Väikelaevade ehitamise tegevusluba

Väikelaevade ehitamise tegevusloa väljastab Transpordiamet. Tegevusloa saamiseks tuleb esitada taotlus.

Taotluses peavad olema järgmised andmed:

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikuttõendava dokumendi nimetus ja number;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kohane nimetus ja kood;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus(juhatuse liige või volitus);
 • kui ettevõtja soovib, et talle antava tegevusloa kehtivusaega piirataks võrreldes
 • seaduses ettenähtuga, siis tegevusloa soovitud kehtivusaeg;
 • kui ettevõtja soovib tegevusluba kasutada ka tütarettevõtja tegevuses, siis selle tütarettevõtja ärinimi, registrikood ja asukoha aadress;
 • muud seaduses sätestatud andmed.

Taotlusele lisatakse eraldi lisadena:

 • kasutatavate tehnikavahendite loetelu, ülevaade taotleja tegevusest, milleks tegevusluba taotletakse, ning ettevõtja spetsialistide kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide (diplomid, tunnistused ja muu selline) koopiad;
   
 • kui valmistajatehas on isikule väljastanud toote hoolduse, kontrolli või remondi teostamiseks loa või tunnistuse, lisatakse selle koopia tegevusloa taotlusele. Taotleja poolt esitatud tegevuse ülevaade, millest on võimalik aru saada:
  * et järgitakse väikelaevadirektiivi 2013/53/EL;
  * kas konstruktsiooni osas kasutatakse ISO standardeid või teisi normdokumente, sõltuvalt erinevatest materjalidest;
  * kas katsetused toimuvad ISO standardite järgi ja kui siis milliste;
  * millist toomisjärelevalve moodulit kasutatakse;
  * kuidas määratakse väikelaeva kandevõime, maksimaalne koormatus, inimeste arv pardal, mootori võimsus.

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.

Esitage tegevusluba:

Täiendavat informatsiooni saate pöördudes vahetult Transpordiameti merenduse ja veeteede teenistuse  väike- ja siseveelaevade osakonda Lume tn 9, Tallinn, tuba 103 (telefonid 620 5751, 620 5753, 620 5752, 620 5750; e-post: vslo@transpordiamet.ee).

Tegevusloa peab andma või selle andmisest keeldumise otsuse peab tegema 20 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Lugege taotlemisest täpsemalt juhendist:

Viimati uuendatud 01.09.2021