.

Tooteid kontrollitakse tootjate juures, messidel (sh Helsingis), müügikohtades, registreerimiseelse kontrolli käigus.

Väikelaevadele (alla 12m kogupikkusega laevad) tehakse tehnilist järelevalvet tehes neile tehnilist ülevaatust ja pistelist kontrolli. 

Alla 12m kogupikkusega laevad läbivad korraliselt ülevaatusi. Ülevaatusi tehakse ka siis, kui on tehtud väiksemaid ümberehitusi, kalalaevade registri jaoks jne. Ülevaatus on tasuline, kui seda tehakse väikelaevadele, mis korraldavad vabaajareise või on tehtud olulisi ümberehitusi.

Väikelaevade ja alla 12m laevade pistelist kontrolli tehakse navigatsioonihooajal nii vee peal kontrollkaatriga kui ka sadamates (tasu eest vabaajareiside korraldamine).

Siseveelaevade tehniline järelevalve toimub laevatatavatel sisevetel.

Väikelaevajuhtide õppeprotsessi järelevalve

Väike- ja siseveelaevade osakonna korraldab järelevalvet kogu väikelaevajuhtide väljaõppe protsessi üle: tegevusloa menetlemine, väljaõppe, sh praktika, pisteline kontroll, osalemine kõikidel eksamitel eksamikomisjoni esimehena, lõpliku nimekirja kontrollimine ja edastamine eksamiosakonnale tunnistuste väljastamiseks.

Mereõppeasutuste järelevalve

Transpordiameti merenduse ja veeteede teenistuse meremeeste diplomeerimise osakond vastutab selle eest, et Eesti Vabariigi meremeeste väljaõppe vastaks STCW konventsiooni ja EL direktiivi 106/2008/EC nõuetele.

Järelevalve all on ka mittekonventsionaalset väljaõpet andvate mereõppeasutuste õppekavad ja nende alusel antava väljaõppe vastavus VV 20.06.2013 nr 96 sätetele. Selleks tehakse regulaarselt (vajadusel ka pisteliselt) järelevalvet, osaletakse mereõppeasutuste eksamitel ja serfitseeritakse (tegevusluba) mereõppeasutusi vastavalt nende valmisolekule väljaõppe läbiviimise osas. Osakonna järelevalve all on lootside kvalifikatsoonieksamite läbiviimine ja lootsitasõidu loaga seonduvad eksamid (teoreetilised ja praktilised eksamid merel). Lähtudes konventsioonist on osakonna kontrolli all välisriikides väljastatud diplomite/tunnistuste/kinnituslehtede/tervisetõendite õigsuse ja kehtivuse kontroll. Osakond väljastab VTS operaatorite ja väikelaevajuhtide raadioside lubasid.

Lisaks menetletakse ja väljastatakse laevade agenteerimisega seotud tegevuslubasid.

Osakonna ülesandeks on samuti meremeeste registri pidamine. Vastavalt meresõiduohutuse seaduses sätestatule viib osakond läbi laevaõnnetuste juurdlusi talle antud pädevuse piirides.

Osakonna tegevust reguleerivad rahvusvahelised konventsioonid, Euroopa Liidu õigusaktid ja siseriiklikud õigusaktid.

Laevakontrolli kokkuvõtted

Lipuriigi kontrollid:

 • Ülevaatuste arv: 191
 • Väljastatud tunnistusi: 361
 • Kinnipidamiste arv: 0
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutusega: 75%
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutuseta: 25%
 • Ettekirjutuste arv: 767
 • Keskmine ettekirjutuste arv ülevaatuste üldarvust / ettekirjutusega ülevaatuste arvust 4,02/5,33
 • Väljastatud tegevusload / Isikute järelevalve: 3/36
 • ISM reederid / laevad: 12/17
 • ISPS auditid: 10
 • MLC/kalandustöö ülevaatused: 15/3
 • Laevanimesid kooskõlastatud: 26
 • Laevade arv registrites kokku: 489

Sadamariigi kontrollid:

 • Kontrollide arv: 143
 • Kinnipidamiste arv: 2
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutustega: 58%
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutusteta: 42%
 • Ettekirjutuste arv: 173
 • Keskmine ettekirjutuste arv ülevaatuste üldarvust / ettekirjutustega ülevaatuste arvust: 1,21/2,07

Lipuriigi kontrollid:

 • Ülevaatuste arv: 250
 • Väljastatud tunnistusi: 399
 • Kinnipidamiste arv: 1
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutisega: 73%
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutiseta: 27%
 • Ettekirjutuste arv: 927
 • Keskmine ettekirjutuste arv ülevaatuste üldarvust / ettekirjutusega ülevaatuste arvust 3,71/5,09
 • Väljastatud tegevusload / Isikute järelevalve: 10/46
 • ISM reederid / laevad: 12/18
 • ISPS auditid: 13
 • MLC/kalandustöö ülevaatused: 9/1
 • Laevanimesid kooskõlastatud: 22
 • Laevade arv registrites kokku: 482

