Puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded

Võttes arvesse puistlastilaevadega aset leidnud ja inimohvreid nõudnud laevaõnnetuste suurt arvu, võttis Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) 1997. aastal vastu puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise eeskirja ehk "BLU koodeksi".

BLU koodeks annab juhiseid puistlastilaevade kaptenitele, terminalioperaatoritele ja muudele asjaosalistele tahkete puistlasti lastimise ohutuks käitlemiseks, laadimiseks ja lossimiseks.

BLU koodeksi alusel on välja töötatud ja vastu võetud ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/96/EÜ, millega kehtestatakse puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise ühtlustatud nõuded ja protseduurid. Direktiivi 2001/96/EÜ eesmärgiks on suurendada tahke mahtlasti lastimiseks või lossimiseks liikmesriikide terminale külastavate puistlastilaevade ohutust, vähendades laeva konstruktsiooni ülekoormamise ja füüsilise kahjustamise ohtu lastimisel ja lossimisel. Selleks on direktiivis kehtestatud:

1. laevade ja terminalide ühtlustatud sobivuskriteeriumid,
2. laevade ja terminalide vahelise koostöö ja teabevahetuse ühtlustatud protseduurid.

Nõuded terminalidele
 

Ohutuse nõudeid kohaldatakse terminalidele, kes teenindavad puistlastilaevu (bulk carrier) terminali lastimis- ja lossimisseadmetega.
Nõuded ei kohaldu teravavilja laadimisel ja lossimisel. Samuti ei kohaldu nõuded segalastilaevadele (general cargo vessel).

Millised on peamised nõuded terminalile?

 1. Terminalil peab olema esindaja.
 2. Terminali kohta peab olema koostatud teatmik(ud) kus on välja toodud laevade jaoks vajalik info ning see on tehtud kättesaadavaks laeva kaptenile.
 3. Terminalis peab olema loodud ja rakendatud kvaliteedijuhtimise süsteem.
 4. Lastimiseks või lossimiseks võetakse üksnes vastu laevu, mis suudavad ohutult lastimis- või lossimisseadmete juurde silduda.
 5. Terminali lastimis- ja lossimisseadmed peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud.
 6. Terminali töötajad peavad saama oma vastutusele vastava laeva lastimise ja lossimise alase väljaõppe.
 7. Lastimise ja lossimisega seotud terminali töötajatel peavad olema töökaitsevahendid.

Millised dokumendid on vajalikud enne laadimis- ja lossimistööde algust ning selle lõppemisel?

 1. Terminal peab laadimise korral edastama aegsasti laeva kaptenile nõuetekohase lastiinfo, mida tavaliselt edastatakse lastideklaratsiooniga.
 2. Terminal/sadam peab edastama kaptenile kogu vajaliku informatsiooni laeva ohutuks saabumiseks terminali.
 3. Enne lastimist või lossimist lepib kapten terminali esindajaga kokku SOLAS konventsiooni reegli sätete kohase lastimis- või lossimiskava. Lastimis- või lossimiskava peab sisaldama laeva IMO numbrit. Kapten ja terminali esindaja kinnitavad kavaga nõusolekut oma allkirjadega.
 4. Enne lastimise või lossimise algust täidavad ja allkirjastavad kapten ja terminali esindaja ühiselt BLU koodeksi 4. osa nõuete kohase laeva/kalda ohutuse kontroll-lehe.
 5. Lastimise või lossimise lõpetamisel kinnitavad kapten ja terminali esindaja kirjalikult, et lastimine või lossimine toimus vastavalt lastimis- või lossimiskavale ning selle muudatustele, kui neid oli.
 6. Terminal peab säilitama laadimis- või lossimistöödega seotud dokumendid vähemalt kuus kuud.

Viimati uuendatud 15.02.2021