Koolitajad ja koolitusprogrammid

Transpordiametilt saab taotleda lennundusalaste koolituste läbiviimiseks vajalikke sertifikaate.

Piloodikoolitusorganisatsiooni (ATO) sertifikaadi saamiseks peavad organisatsioonil olema kõik oma tegevusega kaasnevate ülesannete ulatusele vastavad vahendid. Nende vahendite hulka kuuluvad muu hulgas: rajatised, personal, seadmed, tööriistad ja materjalid, ülesandeid, kohustusi ja protseduure käsitlevad dokumendid, ligipääs asjakohasele teabele ning andmete register. Samuti peab organisatsioon rakendama ja käigus hoidma ohutusega ja koolituse tasemega seotud juhtimissüsteemi ning võtma eesmärgiks selle süsteemi pideva täiustamise.

Sertifikaat antakse välja tähtajatuna. Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Lennuamet taotleja vastavust kehtivatele nõuetele.

Piloodikoolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlejale esitatavad nõuded on kirjeldatud Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 VII lisas (ORA osa).

Sertifikaadi taotlemine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

  • Tegevuskäsiraamat
  • Koolituskäsiraamat
  • Muud vajalikud dokumendid tõendamaks ATO-le esitatavate nõuete täitmist

Sertifikaadi muutmine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi muutmiseks tuleb taotlus esitada Lennuametile vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust.

Osa-147 koolitusorganisatsiooni (MTO) sertifikaat on vajalik lennundustehniliste töötajate koolitamiseks ja eksamineerimiseks Osa-66 nõuete kohaselt. Sertifikaat kinnitab, et koolitaja talitused, seadmed, rajatised, varustus ning personal vastab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 lisa IV (Osa-147) nõuetele.

Koolituse organiseerimiseks peavad olema nõuetele vastavad ruumid, personal, tehnilised vahendid ja koostatud koolitusorganisatsiooni käsiraamat, mille kooskõlastab Lennuamet.

Sertifikaadi taotlemine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

  • Koolituskäsiraamat (MTOE)
  • Heakskiitmist vajavate juhtivtöötajate (kvaliteedijuht, koolitusjuht, eksamineerimisjuht, eksamineerijad ja praktika hindajad) andmed Lennuameti vormil VA 522-3 ehk EASA vorm 4

Sertifikaadi muutmine

Iga muudatuse korral, mis mõjutab Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaadiga antud pädevusi, tuleb esitada Lennuametile taotlus vormil VA 527-1 (EASA vorm 12). Taotlusele tuleb märkida ainult lisatavad ja/või eemaldatavad pädevused. Taotlusele lisatakse muudatusega seonduvad käsiraamatu muudatused ja muud asjakohased dokumendid.

Lennujuhtide koolitusorganisatsiooni sertifikaat on vajalik lennujuhtide algkoolitusest, üksusekoolitusese, jätkukoolitusese ning praktiliste oskuste instruktorite  ja tasemetestijate koolituse läbiviimiseks.

Sertifikaat antakse välja tähtajatuna. Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Lennuamet taotleja vastavust kehtivatele nõuetele.

Lennujuhtide koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlejale esitatavad nõuded on kirjeldatud Komisjoni määruse (EL) nr 2015/340 III lisas (ATCO.OR-OSA).

Sertifikaadi taotlemine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

  • kavandatav tegevuse või muudatuste alustamise aeg
  • koolitusliikide nimekiri ja vähemalt üks koolituskursus korraldatava koolituse iga liigi kohta
  • juhtimissüsteemi protsessid

Vastutav juhataja allkirjastab kohaldatavatele nõuetele vastavuse deklaratsiooni, kinnitades, et koolitusorganisatsioon vastab jätkuvalt nõuetele.

Sertifikaadi muutmine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi ja selle käitamistingimuste muutmiseks tuleb taotlus esitada Lennuametile vähemalt 80 päeva enne kavandatavat muudatust.

Viimati uuendatud 31.05.2021