Sadamariigi kontrollid:

 • Kontrollide arv: 247
 • Kinnipidamiste arv: 1
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutustega: 66
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutusteta: 34
 • Ettekirjutuste arv: 267
 • Keskmine ettekirjutuste arv ülevaatuste üldarvust / ettekirjutustega ülevaatuste arvust: 1,08/1,63

Lipuriigi kontrollid:

 • ülevaatuste arv: 229
 • väljastatud tunnistuste arv: 282
 • kinnipidamiste arv: 0
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutustega: 69%
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutusteta: 31%
 • ettekirjutuste arv: 769
 • keskmine ettekirjutuste arv ülevaatuste üldarvust/ ettekirjutustega ülevaatuste arvust: 3,36 /4,87
 • väljastatud tegevusload/ isikute järelevalve: 6/41
 • ISM reederi/laeva auditid: 14/12
 • ISPS auditid: 6
 • MLC/kalandustöö ülevaatused: 9/4
 • Laevanimesid kooskõlastatud: 38
 • Laevade arv registrites kokku: 475

Sadamariigi kontrollid:

 • Kontrollide arv: 206
 • kinnipidamiste arv: 0
 • %ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutustega: 37,87 %
 • %ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutusteta: 62,13 %
 • Ettekirjutuste arv: 181
 • Keskmine ettekirjutuste arv ülevaatuste üldarvust/ ettekirjutustega ülevaatuste arvust: 1,14/2,32

Lipuriigi kontrollid:

 • Ülevaatuste arv: 200
 • Väljastatud tunnistuste arv: 361
 • Kinnipidamiste arv: 0
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutustega: 62,0%
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutusteta: 38,0%
 • Ettekirjutuste arv: 630
 • Keskmine ettekirjutuste arv ülevaatuste üldarvust/ ettekirjutustega ülevaatuste arvust:  3,15/5,1
 • Väljastatud tegevusload/isikute järelevalve: 9/8
 • ISM reederi/laeva auditid: 10/25
 • ISPS auditid:9
 • MLC/ kalandustöö ülevaatused: 10/1
 • Laevanimesid kooskõlastatud 24korral/ kalalaeva pardanumbreid kooskõlastatud 1 korral
 • Laevade arv registrites kokku 472

 Sadamariigi kontrollid:

 • Kontrollide arv: 203
 • Kinnipidamiste arv:0
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutustega: 21,7%
 • % ülevaatuste arvust, mis lõppesid ettekirjutusteta: 78,3%
 • Ettekirjutuste arv: 101
 • Keskmine ettekirjutuste arv ülevaatuste üldarvust/ ettekirjutustega ülevaatuste arvust: 0,5/2,3

Veeteede Ameti inspektorid kontrollisid 2016. a Eesti riigilippu kandvaid laevu 218 korral, neist 204 olid tehnilised ülevaatused ja 14 pistelised kontrollid. Kokku tehti Eesti riigilippu kandvatele laevadele 804 ettekirjutust, ettekirjutuseta lõppes 75 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni- ja päästevarustuse valdkonnas.
Meresõiduohutuse alal viidi läbi 31 auditeerimist. Mereturvalisuse alal viidi läbi 3 ülevaatust. Meretöö ülevaatusi teostati 3 korral ja kalandustöö ülevaatusi teostati 2 korral.

Välissadamates (Paris MOU regioonis) kontrolliti Eesti riigilippu kandvaid laevu 32 korral. Laevu kinni ei peetud. Kokku tehti 23 ettekirjutust ja ilma ettekirjutusteta läbiti kontroll 25 korral. 

Eesti on Paris MOU valges nimekirjas, mis näitab Eesti riigilipu all sõitvate laevade kõrget meresõiduohutuse taset, reederite pühendumist selle tõhustamisele ja Veeteede Ameti pühendunud tööd tagamaks laevade vastavust kõikidele rahvusvahelistele ja siseriiklikele nõuetele.

Eesti sadamaid külastanud välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliti mullu vastavalt 2009/16/EÜ direktiivile 200 korral. Kinni peeti 2 laeva.

Kokku tehti välisriigi lippu kandvatele laevadele 129 ettekirjutust, ettekirjutusteta lõppes 144 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni- ja päästevahendite valdkonnas.

Täpsemat infot laevakontrollide kohta leiab Paris MoU andmebaasist.
 

Veeteede Ameti inspektorid kontrollisid 2015. a Eesti riigilippu kandvaid laevu 208 korral, neist 193 olid tehnilised ülevaatused ja 15 pistelised kontrollid. Kokku tehti Eesti riigilippu kandvatele laevadele 492 ettekirjutust, ettekirjutuseta lõppes 86 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni ja päästevarustuse valdkonnas. Meresõiduohutuse ja mereturvalisuse alal viidi läbi 37 auditeerimist. Meretöö ja kalandustöö ülevaatusi teostati 34 korral.

