Üldlennundus

Üldlennundus hõlmab lennutegevust, mis ei kuulu riikliku lennunduse, ärilise lennutranspordi ega lennutööde hulka.

Üldlennunduse näidetena võib tuua eralennutegevuse, klubilise lennutegevuse, langevarjunduse, purilennunduse jne.

Üldlennunduses kasutatavate õhusõidukite käitamisele kohaldatakse komisjoni määruses (EL) nr 965/2012 või riigisisestes õigusaktides sätestatud nõudeid vastavalt sellele, kas tegemist on EASA või mitte-EASA õhusõidukiga.

EASA õhusõiduk on õhusõiduk, millele Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) on välja andnud tüübisertifikaadi.

Mitte-EASA õhusõiduk ehk nn Annex II õhusõiduk on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 4 lõikes 4 nimetatud õhusõiduk.

Euroopa Komisjoni määruses nr 965/2012 sätestatud käitamisnõuded EASA õhusõidukitele

Kohaldatakse keerukate mootorõhusõidukite mitteärilisele käitamisele.

Olulisemad nõuded:

 • käitajal peab olema organisatsiooniline struktuur ja lennutegevuse käsiraamat vastavalt III lisale (ORO-osale);
 • igal õhusõidukil peab olema Transpordiameti poolt heaks kiidetud miinimumvarustuse loetelu (MEL);
 • Transpordiametile tuleb esitada deklaratsioon.

Kohaldatakse muude kui keerukate mootorõhusõidukite mitteärilisele käitamisele.

Olulisemad nõuded:

 • miinimumvarustuse loetelust (MEL) ja selle muudatustest tuleb Transpordiametit teavitada;
 • erilennud tuleb läbi viia vastavalt riskianalüüsi põhjal koostatud kontrollkaardile.

Kohaldatakse mitteäriliste erilendude teostamisele keeruka õhusõidukiga ning äriliste erilendude teostamisele nii keeruka kui ka muu kui keeruka mootorõhusõidukiga.

Olulisemad nõuded:

 • käitajal peab olema organisatsiooniline struktuur ja lennutegevuse käsiraamat vastavalt III lisale (ORO-osale);
 • igal õhusõidukil peab olema Transpordiameti poolt heaks kiidetud miinimumvarustuse loetelu (MEL);
 • Transpordiametile tuleb esitada deklaratsioon;
 • kõrge riskitasemega äriliste erilendude puhul peab käitaja omama vastavat luba.

Mitte-EASA õhusõidukite käitamine

Vastavalt lennundusseadusele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) määruse nr 216/2008 II lisale loetakse mitte-EASA õhusõidukiteks järgmisi õhusõidukeid:

 • ajalooline õhusõiduk,
 • eksperimentaalõhusõiduk,
 • iseehitatud õhusõiduk,
 • endine militaarõhusõiduk,
 • ülikergõhusõiduk,
 • mehitamata õhusõiduk.

Nende käitamisel tuleb juhinduda riigisisestest õigusaktidest ehk lennundusseadusest, selle alusel välja antud määrustest ning Transpordiameti peadirektori üldkorralduslikest ettekirjutustest.

Ülikergõhusõidukite jaoks on täpsemad nõuded toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.08.2003 määruses nr 119.

EASA õhusõidukite jaotus

Vastavalt õhusõiduki keerukusele jaotatakse EASA õhusõidukid keerukateks ja muudeks kui keerukateks mootorõhusõidukiteks.

Keerukad mootorõhusõidukid

Lennuk

 • maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg;
 • suurima sertifitseeritud reisijakohtade arvuga rohkem kui 19;
 • mis on sertifitseeritud lendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva mees­konnaga;
 • millel on üks või mitu turboreaktiivmootorit või rohkem kui üks turbopropeller­mootor.


Kopter

 • maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 3175 kg;
 • suurima sertifitseeritud reisijakohtade arvuga rohkem kui üheksa;
 • mis on sertifitseeritud lendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva mees­konnaga.

Kopterlennuk (tilt rotor aircraft)

Muude kui keerukate mootorõhusõidukite hulka loetakse mootorõhusõidukeid, mis ei ole keerukad, ning lisaks õhupalle ja purilennukeid.

Viimati uuendatud 11.08.2021