Buss

Transpordiamet korraldab üleriigilist bussiliinivõrgu toimimist, sealhulgas maakonna- ja kaugbussiliine ning hoolitseb selle eest, et reisijatel on ajakohane teave sõiduplaanide kohta. Ameti eesmärk on soodustada ühistranspordi kasutamist.
Linnasisest bussiliiklust korraldab kohalik omavalitsus.

Kaugliini vedu

Liinilubade taotlemine

Liiniloa taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • taotlus;
 • veotingimuste kavand ehk deklaratsioon;
 • sõiduplaani kavand (kahes eksemplaris);
 • iga asjaomase ühistranspordikeskuse ning Tallinna, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Pärnu haldusterritooriumil ka asjaomase linnavalitsuse kirjalikud seisukohad;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • sõidu- ja puhkeaja graafik, kui taotletava liini pikkuseks on üle 4,5 tunni.

Kaalutluspõhimõtted on välja töötatud lähtudes ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 10 lõikes 1 sätestatud ühistranspordi kavandamise ja korraldamise eesmärkidest:

 • Tagada ühistransporditeenuse pakkumise vastavus nõudlusele, võttes arvesse ressursside kasutamise sotsiaalset ja majanduslikku otstarbekust. 
 • Soodustada ühissõidukite eeliskasutamist ja vähendada ühiskonna kulutusi.

Sõiduplaani kinnitamisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • taotlus;
 • sõiduplaani kavand (kahes eksemplaris);
 • iga asjaomase ühistranspordikeskuse ning Tallinna, Tartu, Kohtla-Järve ja Pärnu haldusterritooriumil ka asjaomase linnavalitsuse kirjalikud seisukohad;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • veotingimuste kavand ehk deklaratsioon;
 • sõidu- ja puhkeaja graafik, kui taotletava liini pikkuseks on üle 4,5 tunni.

Kui vedaja taotleb liiniloa kehtetuks tunnistamist, peab ta vähemalt 90 päeva enne teenindamise kavandatavat lõpetamist Transpordiametile vastava taotluse esitama.

Veo alustamisest ja/või sõiduplaani jõustunud muudatusest peab vedaja teavitama kõiki asjaomaseid omavalitsusüksusi vähemalt kümme päeva ette.

Kui vedaja taotleb liiniloa kehtetuks tunnistamist, peab ta vähemalt 90 päeva enne Transpordiametile vastava taotluse esitama. 

Liiniloa veotingimuste muutmist võib taotleda üldjuhul pärast ühe aasta möödumist alates ajast, kui liiniluba välja anti või veotingimusi muudeti.

Transpordiamet teeb taotlejale teatavaks otsuse liiniloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta posti teel või elektrooniliselt 30 päeva jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide esitamist. 

Dokumente võtab vastu Transpordiameti ühistranspordiosakond aadressil Teelise 4, Tallinn, II korrus kabinet 287.

Infot liinilubade taotlemise kohta saab telefonil 636 1120 või e-maili aadressil info@transpordiamet.ee.

Kehtivad liiniload

Liiniluba on dokument, mis tõendab sõitjateveo tegevusluba omava vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu liiniloale märgitud liinil.

Vastavalt ühistranspordiseadusele annab liiniloa ühenduse sõitjateveo tegevusluba omavale vedajale:
   1)  valla- või linnavalitsus bussiveoks valla- või linnaliinil;
   2)  piirkondlik ühistranspordikeskus bussiveoks maakonnaliinil;
   3)  Transpordiamet bussiveoks kaugliinil.

Kommertsliinivedu korraldavatele vedajatele väljastatud liinilubade üle peetakse arvestust Riiklikus ühistranspordiregistris.

Alltoodud vormi abil on võimalik leida andmed Riiklikku ühistranspordiregistrisse kantud kehtivate liinilubade ning nende kehtivuse kohta.

Kehtivad liiniload leiate siit.

Maakondlik liinivedu

Ühistranspordikeskuste kontaktid

Siit leiate ühistranspordikeskuste kontaktid.

Loe lähemalt

Kasutajate rahulolu-uuring

Siit leiate maakondliku bussiliiniga sõitnute rahulolu-uuringu tulemused.

Loe lähemalt

Nulleurone pilet

Millistes maakondades saab alates 1. juulist 2018 nulleurose bussipiletiga sõita?

Alates 1. juulist 2018 kehtib nulleurone maakonna bussiliini pilet Viljandimaal, Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Ida-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel liinidel Läänemaal.

Pärnumaal, Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal kehtib nulleurone bussipilet alates 1. juulist ühistranspordi kasutajatele, kes ei ole vanuses 20 - 62 eluaastat. Alates 01.08.2019 saavad puudega inimesed neis neljas maakonnas tasuta sõita.

Ühistranspordikeskuste poolt hallatavate bussiliinidega saab tutvuda siin. Nulleurose bussipiletiga liinide juurde on alates 1. juulist kirjutatud "Tasuta".

Millistel liinidel saab nulleurose bussipiletiga sõita?

