Liiklusohtlike kohtade ümberehitus

Liiklusohutuse parandamiseks teeb Transpordiamet järjepidevat tööd liiklusohtlike lõikude ja ristmike väljaselgitamiseks riigiteedel ja nende ümberehitamiseks. Igal aastal koostatakse nimekiri ohutustamist vajavatest kohtadest. Samuti määratakse liiklusohtlike kohtade ohutustasemed kõikidel riigiteedel ehk selgitatakse välja need kohad, kus on suurim tõenäosus liiklusõnnetuse toimumiseks.

Liiklusohtlike kohtade kordategemiseks eraldatakse vajalik raha riigieelarvest. Vastavalt teehoiukavale aastateks 2021–2023 on liiklusohtlike kohtade likvideerimise eelarve ca 6–6,6 miljonit eurot aastas.

Liiklusohtlike kohtade määramine

Liiklusohtlike kohtade väljaselgitamiseks on kindel metoodika. Samas teelõigu või ristmiku ohtlikkust ei hinnata üksnes juba toimunud õnnetuste alusel, vaid arvesse tuleb võtta ka potentsiaalne õnnetuse toimumise risk. Seetõttu kogutakse infot riigiteede liiklusohtlike lõikude ja ristmike kohta kolmest allikast.

  • Riskiarvutuse alusel leitavad liiklusohtlikud kohad. Riigiteede lõikude ja ristmike ohutust hinnatakse prognoositavate liiklusõnnetuste arvu alusel. Prognoosimiseks kasutatakse statistilist meetodit, mis võtab arvesse nii konkreetsel lõigul või ristmikul toimunud liiklusõnnetused kui ka teistel sarnastel lõikudel või ristmikel toimunud liiklusõnnetused. Prognoosi tulemuste põhjal koostatakse liiklusohtlike kohtade olulisuse pingerida.
  • Maakondade liikluskomisjonide kvalitatiivsel hinnangul leitavad liiklusohtlikud kohad. 20% liiklusohtlike kohtade ümberehitamise aastasest eelarvest eraldatakse nende liiklusohtlike kohtade ümberehitamisele, mille esitavad maakondlikud liikluskomisjonid. Maakondlikud liikluskomisjonid vahendavad eelkõige neid probleemseid kohti riigiteedel, mida tõstavad esile kohalikud kogukonnad.
  • Muud kvalitatiivsel hinnangul põhinevad liiklusohtlikud kohad. Liiklusohtlike kohtade infot, eelkõige juba toimunud liiklusõnnetuste alusel või ohutule liikluskeskkonnale mittevastavatest kohtadest, edastavad Maanteeametile ka kolmandad osapooled nagu Politsei- ja Piirivalveamet, raskete liiklusõnnetuste uurimise komisjon ja kohalikud omavalitsused.

Tuvastatud liiklusohtlikke kohtasid arutab ja lahendused kinnitab tehnilise töögrupi ekspertrühm, kes kohapealse inspekteerimise, toimunud liiklusõnnetuste analüüsi ja muu kogutud info alusel pakuvad välja rakendamiseks sobivad liiklusohutusalased meetmed või lahendused liiklusohtliku koha ümberehitamiseks. Näiteks, kas ohutust aitab tõsta vaid liiklusmärkide ja teemärgistuse parandamine või peab ette võtta suurema ümberehituse. Objektid järjestatakse nimekirjas tulutasuvuse alusel (va maakondade liikluskomisjonide objektid) ja selliselt pannakse kokku pingerida objektidest, millest esimesena võetakse töösse need objektid, mis on suurema potentsiaalse tasuvusega.

Viimati uuendatud 27.01.2021