Välissadamates (Paris MOU regioonis) kontrolliti Eesti riigilippu kandvaid laevu 27 korral. Laevu kinni ei peetud. Kokku tehti 14 ettekirjutust ja ilma ettekirjutusteta läbiti kontroll 19 korral. Eesti on Paris MOU valges nimekirjas.

Infot laevakontrollide kohta leiate Paris MOU andmebaasist

„Inspection database search“ viib EMSA laevakontrolli andmebaasi THETIS.

Eesti sadamaid külastanud välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliti 2015. a vastavalt direktiivile 2009/16/EÜ 191 korral. Vastavalt direktiivile 97/70/EÜ kontrolliti Eesti sadamaid külastanud välisriigi lippu kandvaid kalalaevu 5 korral. Kinni laevu ei peetud.

Kokku tehti välisriigi lippu kandvatele laevadele 113 ettekirjutust, ettekirjutusteta lõppes 145 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni ja päästevahendite valdkonnas.

Veeteede Ameti inspektorid kontrollisid 2014. a Eesti riigilippu kandvaid laevu 213 korral, neist 195 olid tehnilised ülevaatused ja 18 pistelised kontrollid. Ühel korral peeti laev kinni.

Kokku tehti Eesti riigilippu kandvatele laevadele 482 ettekirjutust, ettekirjutuseta lõppes 85 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni, päästevarustuse ja üldise ohutuse alal. Meresõiduohutuse ja turvalisuse alal viidi läbi 9 reederi auditit, 18 laevaauditit, lisaks 9 ISPS alast ülevaatust.

Välissadamates (Paris MOU regioonis) kontrolliti Eesti riigilippu kandvaid laevu 16 korral. Laevu kinni ei peetud. Kokku tehti 12 ettekirjutust ja ilma ettekirjutuseta läbiti kontroll 13 korral.

Eesti sadamaid külastanud välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliti 2014. aastal 193 korral. Kinni laevu ei peetud. Kokku tehti välisriigi lippu kandvatele laevadele 151 ettekirjutust, ettekirjutuseta lõppes 145 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni ja tulekaitse valdkonnas.

Veeteede Ameti inspektorid kontrollisid 2013.a Eesti riigilippu kandvaid laevu 211 korral, neist 192 olid tehnilised ülevaatused ja 19 pistelised kontrollid. Ühel korral peeti laev kinni. Kokku tehti Eesti riigilippu kandvatele laevadele 534 ettekirjutust, ettekirjutuseta lõppes 77 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni , side, päästevarustuse ja üldise ohutuse valdkonnas. Meresõiduohutuse ja mereturvalisuse alal viidi läbi 31 auditeerimist.

Välissadamates (Paris MOU regioonis) kontrolliti Eesti riigilippu kandvaid laevu 21 korral. Laevu kinni ei peetud. Kokku tehti 16 ettekirjutust ja ilma ettekirjutusteta läbiti kontroll 16 korral. Eesti on Paris MOU valges nimekirjas.
 
Infot laevakontrollide kohta leiab Paris MOU andmebaasist: http://www.parismou.org/Inspection_efforts 
„Inspection database search“ viib EMSA laevakontrolli andmebaasi THETIS.

Eesti sadamaid külastanud välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliti 2013 a 154 korral. Kinni peeti üks laev
Kokku tehti välisriigi lippu kandvatele laevadele 150 ettekirjutust, ettekirjutusteta lõppes 97 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni ja päästevahendite valdkonnas.
 

Veeteede Ameti inspektorid kontrollisid 2012. aastal Eesti riigilippu kandvaid laevu 211 korral, neist 183 olid tehnilised ülevaatused ja 28 pistelised kontrollid. Kahel korral peeti laevad kinni. Kokku tehti Eesti riigilippu kandvatele laevadele 457 ettekirjutust, ettekirjutuseta lõppes 88 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni ja side valdkonnas. Trahviti ühte kaptenit. 

Välissadamates (Paris MOU regioonis) kontrolliti Eesti riigilippu kandvaid laevu 25 korral (kontrolliti 18 laeva). Laevu kinni ei peetud. Kokku tehti 16 ettekirjutust ja ilma ettekirjutusteta läbiti kontroll 19 korral. Eesti on hetkel Paris MOU valges nimekirjas. 

Infot laevakontrollide kohta leiab Paris MOU andmebaasist

Inspection database search viib EMSA laevakontrolli andmebaasi THETIS

 Eesti sadamaid külastanud välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliti 2012. aastal 175 korral. Kinni peeti Vene lipu all sõitev süvendaja ESTRAND.

Kokku tehti välisriigi lippu kandvatele laevadele 150 ettekirjutust, ettekirjutusteta lõppes 119 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni ja tuleohutuse valdkonnas. Septembris, oktoobris ja novembris leidis aset laevade tuletõrjesüsteemide kontsentreeritud kontrolli kampaania.

Laevade kinnipidamistest

Paris MoU piirkonnas kinnipeetud laevade kohta leiate infot Paris MoU kodulehelt
 

Viimati uuendatud 15.02.2021