Sõidukite tehnoülevaatus

Maanteeliikluse tihenemine ning sellest tulenevad ohud ja saaste suurenemine toovad kaasa tõsiseid ohutusprobleeme. Vale seadistus ja ebapiisav hooldus kahjustab lisaks mootorile ka keskkonda, põhjustades suuremat saastet ja kütusekulu. Tehnonõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteeliikluses juhtuvate õnnetuste tõenäosust.

Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Lisaks sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

NB! 01.09.2017 jõustunud liiklusseaduse muudatuste §73 lõike 2 kohaselt ei pea väikesaarel kasutatav mootorsõiduk ja selle haagis omama kehtivat tehnoülevaatust. Sellele vaatamata peavad sõidukiomanik ja vastutav kasutaja tagama talle kuuluva või tema valduses oleva sõiduki õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise.

Ülevaatuse liigid

Ülevaatuse liikideks on:

 • korraline ülevaatus;
 • korduvülevaatus;
 • erakorraline ülevaatus;
 • eriliigiline ülevaatus, mis jaguneb omakorda:
  - kiirabisõiduki ülevaatus;
  - õppesõiduki ülevaatus;
  - eksamisõiduki ülevaatus;
  - taksoülevaatus;
  - ohtlike veoste (ADR) veoks mõeldud sõiduki ülevaatus;
  - CEMT-sõiduki ülevaatus.

Ülevaatuse sisu ja liikide täpsema kirjelduse kohta loe majandus ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord".

Ülevaatusele esitatavad sõidukid

Mootorsõidukid, mis peavad olema läbinud korralise perioodilise ülevaatuse:

 • sõiduautod ja kaubikud (M1, N1 kategooria sõidukid)
 • veoautod (N2, N3 kategooria sõidukid)
 • bussid (M2, M3 kategooria sõidukid)
 • haagised (O1, O2, O3, O4 kategooria sõidukid)
 • mootorrattad (L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid)
 • traktorid, liikurmasinad ja nende haagised

Korralisele perioodilisele ülevaatusele ei pea esitama:

 • mopeede (L1e, L2e kategooria sõidukid)
 • kerget neliratast (L6e kategooria sõidukid)
 • maastikusõidukeid nt ATV, mootorsaan (MS1, MS2 kategooria sõidukid)
 • põllumajanduslikke liikurmasinaid (registreerimistunnistusel märkus "põllumajanduslik liikurmasin")

Sõiduki omanik või vastutav kasutaja peab tagama sõiduki vastavuse kehtestatud tehnonõuetele.

Ülevaatusel kohustuslikule kontrollimisele kuuluvate osade, seadmete, sõlmede ja varustuse loetelu on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord".

Sõiduki tehnoseisund peab olema vastavuses määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" nõuetega.

Tehnoülevaatuspunkt

Ülevaatuspunktid

Siit leiab ülevaatuspunktide asukohad ja kontaktandmed

Loe veel

Viimati uuendatud 26.10.2021