Takistused

Transpordiametiga tuleb kooskõlastada üle 45 meetri kõrgust ehitist hõlmavad detailplaneeringud, projekteerimistingimused ja ehitusprojektid. Lisaks tuleb ametiga kooskõlastada lennuvälja, kopteriväljakut ja selle lähiümbrust hõlmavad detailplaneeringud.

Kooskõlastuse taotlemiseks tuleb Transpordiametile esitada taotlus koos planeeringu või projekti materjalidega Tranpsordiameti üldisele e-posti aadressile info@transpordiamet.ee.

Vajadusel küsib Tranpsordiamet täiendavat infot ning väljastab ettenähtud aja jooksul kooskõlastamise kohta otsuse.

Enne kooskõlastamist võib Transpordiamet nõuda detailplaneeringule või projekteerimistingimustele aeronavigatsiooni, lennuliikluse ja lennuohutuse ekspertiisi tellimist. Eestis on ekspertiisi teostamise pädevus Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuinfo osakonnal.

Mis on lennuvälja lähiümbrus?

Lennuvälja lähiümbrus on maa-ala lennuvälja ja kopteriväljaku ümber, millel asuvatele ehitistele kehtestatakse ohutu lennuliikluse tagamise eesmärgil kõrguspiirangud ning kus reguleeritakse lennuliiklust mõjutada võivat muud inimtegevust.

Lähiümbruse määratlemise eesmärk on lennuvälja või kopteriväljaku käitamisega ning lennundustegevusega kaasnevate riskide maandamine, lennuohutuse tagamine ja elanike kaitse.

Kopteriväljaku lähiümbrus koosneb takistuste piirangupindade kogumist. Lennuvälja lähiümbrus koosneb takistuste piirangupindade kogumist ja kaitsevööndist.

Kaitsevöönd on maa-ala lennuvälja sihtotstarbelise toimimise ja häireteta lennuliikluse tagamiseks ning lennuväljalt lähtuvate kahjulike mõjude vähendamiseks, kus kitsendatakse kinnisasja kasutamist (täpsemalt lennundusseaduse § 352). Lennuvälja kaitsevöönd moodustab ristkülikukujulise ala, mis ulatub 150–500 meetrini lennuraja telgjoonest mõlemale poole ja 600–2300 meetrini lennuraja lävedest lähenemisalade suunas.

Takistuste piirangupind on lennuvälja või kopteriväljaku ümber olev õhuruumi osa, milles piiratakse ehitiste lubatavat suurimat kõrgust, et tagada saabuvate ja väljuvate õhusõidukite ohutu lennutegevuse korraldamine.

Lennuvälja lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangud sõltuvad lennuraja pikkusest, lennutegevuse laadist ning lennuvälja varustatusest lennujuhtimis- ning raadionavigatsiooniseadmetega. Kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ning kõrguspiirangud sõltuvad kopteri lennuklassist, lennutegevuse laadist ja kopteriväljaku varustatusest lennujuhtimis- ning raadionavigatsiooniseadmetega. Täpsed lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangud kehtestab Transpordiamet.

  • Lennundusseadus
  • Majandus- ja taristuministri määrus nr 50 „Lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded“

Seotud viited

Blanketid

Viimati uuendatud 21.07.2021