Tüübikinnitused

Sõidukite tüübikinnituse peamine eesmärk on tagada, et turule viidavad uued sõidukid, osad ja eraldi seadmestikud tagaksid kõrge ohutuse ja keskkonnakaitse taseme. Samuti aitab see tagada ELi kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist.

Tüübikinnitus on heakskiit sellele, et toote prototüüp täidab kokkulepitud nõudeid. Prototüübi tehniline kirjeldus dokumenteeritakse ja lõpptoode peab vastama konkreetsele kirjeldusele.

ELi tüübikinnituse süsteem põhineb kolmanda osapoole kinnitusel ja selle vastastikuse tunnustamise põhimõtetel. See tähendab seda, et liikmesriigi määratud sõltumatu asutus annab prototüübile heakskiidu ning ELi riigid tunnustavad teiste ELi riikide väljastatud tüübikinnitustunnistusi. Lisaks peab ettevõtte tootmisprotsess olema akrediteeritud sõltumatu organi poolt.

Liikmesriigid lubavad turule lasta, registreerida ja kasutusele võtta vaid selliseid sõidukeid, osiseid ja eraldi seadmestikke, mis omavad asjakohast tüübikinnitust.

Tüübikinnituskorra kohaselt katsetab esmalt tunnustatud tehniline teenistus sõidukitüübi prototüüpi vastavalt nõuetele. Nende katsetuste alusel väljastab riiklik tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnitustunnistuse. Sõiduki kinnitamine ühes ELi riigis on piisav vastavustunnistuse alusel täiendava kontrollimiseta registreerimaks kõiki seda tüüpi sõidukeid kogu ELis. Vastavustunnistus on dokument, mille annab välja tootja ja mis tõendab, et sõiduk vastab ELi tüübikinnituse nõuetele. Tootja on kohustatud tagama tootmise vastavuse kinnitatud tüübile.

Igal liikmesriigil tuleb määrata tüübikinnitusi väljastav tüübikinnitusasutus, turujärelevalve asutus ja katsetusi läbiviiv tehniline teenistus. Transpordiamet on määratud Eestis nii tüübikinnitusasutuseks kui ka turujärelevalve asutuseks. Transpordiamet on ka tehniline teenistus.

Tavaliselt teeb tüübikinnitusega seotud tegevused ära sõiduki tootja või importija. Isikud võivad tüübikinnitusega kokku puutuda juhul, kui:

  • sõiduk valmistatakse ise;
  • sõiduk ehitatakse ümber;
  • sõiduk imporditakse iseseisvalt Eestisse.

Katseprotokollide või kinnituste väljaandjana aktsepteerib Transpordiamet järgmisi tunnustatud katselaboreid:

Tüübikinnitus tootjale

Info tüübikinnituste kohta.

Loe edasi
Tootja alghindamine

Info tootja alghindamise nõuete kohta.

Loe edasi
Riiklik üksiksõiduki kinnitus

iiklik üksiksõiduki tüübikinnitus kinnitab, et konkreetne sõiduk vastab Eestis üksiksõidukile kehtestatud nõuetele. 

Loe edasi
Seerialõpu sõidukid

Liikmesriigid lubavad turule lasta, registreerida ja kasutusele võtta vaid selliseid sõidukeid, mis omavad ajakohast tüübikinnitust. 

Loe edasi
Sõidukite ja masinate kategooriad

Sõidukite kategooriad klassifitseerivad sõidukeid regulatiivsetel eesmärkidel, võimaldades tootjatel saada kasu ELi ühtsest turust ja võimaldades neil oma tooteid EList väljapoole eksportida.

Loe edasi
Sõidukite heitmestandardid

Informatiivne ülevaade heitmestandarditest.

Loe edasi

Viimati uuendatud 11.05.2021