Nulleurone bussipilet hakkas 1. juulist 2018 kehtima avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavate maakonna- ja naabermaakonda ühendavatel bussiliinidel, kui lepingut haldav ühistranspordikeskus selleks soovi avaldab. Nulleurone bussipilet ei laiene kommertsalustel sõitvatele bussiliinidele, rongidele, parvlaevadele, lennukitele ega kohalike omavalitsuste poolt hallatavatel liinidel.

Kes saab nulleurose bussipiletiga sõita?

Nulleurose bussipiletiga saavad sõita kõik, kes on bussist või muudest müügipunktidest ostnud kuni kaks eurot maksva ühiskaardi ning enda sõidu valideerinud. Ühiskaarti ei pea isikustama. Ühiskaart on ristkasutatav ehk kehtib kõigis nulleurose pileti üle võtnud maakondades.

Mida teha kui ühiskaart ära kaob?

Kui ühiskaart on kadunud, tuleb osta uus ühiskaart.

Kuidas saab nulleurose bussipiletiga sõita?

Maakondades, kus rakendub nulleurone bussipilet, hakkavad vastavad bussid alates 1. juulist kandma sellekohast silti. Bussi sisenedes tuleb enda sõit registreerida ehk valideerida ühiskaart. Kui valideerimisaparaate bussis ei ole, siis väljastab bussijuht sõitjale vastava pileti.

Kuidas tunda ära nulleurose bussipiletiga bussid?

Nulleurose piletiga busside esiukse juures on vastav silt, mis näeb välja selline: 

Miks on vaja enda sõit registreerida?

Liiniveo korraldajad vajavad bussiliini käigushoidmise vajalikkuse hindamiseks statistikat liinil reisijate arvu kohta.

Miks kehtestatakse nulleurone bussipilet maakondlikel bussiliinidel?

Vabariigi Valitsuse tegevuskavas on ühe olulise punktina välja toodud nulleurose bussipileti kehtestamine kõikidel avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavate maakonna- ja naabermaakonda ühendavatel bussiliinidel. Selle eesmärgiks on võimaldada maapiirkondades elavatel inimestele pääseda ligi töökohtadele ja teenusetele ilma, et inimene peaks kütuse või bussipileti peale kulutama suure osa oma palgast.

 • Nulleurose piletiga bussiliinidega saab tutvuda siin, valides sobiva maakonna. Nulleurose bussipiletiga liinide juurde on alates 1. juulist kirjutatud "Tasuta".
 • Informatsiooni nulleurone bussipilet kehtestamisest erinevates maakondades saab liinivõrgu korraldajatelt. 
Tasuta ühistranspordi silt

Tasuta sõiduõigus ühistranpordis

Tasuta sõit ühistranspordiseaduse alusel (§34)

Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses ehk riigisisest liini teenindavas bussis, laevas ja lennukis tasuta sõidu õigus:

 • lapsel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks,
 • lapsel, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud,
 • puudega kuni 16-aastasel isikul,
 • sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul,
 • raske nägemispuudega isikul,
 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal,
 • puudega isikut saatval juht- või abikoeral.

Tasuta sõit riigi poolt rahastatavates maakonna- ja kaugbussiliinides ehk ühistranspordikeskuste ning Hiiumaa ja Saaremaa vallvalitsuste poolt korraldatavatel liinidel

Kõigis maakondades saavad tasuta sõita:

 • keskmise puudega isikud,
 • raske puudega isikud,
 • osalise töövõimega isikud,
 • puuduva töövõimega isikud,
 • töövõimetuspensionärid,
 • raske liikumispuudega isiku saatja,
 • sügava puudega isiku saatja,
 • isikud alla 20. eluaasta,
 • isikud alates 63. eluaastast.

Isikud alates 20. eluaastast kuni 63. eluaastani saavad tasuta sõita riigi poolt rahastatavates maakonna- ja kaugbussiliinides Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, Põlvamaal, Saaremaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal, välja arvatud järgmistel kaugliinidel:

 • Nr 153 Haapsalu–Risti–Märjamaa–Rapla–Türi–Paide–Tartu
 • Nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu
 • Nr 317 Haapsalu–Võnnu–Märjamaa
 • Nr 321 Haapsalu – Vana-Vigala – Pärnu
 • Nr 372 Viljandi – Abja-Paluoja – Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu

Maakonnaliinide toetused

Maakonnaliinide mahu muutused

Maakonnaliinidel sõitvate busside keskkonnasõbralikkus

Ligi 80% maakondlikku bussiliiklust teenindavatest bussidest on nooremad kui kümme aastat ja nendest omakorda 17% on keskkonnasõbralikud gaasibussid. Maakonnaliine teenindavate busside vanus väheneb aasta-aastalt ja üha enam küsitakse hangetel keskkonnasäästlikke gaasibusse, mille mootoritest võrreldes diiselbussidega eraldub mitu korda vähem õhukvaliteeti mõjutavaid peenosakesi ja vingugaasi.

Viimati uuendatud 01.10.2021