Teehoiukava aastateks 2021–2030

Teehoiukava koosneb tekstilisest osast, finantsplaanist, mis sisaldab teedevõrgu säilitamiseks, arendamiseks ja administreerimiseks vajalike tegevuste kulusid aastate lõikes ning üle-euroopalisse transpordivõrgustikku (edaspidi TEN-T – Trans-European Transport Network) kuuluvate riigimaanteede ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide nimekirjadest.

Teehoiukavas antakse ülevaade teehoiu rahastamise alustest ning kavandamise põhimõtetest, mis määravad ära teehoiutööde järjekorra Eesti riigimaanteedel. Kirjeldatakse teedevõrgu säilitamis-, arendamis- ja administreerimiskuludest tehtavaid töid ning kirjeldatakse nende vajadust ja mahtu. Lisaks finantsplaani selgitusele kirjeldatakse lühidalt või viidatakse kasutatud metoodikatele ja juhenditele. Tutvustatakse maanteevõrgu üldandmeid, riigimaanteede seisukorda ning seisundi muutusi viimastel aastatel ning antakse ülevaade katete keskmistest vanusest sõltuvalt maantee liigist. 

Vabariigi Valitsus uuendas "Riigiteede teehoiukava 2021–2030" 10.12.2020 istungil. 

Varasemad versioonid

Vabariigi Valitsus uuendas "Riigiteede teehoiukava 2020–2030" 09.01.2020 istungil korraldusega nr 5.

Vabariigi Valitsus uuendas „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2018–2022“ 13.09.2018 istungil korraldusega nr 220.

Vabariigi Valitsus uuendas „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“ 20.10.2016 istungil korraldusega nr 340.

Vabariigi Valitsus uuendas teehoiukava 20.11.2014 istungil ning 1.12.2014 korraldusega nr 552 võeti vastu uuendatud "Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020".

Vabariigi Valitsuse 26.09.2013 istungil kiideti heaks ning 16.10.2013 korraldusega nr 448 võeti vastu "Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020".

Säästlikumaid liikumisviise soodustava riigiteede taristu objektide valikumetoodika

2022  ehitusobjektid

  • 10.03.2021 ettepanekute esitamise tähtaeg;
  • kuni 20.04 ettepanekute analüüsimine;
  • 20.06 nimekirja koostamine töögrupi poolt;
  • 01.07 nimekirja kinnitamise tähtaeg.

2023 ehitusobjektid

  • 31.03.2022 ettepanekute esitamise tähtaeg;
  • kuni 15.07 ettepanekute analüüsimine;
  • 01.09 nimekirja koostamine töögrupi poolt;
  • 01.10 nimekirja kinnitamise tähtaeg.

Viimati uuendatud 18.10.2021